Denarna spodbuda, ukinitev pripravništva in študentsko delo

Objavljeno: 16. 8. 2017

Denarna spodbuda
Med spremembami na trgu dela po ZUTD-D je sedaj obvezna prijava delavca v evidenco iskalcev zaposlitve že v času teka odpovednega roka. Če delavec te obveznosti ne bo spoštoval, se mu pravica do denarnega nadomestila ne bo več skrajšala za dneve dogovorjene odsotnosti iz dela, temveč mu bo za prve tri mesece upravičenosti odmerjena zgolj v višini 60 % od osnove. Hkrati se ohranja pravica delodajalca do povračila zneskov nadomestila plače, ki jih je delodajalec v skladu z določbami ZDR-1 dolžan izplačati delavcu v primeru odsotnosti z dela zaradi aktivnosti v zvezi z iskanjem zaposlitve.

Novela nadalje uvaja spodbudo za zaposlovanje (za polni delovni čas) nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila (razen deficitarnih poklicev) v času upravičenosti do omenjene pravice v obliki nadaljnjega izplačevanja 20 % zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila. Takšnemu upravičencu bo z zaposlitvijo za polni delovni čas denarno nadomestilo na podlagi določb ZUTD sicer prenehalo, zavod pa mu bo še naprej, tj. do izteka priznane pravice, največ pa še 12 mesecev po zaposlitvi, izplačeval denarno spodbudo. Do nje bodo upravičeni prejemniki denarnega nadomestila z nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, doseženo osnovnošolsko izobrazbo, nižjo poklicno izobrazbo in srednješolsko izobrazbo.

Volontersko pripravništvo
Ker je Vlada RS na svoji 13. redni seji sprejela sklep, da ne podpira volonterskih pripravništev, so v predlogu zakona črtane vse omenjene določbe. Zaposlovanje volonterskih pripravnikov, tj. oseb, ki prvič začnejo opravljati delo po končanem izobraževanju na VII. ravni z namenom, da se usposobijo za samostojno opravljanje dela, torej več ne bo mogoče.

Evidenca študentskega dela
Z določitvijo evidence študentskega dela predlog zakona vzpostavlja pravno podlago za izvajanje sistema beleženja podatkov na področju opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, za zbiranje in obdelavo podatkov, potrebnih za vzpostavitev evidence študentskega dela, za povezovanje evidence študentskega dela z drugimi uradnimi evidencami na področju visokega šolstva in zaposlovanja ter za pridobivanje podatkov. Predlog zakona podeljuje javno pooblastilo za vodenje evidence Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), pri čemer le-to opredeljuje kot vodenje in vzdrževanje informacijskega sistema osebnih elektronskih portfoliev znanja, izkušenj in kompetenc, pridobljenih z začasnim in občasnim delom dijakov in študentov, spremljanje, načrtovanje in vodenje politike na področjih, ki jih ureja ZUTD, razvoj storitev in ukrepov za mlade, izvajanje nadzora ter za potrebe znanstvenoraziskovalnega in statističnega dela.

Vir sredstev za vodenje in vzdrževanje evidence bodo koncesijske dajatve od opravljenega začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Predlog zakona določa tudi natančno vsebino evidence, vendar pa bo ob prevzemu napotnice dijak/študent lahko odločil, ali dovoli zbiranje podatkov o prebivališču, telefonski številki in elektronskem naslovu.

Vir: Uradni list RS, Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela ZUTD-D.

AAA Zlata odličnost