Pravo EU in pravica do sodnega varstva

Objavljeno: 6. 7. 2016

Ko govorimo o pravu EU, je treba v osnovi upoštevati, da pravni red EU izhaja iz delitve na primarno in sekundarno zakonodajo.

Vsi ukrepi EU temeljijo na pogodbah (pogodbe o ustanovitvi Evropske unije, ki urejajo delovanje EU), tj. primarni zakonodaji, medtem ko sekundarna zakonodaja vključuje uredbe, direktive in sklepe, izhaja pa iz načel in ciljev, zapisanih v pogodbah. In ko nadalje trdimo, da Evropska unija temelji na načelih pravne države, to pomeni, da vsak ukrep EU temelji na pogodbah, ki so jih po demokratičnem postopku potrdile vse države članice Evropske unije.

Uporaba prava EU in Sodišče EU

Za enotno razlago in uporabo prava Evropske unije skrbi Sodišče EU. Države in institucije v Evropski uniji so dolžne ravnati v skladu s pravom EU, sodišče pa skrbi, da se pravo EU na enak način uporablja v vseh državah članicah unije. Rešuje pravne spore, do katerih pride med državami članicami in institucijami EU, prav tako pa rešuje tudi tožbe, ki jih posamezniki, podjetja in organizacije vložijo proti instituciji Evropske unije, ker je kršila njihove pravice. Ko sodišče razsoja o zadevah, ki so mu predložene v obravnavo, tako govorimo o različnih vidikih njegovega dela oziroma ukrepanja: predhodno odločanje, postopki za ugotavljanje kršitev, ničnostne tožbe, tožbe zaradi nedelovanja, odškodninske tožbe.

Pravica do sodnega varstva

Pravica do sodnega varstva je v okviru nacionalnega prava kot temeljna človekova pravica v Ustavi Republike Slovenije zapisana v 23. členu: »Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.« In še poudarek, povezan s tem: učinkovit sodni sistem in s tem povezano učinkovito sodno varstvo sta temelj pravne varnosti v okviru uresničevanja načela pravne države.

Za pravo EU je v primerjavi z nacionalnim pravom značilen bolj zapleten, t. i. dvojni sistem sodnega varstva, v katerem je »celovit« sistem sodnega varstva posameznika zagotovljen prek lastnega centraliziranega sistema prava EU in s (pomožnim) decentraliziranim sistemom sodnega varstva prek nacionalnih sodnih sistemov držav članic.

Za jasnejši pogled na sodni sistem EU je na voljo tudi knjiga dr. Alenke Berger Škrk Učinkovito sodno varstvo v pravu EU. Knjiga prinaša poglobljeno analizo sodnega sistema EU ter z njim povezanih nacionalnih in mednarodnih sodnih sistemov, namenjena pa je vsem, ki uporabljajo pravo EU.

Vir: uradno spletišče Evropske unije (Europa.eu) in založba Uradni list Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
|