Osebna asistenca po noveli ZOA

Objavljeno: 27. 9. 2023

Zakon o osebni asistenci (ZOA) ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja z namenom omogočiti posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi. Ob izvajanju ZOA so bile zaznane nekatere pomanjkljivosti, zato Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga novelo.

Predlagana novela cilja k zagotavljanju čim kvalitetnejšega izvajanja storitev osebne asistence. Temelji na načelih spoštovanja dostojanstva in neodvisnosti uporabnika, svobodne izbire in odločanja, omogočanja vključenosti v skupnost, individualne obravnave, zagotavljanja enakih možnosti, dostopnosti in kakovostnega ter strokovnega izvajanja pravice do osebne asistence.

Pomembne spremembe za uporabnike

Predlagana novela določa natančno opredelitev osebne asistence kot pomoči uporabnikom pri vsakodnevnih opravilih, ki jih zaradi invalidnosti ne morejo izvajati sami, vendar jih potrebujejo za neodvisno in aktivno življenje.

V 6. členu zakon opredeljuje pogoje za pridobitev pravice do osebne asistence, ki vključujejo status invalida, potrebo po pomoči pri različnih vsakodnevnih aktivnostih, izražanje interesa za izvajanje teh aktivnosti, državljanstvo Republike Slovenije ali stalno prebivališče tujca v Sloveniji, starost med 18 in 65 let, življenje zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in potrebo po osebni asistenci v obsegu najmanj 30 ur tedensko.

Oseba, ki še ni uradno priznana kot invalid, bo lahko kljub temu pridobila pravico do osebne asistence, če je trajno prizadeta in potrebuje pomoč. Če oseba pridobi pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, jo lahko uporablja tudi po tej starosti, pri čemer se ob dopolnitvi starosti 65 let po uradni dolžnosti vnovič oceni potreba po njej. Poleg tega lahko uporabniki pridobijo pravico do osebne asistence, ne glede na to, da ob času podaje vloge ne bivajo na domačem naslovu. Tudi v tem primeru se po uradni dolžnosti uvede postopek vnovične ocene opravičenosti po vrnitvi v domače okolje.

Na splošno se ustreznost obsega ur in vrst storitev osebne asistence po uradni dolžnosti preverja najpozneje 5 let po pridobitvi pravice. Novela dodaja predčasno možnost uvedbe postopka, kadar pride do spremenjene potrebe uporabnika po vrstah in obsegu ur storitev osebne asistence ali druge okoliščine, ki utemeljujejo vnovično oceno.

Storitve osebne asistence so razdeljene v osebno pomoč, pomoč v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in pomoč pri komunikaciji. Izvajanje storitev v konkretnem primeru je odvisno predvsem od želje posameznega uporabnika in od mnenja o obsegu ur in vrsti storitev osebne asistence, ki ga izda strokovna komisija. Pred izdajo mnenja lahko komisija opravi osebni razgovor z uporabnikom.

Novela v 9. členu zakona, ki opredeljuje izključevanje pravic, dodaja novost, da se nekatere storitve, ki so financirane iz javnih virov in so urejene v okviru socialnega varstva in zaposlovanja invalidov, ne bodo več odštevale od ur osebne asistence v izvedbenem načrtu. Namesto tega bo strokovna komisija ocenila dejansko potrebo posameznika za osebno asistenco, ob upoštevanju obiskovanja teh storitev in življenja doma.

Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost izvajajo humanitarne organizacije, invalidske organizacije s podeljenim ustreznim statusom in zavodi ter društva s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu.

Omejitve in možnosti za osebne asistente po novem

Osebni asistenti so lahko fizične osebe, ki opravljajo osebno asistenco pri izvajalcih osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ali kot samostojni podjetnik posameznik, če sam opravlja delo osebnega asistenta pod določenimi pogoji. Njihov obseg dela je omejen z obsegom, ki velja za zaposlene, pri čemer lahko v tekočem mesecu pri posameznem izvajalcu osebne asistence opravijo največ 15 odstotkov vseh opravljenih ur storitev osebne asistence izvajalca v preteklem mesecu. Po podjemni pogodbi ali kot začasno ali občasno delo dijakov in študentov ali kot začasno ali občasno delo upokojencev lahko osebni asistenti nadomeščajo redno zaposlene osebne asistente, vendar le v omejenem obsegu. Po novem bo osebno asistenco kot osebni asistent lahko izvajal le en družinski član.

Pogoje za pridobitev statusa izvajalca osebne asistence in vpis v register izvajalcev osebne asistence določa 12. člen zakona. Skladno z novelo se bo v register izvajalcev osebne asistence vpisal tudi izvajalec, ki le delno izpolnjuje pogoje in ki bo izvajal osebno asistenco za najmanj deset uporabnikov, pod pogojem, da 75 odstotkov oseb, ki so zaposlene pri izvajalcu osebne asistence, šteje v kvoto za zaposlovanje invalidov in hkrati opravljajo v noveli opredeljene naloge.

Vir: Predlog Zakona o osebni asistenci.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti