Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Objavljeno: 7. 12. 2016

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti tudi zaradi začasne nezmožnosti za delo oziroma začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe?

Zaradi začasne nezmožnosti za delo oziroma začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe je delavec upravičen do nadomestila plače1 oziroma do ustreznega nadomestila iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja,2 ZDR-1 pa hkrati začasno nezmožnost za delo, ugotovljeno po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, izrecno opredeljuje za neutemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.3

V primeru trajnejših sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in zaradi katerih je delavec izgubil zmožnost za opravljanje dela ali je njegova delazmožnost bistveno zmanjšana, pa bi bil delavec upravičen do ustreznih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja4 ter šele ob zagotovitvi teh pravic in izpolnjenih drugih pogojih ZDR-1 ureja možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz naslova invalidnosti, ne pa iz razloga nesposobnosti.

Tudi če pooblaščeni zdravnik na obdobnem preventivnem zdravstvenem pregledu na podlagi določb Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)5 ugotovi, da delavec (začasno) ne izpolnjuje več zdravstvenih zahtev za delovno mesto, se njegov delovnopravni položaj ob sodelovanju pooblaščenega zdravnika rešuje v smislu navedenih zakonskih določb. Različno obravnavanje delavcev glede na njihovo zdravstveno stanje mimo navedenih zakonskih določb, vključno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, pomeni kršitev prepovedi diskriminacije, zaradi katere je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita oziroma neveljavna.6, 7

Pomembno: Delavcu, ki le začasno ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, delodajalec ne more odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz tega razloga se zahteva trajno neizpolnjevanje zahtevanih pogojev.8

Če delavec dela iz zdravstvenih razlogov (začasno) ne more opravljati, če je nezmožen za delo, njegovo zmožnost ugotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Delodajalec pogoja zdravstvene sposobnosti za opravljanje dela ne more izenačevati s pogoji za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Zdravniško spričevalo ne utemeljuje odpovedi zaradi nesposobnosti, tudi če delodajalec ob upoštevanju omejitev iz zdravniškega spričevala delavcu ne more začasno zagotoviti ustreznega dela.

Več o vseh vrstah odpovedih pogodbe o zaposlitvi si lahko preberete v novem priročniku avtorjev Miha Šercerja in mag. Nine Scortegagna Kavčnik Odpoved pogodbe o zaposlitvi ali pa se nam pridružite na brezplačnem seminarju Odpoved pogodbe o zaposlitvi – poznate ključne dileme v praksi?, 18. januarja 2017, v Ljubljani.

  1 137. člen ZDR-1.
  2 28. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in nasl. – ZZVZZ).
  3 Prva alineja 90. člena ZDR- 1.
  4 63. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 in nasl. – ZPIZ-2).
  5 Uradni list RS, št. 43/2011.
  6 Četrti odstavek 83. člena ZDR-1.
  7 Odl. VIII Ips 77/2014 z dne 17. junija 2014. Smiselno enaka stališča je Vrhovno sodišče sprejelo tudi v odl. VIII Ips 167/2013 z dne 30. septembra 2013.
  8 Odl. 85/2014 z dne 30. januarja 2014, odl. 842/2014 z dne 23. oktobra 2014 in odl. VIII Ips 8/2015 z dne 8. junija 2015.

Vir: Miha Šercer in mag. Nina Scortegagna Kavčnik

AAA Zlata odličnost
|