Razpis za direktorja Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.

Objavljeno: 28. 6. 2019

V skladu s 15. členom Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. (v nadaljevanju: družba) nadzorni svet družbe s sklepom z dne 20. 6. 2019 objavlja razpis za

direktorja/direktorico (m/ž)
Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.

Splošni pogoji:

 • univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri ali primerljiva izobrazba po bolonjskem programu,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • kandidat ni poslanec državnega zbora ali funkcionar katere izmed političnih strank,
 • kandidat ima najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih.

Kandidat mora imeti visoke etične in poslovne standarde ter standarde korporativnega upravljanja. Prednost bodo imeli kandidati z

 • močnimi voditeljskimi in organizacijskimi kompetencami ter izkušnjami,
 • znanjem, veščinami in izkušnjami pri vodenju poslov in dejavnosti v primerljivem poslovnem okolju,
 • izkušnje iz strateškega vodenja ali nadziranja projektov povezanih z digitalnimi ali IT rešitvami,
 • znanjem angleščine na visoki ravni.
Mandat direktorja družbe traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za delovno razmerje za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata. Direktorja družbe imenuje nadzorni svet družbe izmed kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge oziroma prijave na predmetni razpis.

Razpis in dodatne informacije so na razpolago na spletni strani družbe ter na spletni strani družbe Competo, d. o. o.

Kandidat vlogi priloži:

 • kratek življenjepis v slovenščini,
 • dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev in privolitev za obdelavo osebnih podatkov, na obrazcu, objavljenem na spletni strani družbe (PDF),
 • izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena ZGD-1, na obrazcu, objavljenem na spletni strani družbe (PDF),
 • program dela oziroma vizijo razvoja družbe za 4-letno mandatno obdobje (največ 4 tipkane strani razvojne usmeritve javnega podjetja, vizijo vodenja in organiziranja dela javnega podjetja v mandatnem obdobju).
Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema družba Competo, d. o. o. Prijava poteka prek spletnega portala https://www.competo.jobs/

Prijave se sprejemajo do vključno 27. 7. 2019.

Competo, d. o. o. bo obravnaval le vloge, ki bodo pravočasno oddane prek spletnega portala https://www.competo.jobs/ ter jim bodo poleg življenjepisa priložena ustrezna potrdila oziroma priloge o izpolnjevanju pogojev. Nadzorni svet bo po lastni presoji na pogovor povabil najustreznejše kandidate.

O sprejeti odločitvi nadzornega sveta družbe bodo neizbrani kandidati obveščeni najkasneje v roku
8 dni po imenovanju direktorja družbe.

Nadzorni svet Uradnega lista Republike Slovenije, d. o. o.
AAA Zlata odličnost