Pri Uradnem listu RS izveste prvi

Objavljeno: 27. 9. 2017

Pravna ureditev države je množica pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v družbi. Pravila so dolžni spoštovati tako vsi državljani kot tudi pravne osebe. Da pravilo začne veljati, ga mora država objaviti v uradnem glasilu.

Prvo uradno glasilo so natisnili leta 1631 v Franciji. Za območje Slovenije je izhajalo uradno glasilo že v času Ilirskih provinc. Franc Jožef I. je izdal obči državljanski zakonik za avstrijsko cesarstvo, ki je izšel tudi v slovenskem jeziku. Novembra 1918 je v Ljubljani izšel Uradni list Narodne vlade SHS, ki se je pozneje preimenoval v Uradni list Narodne vlade Deželne vlade za Slovenijo.

Z vidovdansko ustavo smo dobili Službeni list, 12. aprila 1941 pa ja izšlo zadnje glasilo z označbo Kraljevine Jugoslavije. Za Slovence je pomembno, da so hkrati z objavami v okupacijskih uradnih glasilih med drugo svetovno vojno izhajali tudi predpisi v Slovenskem poročevalcu. Prvo številko Uradnega lista Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta pa smo dobili 25. marca 1944.

Podjetje Uradni list Republike Slovenije je bilo ustanovljeno z vladnim odlokom leta 1946. Čeprav sta se v času od ustanovitve do danes njegovo ime in organizacijska oblika večkrat spremenila, je naše temeljno poslanstvo vsa leta objavljanje zakonov, predpisov in drugih javnih objav. Od ustanovitve samostojne države Republike Slovenije smo založniki glasila Uradni list Republike Slovenije.

Uradno glasilo je sestavljeno iz treh snopičev, ki se po vsebini delijo na: Uredbeni del, Mednarodne pogodbe in Razglasni del. Uredbeni del uradnega glasila izide v vsaki izdaji Uradnega lista, Mednarodne pogodbe izidejo nekajkrat na leto, Razglasni del pa praviloma vsak petek.

V Uredbenem delu so objavljeni:

 • ustava,
 • zakoni in drugi akti državnega zbora,
 • akti državnega sveta,
 • akti predsednika republike,
 • predpisi in drugi akti vlade in ministrov,
 • splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil,
 • odločbe in sklepi ustavnega sodišča ter
 • predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.

V delu uradnega glasila Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe se objavljajo z zakonom ali vladno uredbo ratificirane mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, akti državnega zbora o notifikaciji nasledstva mednarodnih pogodb in obvestila ministrstva za zunanje zadeve o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb.

V Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije, ki izhaja le v elektronski izdaji, pa se objavljajo:

 • javni razpisi,
 • javni natečaji,
 • vpisi v registre,
 • nekateri preklici in
 • druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu uradno objaviti.

Od 1. aprila 2010, ko se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C) (Uradni list RS, št. 109/09), je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja, ki je dostopna na spletni strani podjetja. Na željo naročnika je še vedno zagotovljen natis elektronske izdaje Uredbenega dela ter Mednarodnih pogodb Uradnega lista RS.

Vsako leto je v Uradnem listu RS objavljenih več kot 4.000 novih pravnih aktov, prav tolikšno oziroma še višje pa je število drugih objav. Spremljanje zakonodaje in njenih sprememb je tako postalo nujnost, saj se nas spremembe dotikajo tako v okviru delovnega mesta kot tudi na osebnem področju. Učinkovito spremljanje objav, ki vodi do obveščenosti o pravem predpisu za naše delo, je postalo ključnega pomena. Tudi spremljanje drugih objav ni nezanemarljivo, saj nam te, med drugim, lahko prinesejo sredstva za naše delo prek spremljanja objav javnih razpisov ali nas obvestijo o za nas zanimivi objavi sodišča ali drugi objavi.

Uradni list Republike Slovenije kot uradno glasilo Republike Slovenije torej predstavlja najpomembnejši primarni vir uradnih informacij.

Vir: Uradni list RS

AAA Zlata odličnost