Kakšne so mejne vrednosti za objave javnih naročil?

Objavljeno: 19. 10. 2022

S ciljem zagotoviti transparentnost postopka je v 22. členu Zakona o javnem naročanju urejeno, kdaj mora naročnik obvestilo v zvezi z naročilom objaviti na Portalu javnih naročil oziroma na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. Naročnik mora na Portalu javnega naročila objaviti obvestila v zvezi z naročilom takrat, kadar ocenjena vrednost presega vrednost za uporabo zakona.

Namen kogentnih pravil zakona, kadar je potrebno objavo o naročilu objaviti v Uradnem listu EU je v zagotoviti konkurence na evropskem notranjem trgu.1 Kadar je potrebno zaradi ocenjene vrednosti predmeta javnega naročila obvestilo v zvezi z naročilom objaviti tudi v Uradnem listu EU morajo naročniki upoštevati pravila, ki jih zakon določa za naročila, katerih obvestila morajo biti objavljena Uradnem listu EU.

Neobjava obvestil, v zvezi z naročilom, kadar je objava zahtevana in s tem kršitev načela transparentnosti je sankcionira na več načinov. V materialnem zakonu ZJN-3 je določeno, da če  vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka mejni vrednosti ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba javno naročilo objaviti na Portalu javnih naročil ali na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati javnega naročila po tem postopku, temveč mora, če je to primerno, začeti nov postopek skladno z določbami tega zakona.2  Kršitev pravil v zvezi z objavami obvestil predstavlja tudi prekršek po 111. členu ZJN-3.3 V procesnem zakonu, ki ureja postopek pravnega varstva, ZPVPJN pa je kršitev načela transparentnosti zaradi neobjav lahko sankcionirana tudi z ugotovitvijo o izpodbojnosti pogodbe, ki se ugotavlja v sodnem postopku.4 V zvezi z domnevno kršitvijo načela transparentnosti pa lahko aktivno legitimirana oseba vedno vloži pravno sredstvo.

Mejne vrednosti za objave v Uradnem listu EU za splošni sektor

Višino ocenjene vrednosti, od katere dalje je potrebno obvestila v zvezi z naročilom objaviti tudi v Uradnem listu EU zakon veže na področje, kamor gre naročnika umestiti. Tako morajo »tradicionalni naročniki« (organi Republike Slovenije), kadar je predmet dobava blaga, naročilo storitev ali projektni natečaj, obvestilo v zvezi z naročilom objaviti v Uradnem listu EU, če je ocenjena vrednost enaka ali višja od 140.000 eurov za javno naročilo blaga, storitev ali projektni natečaj, medtem ko je mejna vrednost za druge naročnike (organe lokalnih samouprav in »osebe javnega prava«) določena višje, na 215.000 eurov brez DDV. Kadar naročniki s splošnega sektorja, ne glede na to, kateri status naročnika imajo,5 naročajo izvedbo gradnje, je mejna vrednost enaka, to je 5.382.000 eurov za javno naročilo gradenj.

Mejne vrednosti za objave v Uradnem listu za infrastrukturni sektor

Naročniki, ki opravljajo infrastrukturno dejavnost (javno podjetje ali naročnik, ki izvaja dejavnosti na infrastrukturnem področju na podlagi posebne ali izključne pravice) morajo objaviti obvestilo o naročilu, kadar naročajo blago, storitve ali projektni natečaj, če znaša ocenjena vrednost 431.000 eurov. Za naročanje gradenj je mejna vrednost za objavo obvestila v zvezi z javnim naročilo v Uradnem listu EU enaka kot za splošne naročnike, in sicer 5.382.000 eurov za javno naročilo gradenj.

Mejne vrednosti za objave za naročanje socialnih in drugih posebnih storitev

Mejna vrednost za naročanje socialnih in drugih posebnih storitev, razen izjem po ZJN-3,6 je vezana na področje, v katerega naročnik spada. Če te storitve naroča naročnik iz splošnega sektorja je mejna vrednost za objavo v Uradnem listu EU 750.000 eurov, če pa te storitve naroča naročnik iz infrastrukturnega sektorja znaša mejna vrednost 1.000.000 eurov. Pri naročilih socialnih in drugih posebnih storitev je mejna vrednost za uporabo zakona in objavo enaka, kar pomeni, da bodo morali naročniki venomer, kadar bodo bili zavezani uporabljati določila ZJN-3 za naročanje tovrstnih storitev,7 obvestila v zvezi s tem naročilom objaviti na Portalu javnim naročil in v Uradnem listu EU.

1 Več o varovanju čezmejnega interesa in evropskem notranjem trgu v komentarju k 3. členu ZJN-3.

2 Več o tem glej v komentarju k 39. členu ZJN-3.

3 Glej komentar k 111. členu ZJN-3.

4 Glej določilo 44. člena ZPVPJN.

5 »Tradicionalni« naročnik ali oseba javnega prava.

6 Razen storitve pod CPV-kodo 79713000-5, storitve varovanja z varnostniki.

7 Glej komentar k 97. členu ZJN-3.

Vir: Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, spremenjena in dopolnjena izdaja, 2022Avtorice: Milena Basta Trtnik, mag. Maja Koršič Potočnik, Vida Kostanjevec, Maja Prebil in mag. Urška Skok Klima.

 

AAA Zlata odličnost
|