Kazenske in opozorilne sankcije, varnostni in vzgojni ukrepi …

Objavljeno: 6. 1. 2016

V urejenem svetu, ki mu pripadamo, je kazen, gledano na družbeni in sistemski ravni, tesno povezana z državo kot sistemom in s pravom, ki ureja ta sistem.

V povezavi s tem izvrševanje kazenskih sankcij sledi temu in tako tudi kazenske in opozorilne sankcije, varnostni in vzgojni ukrepi – njihova ureditev, razvoj in izvrševanje – sledijo razvoju države in prava in tudi spremembam, do katerih prihaja v družbi.

V Republiki Sloveniji izvrševanje kazenskih sankcij ureja Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS-1, ki je nadomestil ZIKS iz leta 1978, zakon iz nekdanje skupne države (prvi zakon, urejajoč to področje, je bil v SFRJ sprejet leta 1970).

ZIKS-1 je bil sprejet leta 2000, precej po sprejetju Ustave Republike Slovenije (1991) in Kazenskega zakonika (1994). Zakon je del kaznovalnega prava in ureja izvrševanje kazenskih sankcij in drugih ukrepov, ki jih je izreklo sodišče v kazenskem postopku, izvrševanje sankcij, varstvenih in vzgojnih ukrepov, izrečenih v postopku o prekršku ali kakšnem drugem postopku, če ni z zakonom drugače določeno, ter izvrševanje kazni zapora, izrečene s strani Mednarodnega kazenskega sodišča. Poleg ZIKS-1 se tako v okvir kaznovalnega prava uvrščajo še KZ-1 (sprejet leta 2008), Zakon o kazenskem postopku, Zakon o prekrških, Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja in tudi Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije.

Razlogi za sprejetje ZIKS-1 pred več kot se petnajstimi leti so bili torej različni, povezani s prehodom v novo sistemsko-pravno ureditev. Nekatere kazenske sankcije so se takrat opustile (npr. smrtna kazen ali kazen zaplembe premoženja) in druge uvedle na novo (nadomestne kazni, kazen izgona tujca iz države, kazen prepovedi vožnje motornega vozila), takrat in v nadaljevanju pa je bilo treba upoštevati tudi številne predpise z mednarodnopravno veljavo (pakti, konvencije, resolucije, pravila). Prav tako številni so bili takrat tudi cilji novega ZIKS-1, določbe zakona pa so se v nadaljnjih letih po sprejetju ob spremenjenih izhodiščih pogosto dopolnjevale in izčiščevale, včasih so se tudi korenito spremenile, se opuščale ali nadomestile z novimi.

ZIKS-1 je bil od sprejetja do danes kar šestkrat noveliran, zadnje spremembe in dopolnitve zakona so bile sprejete z ZIKS-1F lani poleti (Uradni list RS, št. 54/2015).

Vir: Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), neuradno prečiščeno besedilo, z novelo ZIKS-1F ter uvodnimi pojasnili Suzane Gril in stvarnim kazalom

AAA Zlata odličnost
|