Cena pri pogodbah FIDIC

Objavljeno: 29. 3. 2017

Če naročniki spreminjajo člen  14 [Pogodbena cena in plačilo], se morajo zavedati, da ni dovolj, da spremenijo samo člen 14, temveč morajo za učinkovito spremembo pogodbene cene spremeniti več členov tako v RDEČI kot v RUMENI knjigi.

Po RDEČI knjigi je ponudbena cena navedena v ponudbenem predračunu, ki ga k svoji ponudbi priloži ponudnik. Dolžnost zagotovitve ustreznega in kakovostnega ponudbenega predračuna je na strani naročnika. Cene v ponudbenem predračunu so po RDEČI knjigi lahko določene na dva načina:

– kot cena na enoto (na primer 230 EUR/m³) in zmnožek cene na enoto s predvidenimi količinami, ki jih v ponudbenem predračunu navede naročnik, ali
– kot pavšalna cena  za celotno postavko (na primer 4.000 EUR za celotno postavko).

Način oblikovanja cene za vsako posamezno postavko v ponudbenem predračunu navadno določi naročnik z navodili o pravilnem izpolnjevanju ponudbenega predračuna, pri čemer ima naročnik pravico zahtevati od ponudnika, tako pri pavšalni ceni kot pri cenah na enoto, prikaz sestave cene in navedbo vseh kalkulativnih elementov.

Podčlen 12.3 [Ocena] RDEČE knjige ureja način določitve končne cene, ki jo mora naročnik plačati izvajalcu. To ni cena, ki je navedena v ponudbi kot seštevek zmnožkov vseh cen na enoto in predvidenih količin ter pavšalnih cen, kar v Pogodbi potem postane tudi sprejeti pogodbeni znesek, temveč cena, ki je odvisna od zmnožka dejansko izvedenih količin in cene na enoto posameznih postavk, kar RDEČA knjiga imenuje primerna cena za plačilo del. Točka c) podčlena 14.1 namreč določa, da so vse količine, ki so določene v ponudbenem predračunu ali katerem drugem planu, ocenjene količine in se ne štejejo za dejanske ali točne količine, niti kot podlaga za pogodbeno obveznost izvajalca v smislu del, ki jih mora izvajalec izvršiti, niti za namene člena 12 [Merjenje in ocena]. Pogodbena obveznost izvajalca po RDEČI knjigi tako ni izvedba del v količinah, ki so kot ocenjene količine navedene v ponudbenem predračunu ali katerem drugem planu, temveč izvedba vseh del v količinah, potrebnih za dokončanje pogodbenih del. Ocenjene količine v nobenem primeru ne morejo šteti za končne količine, niti za potrebe ocene in merjenja izvedenih del niti za potrebe pogodbenih obveznosti izvajalca.  

Osnovno pravilo se glasi, da je primerna cena za plačilo del tista cena na enoto, ki je navedena v ponudbenem predračunu za vsako posamezno postavko. Če ponudbeni predračun ne vsebuje postavke, ki jo je treba izvesti, pri čemer ni pomemben razlog, zakaj je temu tako, potem se cena obračuna od postavke, določene za podobno delo. V zvezi s tem se postavi vprašanje, katero delo je »podobno«. V zvezi s tem FIDIC svetuje, da se za presojo podobnosti dela uporabi določba alineje (iii) točke b) podčlena 12.3, po kateri se za presojo podobnosti upošteva podobni značaj del ali izvedba dela pod podobnimi pogoji.

RUMENA knjiga opredeljuje pogodbeno ceno kot pavšalni znesek, kar je zelo podobno načinu določitve cene, ki ga OZ pozna kot »skupaj dogovorjena cena«. Pri tej obliki pogodbene cene se cena ne prilagaja dejansko izvedenim količinam v okviru posamezne postavke, temveč izvajalec nosi tveganje neustrezno ocenjenih količin. Izvajalec je namreč tisti, v katerega sferi je pri RUMENI knjigi tudi priprava projektne dokumentacije, zaradi česar mora biti zmožen natančno oceniti vse stroške, potrebne za izvedbo pogodbenih obveznosti. Če napačno oceni količine in postavke, potrebne za izvedbo pogodbenih obveznosti, ni upravičen do kakršnegakoli povečanja pogodbene cene. Točka c) podčlena 14.1 RUMENE knjige namreč določa, da so vse količine, določene v Planih, ocenjene količine in se ne štejejo za dejanske ali točne količine del, ki jih mora izvajalec izvesti.

V zvezi s tem je treba opozoriti, da ni primerno, da naročnik v razpisno dokumentacijo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vključuje kakršenkoli ponudbeni predračun, saj bi izvajalec v takšnem primeru imel pravico zahtevati spremembe v ceni, ki bi se zgodile glede na količine, navedene v ponudbenem predračunu. FIDIC zato opozarja, da je treba v vseh primerih, ko so količine kakorkoli vključene v razpisne dokumente, jasno označiti, kakšen je namen navedbe teh količin, kdo je podal te ocene in kdo nosi tveganje spremembe količin.  Točka d) podčlena 14.1 RUMENE knjige namreč določa, da se vse količine ali podatki o cenah, ki so navedeni v Planih, uporabijo za namene, navedene v teh Planih, in da so lahko neuporabne za druge namene. Da je ta pogodbena določba lahko učinkovita, pa mora biti nujno navedeno, kdo podaja te količine in podatke o cenah in za kakšne namene.

Tudi RUMENA knjiga v zadnjem odstavku podčlena 14.1 določa možnost, da je neki del del treba plačati glede na dobavljeno količino ali opravljeno delo, vendar hkrati določa, da je v takšnem primeru v Posebnih pogojih treba navesti določbe v zvezi z merjenjem in ocenjevanjem. Pogodbena cena se v takšnem primeru določi v skladu s temi določbami in se prilagaja v skladu s Pogodbo. V takšnem primeru je morda primerno, da razpisna dokumentacija ali dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vključuje tudi ponudbeni predračun, na podlagi katerega bodo določena dela plačana.

Vir: Maja Koršič Potočnik, Priročnik za uporabo rdeče in rumene pogodbe FIDIC.

AAA Zlata odličnost