Poznate e-Dosje?

Objavljeno: 26. 10. 2016

Enotni informacijski sistem na področju javnega naročanja (e-Dosje)

Enotni informacijski sistem je orodje za preveritev ponudb, ki jih naročnik prejme v postopku javnega naročanja (v nadaljnjem besedilu: aplikacija e-Dosje), preko katerega se vpogleda in pridobi podatke o gospodarskih subjektih iz določenih uradnih evidenc.

Do konca leta 2016 bo v aplikaciji e-Dosje mogoče vpogledati v podatke naslednjih uradnih evidenc:

  • Poslovni register Slovenije (podatki o gospodarskem subjektu in zakonitih zastopnikih), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
  • Register transakcijskih računov (podatki o računih gospodarskega subjekta), ki ga vodi AJPES,
  • Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ki jo vodi Ministrstvo za javno upravo,
  • Evidenca prekrškov na področju delovnih razmerij, ki jo vodi Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Naročnik za preveritev podatkov posameznega poslovnega subjekta v uradnih evidencah ustvari poizvedbo. Po zaključeni poizvedbi se v aplikaciji samodejno izdela poročilo, iz katerega je za vsak posamezen vir razviden rezultat o tem ali gospodarski subjekt izpolnjuje pogoj iz zakona.

V letu 2017 bo v aplikaciji e-Dosje zagotovljeno pridobivanje podatka o tem, ali ima gospodarski subjekt morebitne zapadle, neplačane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti oz. zapadle, neplačane davke in prispevke za socialno varnost v višini več kot 50 EUR. Ta podatek se vodi v evidenci zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti oz. evidenci zapadlih, neplačanih davkov in prispevkov za socialno varnost, ki ju vodi Finančna uprava Republike Slovenije.

V letu 2017 bo preko aplikacije e-Dosje omogočeno tudi posredovanje podatkov na zahtevo naročnika iz kazenske evidence za pravne osebe in kazenske evidence za fizične osebe, ki ju vodi Ministrstvo za pravosodje, in sicer podatek o tem, ali je ponudnik gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 oz. prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

Vir: Zbornik 2. Mednarodni kongres javnega naročanja 2016, Uroš Izlakar in Matjaž Uhan.

AAA Zlata odličnost
|