Kaj prinaša novela stanovanjskega zakona?

Objavljeno: 8. 5. 2024

Najemniki denacionaliziranih stanovanj – nova pravila po noveli SZ-1F

Ustavno sodišče je v odločbi U-I-473/22-11 z dne 15. junija 2023 odločilo, da sta v neskladju z Ustavo Zakon o denacionalizaciji in Stanovanjski zakon, kolikor se nanašata na neprofitna najemna razmerja za nedoločen čas, ki so jih s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice sklenili zavezanci za vrnitev stanovanja v denacionalizaciji in v katera so kot najemodajalci pozneje vstopili upravičenci do denacionalizacije oziroma njihovi univerzalni pravni nasledniki. Ustavno sodišče je zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno protiustavnost odpravi v roku enega leta. Skladno s tem Ministrstvo za solidarno prihodnost predlaga novelo Stanovanjskega zakona, ki odpravlja protiustavnost.

Predlagana novela obsega ukrepe, s katerimi se zasledujejo stanovanjska in socialna varnost, stroškovno vzdržna raba stanovanj ter dom v skladu z zahtevami Ustavnega sodišča. Predlog 87. členu dodaja nov šesti odstavek, ki med upravičence do dodelitve neprofitnega stanovanja v lasti občine, države, javnega stanovanjskega sklada ali neprofitne stanovanjske organizacije in do dodelitve javnega najemnega stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije dodaja najemnike denacionaliziranih stanovanj, ki (1.) imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, (2.) so popolnoma poslovno sposobne osebe, ter (3.) niso lastniki drugega primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe in niso v zakonskem stanu oziroma ne živijo skupaj z osebo, ki ima v lasti primarno stanovanje ali stanovanjsko stavbo.

Lastništvo drugega primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe je po petem odstavku 103. člena Stanovanjskega zakona razlog za odpoved najemne pogodbe. Predlagana novela določa novo zakonsko nalogo stanovanjskega sklada, ki na podlagi vloge lastnika denacionaliziranega stanovanja preveri morebitno lastništvo stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ustreza površinskim normativom skladno s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Predlagana novela določa prehodno obdobje desetih let. V tem času bodo najemniki še naprej plačevali le neprofitno najemnino. Hkrati se lastniku denacionaliziranega stanovanja prizna doplačilo najemnine v višini razlike med neprofitno najemnino, izračunano v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin in priznano tržno najemnino. Doplačilo države v prehodnem obdobju ne bo vezano na socialno stanje najemnika. O doplačilu bo v upravnem postopku odločal stanovanjski sklad. Dodatno novela določa, da se o pravici do doplačila najemnine odloča največ za eno leto, po poteku obdobja upravičenosti pa lahko lastnik vnovič  zaprosi zanj. Po poteku prehodnega obdobja se bo najemnina oblikovala prosto.

Predlagana novela dodaja še nov 11.b člen, ki ureja podlago za obdelavo osebnostnih podatkov najemnikov denacionaliziranih stanovanj. Njihovi osebni podatki se bodo lahko pridobivali za preverjanje lastništva primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe, za namen obveščanja o njihovih pravicah in za pripravo dodatnih ukrepov.

Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona.

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti