Problematika pooblaščenih inženirjev

Objavljeno: 29. 3. 2019

S 1. junijem 2018 sta se začela uporabljati nov Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni zakon (GZ). Po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) so »odgovorni vodje del« in »odgovorni nadzorniki« po opravljenem strokovnem izpitu z vpisom v imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS) pridobili poseben status »pooblaščenega inženirja« za določena dela. Regulirani poklici po ZGO-1 so bili: odgovorni projektant, odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del, odgovorni nadzornik in odgovorni nadzornik posameznih del, odgovorni revident in odgovorni geodet.

Ureditev teh poklicev in možnosti opravljanja teh del pa so se za te osebe bistveno spremenile po začetku uporabe ZAID. ZAID je uvedel nov regulirani poklic »pooblaščeni inženir«, ki omogoča opravljanje del, ki so bila pred tem pridržana za regulirane poklice po ZGO-1. Ker ima nov regulirani poklic »pooblaščenega inženirja« po ZAID povsem enako poimenovanje kot pred tem obstoječi status »pooblaščenega inženirja« po ZGO-1, je ZAID tudi ukinil poseben status »pooblaščenega inženirja«, s tem pa so ga izgubile tudi vse osebe, ki so ga do začetka uporabe ZAID imele. Z ukinitvijo statusa »pooblaščenega inženirja« in uvedbo reguliranega poklica »pooblaščenega inženirja« se je pravni položaj večjega števila oseb bistveno poslabšal.

14. člen ZAID

Pri presoji spornih določb ZAID je posebej problematično določilo druge alineje drugega odstavka 14. člena ZAID, ki določa, da dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev lahko opravlja gospodarski subjekt, ki izpolnjuje (med drugim) pogoj, da ima za polni delovni čas zaposlenega vsaj enega pooblaščenega inženirja. Z vidika pooblaščenih inženirjev po ZGO-1 to predstavlja bistveno drugačno situacijo, saj je ZGO-1 v 29. členu določal, da mora imeti fizična ali pravna oseba takrat, ko izvaja gradnjo, s pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o delu v skladu z obligacijskimi razmerji, preko kooperacije ali na drug zakonit način zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za odgovornega vodjo del.

V praksi to pomeni, da določba druge alineje drugega odstavka 14. člena ZAID vsem osebam, ki zaradi novega zakona ne morejo uporabljati naziva »pooblaščeni inženir«, onemogoča opravljanje dejavnosti v obliki gospodarske družbe ali kot samostojni podjetnik, če nimajo za polni delovni čas zaposlenega »pooblaščenega inženirja«. Iz navedenega je torej mogoče sklepati, da prisiljevanje gospodarskih subjektov v zaposlovanje »pooblaščenih inženirjev« po ZAID zagotovo pomeni poseg v zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo. Ta ukrep globoko posega v človekovo pravico do podjetništva – svobodno gospodarsko pobudo, saj bistveno omejuje načine podjetniškega delovanja. Prav tako je treba opozoriti, da so z določbo 14. člena ZAID v bistveno slabši položaj postavljeni tisti bivši »pooblaščeni inženirji« po ZGO-1, ki pač niso opravljali dejavnosti projektiranja in se zato pri IZS kljub enaki izobrazbi in obstoječim praktičnim izkušnjam ne bodo mogli vpisati v imenik »pooblaščenih inženirjev« po ZAID.

55. člen ZAID

Drugo problematično določilo ZAID pa je določilo njegovega 55. člena, ki naj bi bilo namenjeno varovanju pridobljenih pravic. V tretjem odstavku 55. člena ZAID je določeno, da se šteje, da posameznik, ki je s 1. junijem 2018 vpisan v imenik IZS s pooblastilom za odgovorno vodenje del za zahtevne objekte v skladu z ZGO-1, izpolnjuje pogoje za izvajanje nalog nadzora nad gradnjo za zahtevne objekte s tistega strokovnega področja, za katerega ima opravljen strokovni izpit. Po četrtem odstavku 55. člena ZAID se takšen posameznik vpiše pri IZS v imenik pooblaščenih inženirjev z omejenim pooblastilom za odgovornega nadzornika vseh vrst zahtevnosti objektov s področja, za katerega je opravil strokovni izpit. Prav tako je določeno, da te osebe ne smejo uporabljati poklicnega naziva pooblaščeni inženir. Bistveno je torej, da posameznik, ki je bil 1. junija 2018 vpisan v imenik »pooblaščenih inženirjev« po ZGO-1 pri IZS, z novim zakonom (ZAID) pridobi status osebe z omejenim pooblastilom, ki ne sme uporabljati naziva »pooblaščeni inženir«. In to ne glede na to, da v sami izobrazbi in zahtevnosti opravljenega izpita med osebo z omejenim pooblastilom in »pooblaščenim inženirjem« po ZAID morda ne bo obstajala nobena razlika. Edina razlika je v tem, da so eni »pooblaščeni inženirji« po ZGO-1 imeli v imenik vpisano pooblastilo za projektiranje, drugi pa ne.

Sklep

Za osebe, ki zgubijo naziv »pooblaščeni inženir«, se je njihov položaj s 1. junijem 2018 poslabšal, saj:

  • ne smejo več uporabljati naziva »pooblaščeni inženir«, ki je splošno sprejet standard v stroki. Razpisni pogoji v prihodnosti bodo zahtevali »pooblaščene inženirje«, osebe, ki tega pogoja ne bodo izpolnjevale, pa bodo lahko opravljale le še podizvajalska dela;
  • določbe GZ so pisane za pooblaščene inženirje kot regulirani poklic, ne pa za posameznike, ki tega naziva ne smejo uporabljati, čeprav so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS. To pomeni, da bo uporaba GZ za te osebe vsaj bistveno otežena, če ne že onemogočena.

Po ZAID imajo osebe s pooblastilom za projektiranje naziv »pooblaščeni inženir« in pooblastilo za izvajanje načrtov, torej tudi vodenje del in nadzor, čeprav na tem področju nimajo praktičnih izkušenj, tisti, ki pa na tem področju praktične izkušnje imajo, pa bodo degradirani z vpisom v imenik z omejitvijo in prepovedjo uporabe naziva »pooblaščeni inženir«. Menim, da je s tem zakonodajalec posegel v ustavno zagotovljeno pravico do enakosti pred zakonom.

Vir: mag. Renato Čižmešija, Lokainženiring d. o. o.

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti