ESPD kot odraz zmanjšanja upravnih bremen v postopkih javnega naročanja

Objavljeno: 26. 4. 2016

Gospodarski subjekti, zlasti mala in srednja podjetja (MSP), ugotavljajo, da so velika ovira za njihovo sodelovanje v postopkih javnega naročanja administrativne obremenitve, saj je treba predložiti veliko potrdil ali drugih dokumentov v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje. Uporaba ESPD bo tako prinesla precejšnjo poenostavitev. Ni pa zanemarljivo, da ESPD poleg zmanjševanja administrativnih bremen pravzaprav zmanjšuje tudi stroške priprave ponudbe.

ESPD tako prinaša lastno izjavo gospodarskega subjekta in nadomešča potrdila, ki jih izdajo javni organi ali tretje osebe. Naročnik mora ob predložitvi ponudb ali prijav za sodelovanje ESPD sprejeti kot predhodni dokaz, da pri gospodarskem subjektu ne obstajajo razlogi za izključitev in da subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Pri preverjanju sposobnosti po novi zakonodaji tako velja splošno pravilo, da naročnik iz postopka javnega naročanja izloča gospodarske subjekte na temelju neizpolnjevanja pogojev, in ne zato, ker niso predložili določene listine. Predložitev posameznih dokumentov (dokazil, listin, potrdil itd.), relevantnih za izpolnjevanje določenega pogoja, naročnik zahteva praviloma samo od izbranega ponudnika.

Nacionalna zakonodaja je ESPD povzela v celoti na način, kot ga določa člen 59 direktive 2014/24/EU in je v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) opredeljen v 79. členu.

ESPD je določila Evropska komisija z Uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016 o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (UL L 3, 6. 1. 2016, str. 16–34, v nadaljevanju: uredba Komisije 2016/7) in je dostopen v elektronski obliki. Slovenska različica obrazca za pomoč uporabnikom je objavljena na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/.

Ponudniki izpolnijo spletni obrazec ESPD in ga izpolnjenega natisnejo ter pošljejo naročniku skupaj s ponudbo. Od trenutka uvedbe elektronskega javnega naročanja v celoti, vključno z e-oddajo ponudb, pa bo pošiljanje obrazca ESPD seveda potekalo izključno elektronsko, saj storitev, ki je na voljo, omogoča izvoz in shranjevanje spletnega obrazca ESPD, ki ga bo ob elektronski oddaji ponudb ponudnik ali kandidat predložil v elektronski obliki skupaj s ponudbo. E-javno naročanje v celoti bo v Republiki Sloveniji obvezno od 1. aprila 2018.

Z obrazcem ESPD pa se ne razbremenjujejo samo gospodarski subjekti, ampak tudi naročniki, saj naj bi obrazec zanje pomenil verodostojno izjavo gospodarskega subjekta, ki ji naročnik lahko verjame. Naročnik zahteva dokazila samo od tistega subjekta, ki mu bo oddano naročilo, in sicer jih zahteva pred oddajo javnega naročila. Pri tem daje določba tudi izrecno dovoljenje, da smejo gospodarski subjekti ob naročnikovem pozivu pojasniti in dopolniti predložena dokazila, to pa pomeni tudi neposredno dovoljenje za naročnika, da zahteva ta pojasnila ali dopolnitve.
Zakon tako določa, da mora ustrezna dokazila predložiti le izbrani ponudnik, naročnik pa pogodbe o izvedbi javnega naročila ne sme skleniti s ponudnikom, ki ne more izpolniti te zahteve. S tem je določena zahteva, da naročnik od gospodarskega subjekta, ki mu bo oddal javno naročilo, pridobi dokazila in s tem preveri, da izpolnjuje pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Načelo, da se izjavi v ESPD verjame, tako velja le do trenutka izdaje odločitve o oddaji javnega naročila, odločitev oziroma oddaja javnega naročila izbranemu ponudniku pa mora biti podprta z dokazili, razen seveda v primerih, ko zakon izrecno dovoljuje, da naročniku ni treba preveriti navedb in vsebine ponudbe.

Če se ponudnik pri izkazovanju svoje usposobljenosti sklicuje na druge gospodarske subjekte, mora ESPD predložiti tudi zanje. Enako velja, če ponudnik sodeluje s podizvajalci. Iz navodil k uredbi Komisije 2016/7 pa izhaja tudi pojasnilo, da je treba v primerih, ko so javna naročila razdeljena na sklope in so pogoji za sodelovanje v različnih sklopih različni, izpolniti obrazec ESPD za vsak sklop posebej (ali za skupino sklopov, za katere veljajo enaki pogoji za sodelovanje).

Vir: mag. Urška Skok Klima

AAA Zlata odličnost
|