Predlagane novosti Gradbenega zakona

Objavljeno: 25. 8. 2021

Poseg v pravico do spoštovanja doma in sodno varstvo

Osrednja novost predloga Gradbenega zakona (v nadaljevanju: »GZ-1«), ki ga je Vlada RS dne 21. 6. 2021 vložila v zakonodajni postopek, je predvsem posledica odločbe Ustavnega sodišča RS,1 v kateri ugotavlja protiustavnost določb členov 152 in 156a takrat veljavnega Zakona o graditvi objektov. Omenjeno protiustavno ureditev je zakonodajalec nato vključil v danes še veljavni Gradbeni zakon, kar pomeni, da je trenutna ureditev v neskladju z Ustavo RS.

Predlagane spremembe pa posamezniku omogočajo, da za presojo sorazmernosti posega v pravico do spoštovanja doma poišče sodno varstvo. V skladu s predlaganimi določbami je v GZ-1 predvidena možnost, da posameznik v sodnem postopku navaja osebne okoliščine, na podlagi katerih bi sodišče lahko preprečilo odstranitev (nelegalno zgrajenega) objekta, v katerem domuje. Če bi bila ugotovljena nesorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma, bi inšpektor izdal sklep o odlogu izvršbe za obdobje petih let.

Pristojnost MOP v zvezi z izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja

GZ-1 deloma spreminja pristojnost Ministrstva za okolje in prostor glede izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja. V primerih, ko bi Vlada RS ugotovila, da je določena investicija lahko razumljena kot strateška investicija (v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij), bi bilo za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Po mnenju predlagatelja je razlog za to spremembo predvsem hitrost postopka izdaje dovoljenja – ob odsotnosti pritožbenega postopka bi bil namreč v teh primerih mogoč le upravni spor.

Integralno dovoljenje in stranski udeleženci

Med drugim je Vlada RS predlagala tudi spremembe nekaterih določb, ki urejajo integralno dovoljenje, ki vsebuje odločitev o gradnji objekta, za katerega je potrebna presoja vplivov na okolje. GZ-1 predvideva možnost, da investitor za posamični objekt v določeni prostorski celoti in funkcionalni povezanosti (ali zgolj za del objekta) pridobi integralno dovoljenje, ki bi vsebovalo odločitev o gradnji tega posamičnega objekta oz. njegovega dela ter pripadajočo odločitev o presoji vplivov na okolje. Hkrati pa GZ-1 v primeru integralnih postopkov uporablja zgolj termin integralno dovoljenje (namesto gradbeno dovoljenje).

GZ-1 predvideva, da bodo stranski udeleženci v postopek izdaje integralnega dovoljenja vključeni šele, ko bodo pridobljena vsa potrebna mnenja ter usklajena dokumentacija. Predlagatelj meni, da je predvsem takrat jasno, kaj je predmet odločanja v postopku, do katerega se stranski udeleženci opredeljujejo.

Posebne prepovedi in promet z nelegalnimi objekti

Po mnenju predlagatelja iz dikcije trenutno veljavnih določb, ki urejajo posebne prepovedi, ni razvidno, ali prepovedi obstajajo le takrat, ko so izrečene z odločbo pristojne inšpekcije, ali tudi v primeru, ko gre za nelegalen objekt, za katerega inšpekcijski ukrep (še) ni bil izrečen. To pomeni, da v praksi nastajajo situacije, ko nelegalnost obstaja, a še ni bila ugotovljena z odločbo inšpektorata. To ima lahko za posledico tudi ničnost oz. neveljavnost nekaterih pravnih poslov. GZ-1 predvideva, da prepovedi veljajo le za nedovoljene objekte in neskladno uporabo objekta, za katere je bil izrečen inšpekcijski ukrep. Te prepovedi se kot del inšpekcijskih ukrepov vpisujejo v zemljiško knjigo, kar pomeni, da bodo udeleženi pri dejanjih v zvezi s prepovedmi dolžni upoštevati vpise v zemljiški knjigi (v nasprotnem primeru pa je podana ničnost pravnega posla). Hkrati določbe GZ-1 omogočajo upravljavcem, notarjem, pooblaščenim inženirjem s področja geodezije in drugim osebam javnega ali zasebnega prava in drugim organom, ki so udeleženi pri sklepanju pravnih poslov za objekte, izvedbi posameznih dejanj ter za priključevanje, da pred izvedbo teh dejanj zahtevajo gradbeno oz. uporabno dovoljenje.

 1 Odločba US RS, št. U-I-64/14 z dne 12. 10. 2017.

Vir: Predlog Gradbenega zakona (GZ-1), URL: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/673960a058ee8925d71d53e41ac1432a782abbb04c13d6dfe9115d32d45e5f37.

 

AAA Zlata odličnost
|