Kdaj se lahko vloži zahtevek za revizijo postopka?

Objavljeno: 12. 10. 2016

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja – zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov in bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivalo na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN, ne določata drugače.

 

Postopek pravnega varstva v predrevizijskem postopku se začne, ko vlagatelj na predpisan način in v roku, določenem v 25. členu ZPVPJN (praviloma v 8 delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu, obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, prejema povabila k oddaji ponudb oziroma od vročitve odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, v postopku oddaje naročila male vrednosti pa v 5 delovnih dneh od prejema odločitve o oddaji naročila ali priznanju sposobnosti), vloži pri naročniku zahtevek za revizijo.

Vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, saj lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen v primerih iz 17. in 20. člena ZPVPJN.
Pred vsebinsko obravnavo prejetega zahtevka opravi naročnik predhodni preizkus zahtevka za revizijo in preveri, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN.

Glede na ugotovitev naročnika iz predhodnega preizkusa, le-ta zahtevek za revizijo v 3 delovnih dneh s sklepom zavrže (če zakonske predpostavke niso izpolnjene) oziroma ga sprejme v obravnavo in o njem vsebinsko odloči, mu ugodi (zaradi česar delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja ali odpravi kršitev) ali ga zavrne kot neutemeljenega.

V primeru, da naročnik zahtevek za revizijo zavrne, mora najpozneje v 3 delovnih dneh od sprejema odločitve zahtevek za revizijo, v primeru molka naročnika in v primeru, če je naročnik zahtevku le delno ugodil, pa najkasneje v 3 delovnih dneh od prejema vlagateljevega predloga za začetek revizijskega postopka, vso dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in vso dokumentacijo o predrevizijskem postopku posredovati v nadaljnjo obravnavo Državni revizijski komisiji. Vlagatelj se lahko v 3 delovnih dneh od prejema odločitve o zahtevku za revizijo opredeli do navedb naročnika v tej odločitvi, vendar ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku. Vlagatelj posreduje opredelitev Državni revizijski komisiji in naročniku.

Vir: Zbornik  2. Mednarodni kongres javnega naročanja 2016, Tadeja Pušnar

AAA Zlata odličnost
|