Predlagane izboljšave ZIUOPZP: odzivnost in prožnost po poplavah in plazovih

Objavljeno: 22. 11. 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) določa nujne interventne, sanacijske in preventivne ukrepe ter postopke za izvedbo in spremljanje teh ukrepov. Usmerjen je v nujno obnovo poškodovane ali povsem uničene javne infrastrukture, v poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, da bi ta obnova lahko bila čim hitrejša. Po njegovi uveljavitvi je bilo ugotovljenih nekaj nedoslednosti oziroma novih dejstev, zato Vlada Republike Slovenije po nujnem postopku v sprejem predlaga spremembe in dopolnitve ZIUOPZP, ki bodo zagotavljale učinkovitejše izvajanje ukrepov posledic naravne nesreče.

Hitro ukrepanje

Cilj zakona je čim hitrejša določitev ukrepov za pomoč prebivalkam in prebivalcem, gospodarstvu in občinam, ki so v poplavah in zaradi zemeljskih plazov utrpeli škodo. Pri tem zasleduje načela učinkovitosti, prožnosti in transparentnosti postopkov.

Zakon ukinja začasni ukrep obveznega solidarnostnega prispevka. Nadalje določa, da se od plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote ne plačajo dohodnina in obvezni prispevki za socialno varnost. Če je bila solidarnostna delovna sobota opravljena do uveljavitve tega zakona, se obračunan in plačan prispevek delavca oziroma delodajalca vrne, če je zahtevek vložen najpozneje do 31. decembra 2023.

Ker je bila solidarnostna delovna sobota pred uveljavitvijo tega zakona opravljena pod drugačnimi predpostavkami (predvsem kot zmanjšanje obveznosti plačila obveznega solidarnostnega prispevka), se tistim, ki so solidarnostno delovno soboto imeli pod temi predpostavkami, omogoča vračilo prispevka, če bodo zahtevek vložili najpozneje do 31. decembra 2023 na Finančno upravo Republike Slovenije.

Predplačila za škodo

Zakon uvaja določbe, ki se nanašajo na izvedbo predplačil za obnovo stanovanj. Hkrati določa, da se za posamezno stanovanje predplačilo za obnovo izplača v višini 20 odstotkov škode, navedene v spletni aplikaciji AJDA, če gre za škodo, višjo od 6.000 evrov, o čemer ministrstvo, pristojno za naravne vire, obvesti lastnika, izplačilo pa izvede Finančna uprava Republike Slovenije. Po sprejetju programa odprave posledic nesreče za obnovo stavb se izplačano predplačilo odšteje od višine sredstev. V primeru neupravičene dodelitve ali zavrnitve s strani lastnikov stanovanj zakon omogoča vračilo sredstev.

V zvezi z začasnimi namestitvami prizadetih oseb zakon uvaja tri novosti. Za namen hitrejšega in preprostejšega vodenja in odločanja v postopkih izjemnega dodeljevanja neprofitnih stanovanj v najem zakon omogoča organom, da pridobijo podatke iz centralnega registra prebivalstva in zemljiške knjige. Poleg tega zagotavlja povrnitev stroškov prizadetim osebam v poplavah in plazovih, povezanih z začasnim bivanjem v drugi stanovanjski enoti, in podaljšuje pravno podlago za zagotavljanje kriznih namestitev osebam, starejšim od 65 let, in odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Odstranitev ogroženih objektov

Zakon ureja tudi pogoje za odstranitev objektov, ki so visoko ogroženi zaradi poplav, erozije in plazenja. Določa, da Služba Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih določa ogrožene objekte na podlagi strokovnega mnenja državne tehnične pisarne. Dopolnitve vključujejo tudi določitev javne koristi z razlastitvenim namenom, potrjenim s sklepom vlade, pri čemer Svet RS za obnovo pripravlja strokovne podlage in svetuje vladi. V postopek so vključene tudi javne razgrnitve in možnosti za razlastitvenega zavezanca, pri čemer mora državna služba za obnovo uresničiti razlastitveni namen v dveh letih od pridobitve lastninske pravice na nepremičninah.

Glede pogodb, ki so jih zasebnopravni subjekti sklenili s proračunskimi uporabniki do 31. decembra 2023, zakon določa, da se določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne uporabljajo. Dodatno se pogodbeno dogovorjeni roki podaljšajo za šest mesecev. Pogodbeni roki se namreč lahko podaljšajo v primerih zasebnih ponudnikov, ki so bili v poplavah in plazovih prizadeti ali pa so udeleženi pri odpravi posledic naravne nesreče.

Končno zakon ureja še odstranitev onesnažene zemljine, ki je posledica poplav in plazov, dopolnjuje pravno podlago za program odprave posledic škode v gospodarstvu na področju primarne kmetijske proizvodnje, ribištva in akvakulture in določa povračilo stroškov materiala in storitev, ki so bili nujno potrebni za zagotavljanje socialnovarstvenih storitev v času kriznih razmer, ki so nastale zaradi poplav in plazov.

Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 117-3410/12 z dne 20. novembra 2023.

Vir: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti