Nadzor nad gradnjo – ustavitev gradnje

Objavljeno: 10. 4. 2018

Investitorjeva obveznost imenovanja nadzornika, ki je eden od udeležencev pri graditvi objektov, je predpisana v javnem interesu, in sicer v Gradbenem zakonu (GZ).1 V tem zakonu so glede na Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) naloge nadzornika podrobneje opredeljene in nadzornik ima po novem več pooblastil v zvezi z izvajanjem gradnje. Ena od novosti je, da lahko nadzornik ali vodja nadzora ustavita gradnjo, gradnjo pa mora v primeru zamenjave vodje nadzora ustaviti tudi naročnik.

Če nadzornik pri drugih udeležencih pri graditvi ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami GZ, jih mora na to ustno in pisno opozoriti, saj je dolžan skrbeti, da se gradnja izvaja v skladu z GZ in drugimi predpisi. Kadar udeleženci pri graditvi kljub opozorilom nadaljujejo s kršitvami ali kadar napake zaradi teh kršitev niso pravočasno odpravljene, ima nadzornik dolžnost ustaviti gradnjo in mora ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem. To sta nova naloga in pooblastilo nadzornika, ki ju po ZGO-1 ni imel, saj gradnje ni mogel ustaviti, je pa o ugotovljenih kršitvah obvestil pristojno inšpekcijo in investitorja ter svoje ugotovitve in predloge rešitev zapisal v gradbeni dnevnik.

Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del pri posamezni gradnji prevladuje in ki za nadzornika opravlja poklicne naloge v eni od oblik, predpisanih v Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti. Če se med gradnjo zamenja vodja nadzora, mora investitor ustaviti gradnjo, dokler nadzora ne prevzame novi vodja nadzora. Bistveno je, da sta nadzornik in vodja nadzora ves čas udeležena pri gradnji.

Tudi za vodjo nadzora GZ opredeljuje, da ima pravico in dolžnost gradnjo ustaviti, in sicer takrat, ko investitor oziroma izvajalec kljub opozorilu vodje nadzora ne odpravita nepravilnosti, ki jih je le-ta ugotovil. Vodja nadzora v takem primeru gradnjo ustavi oziroma prepreči nastanek škode in nepravilnosti sporoči pristojni inšpekciji.

1 Gradbeni zakon (GZ), Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.

Vir. odvetnica Mojca Furlan

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti