Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

882. Sklep o imenovanju članice Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
883. Sklep o imenovanju člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
884. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
885. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
886. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

975. Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
976. Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi
977. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Lobnica v Občini Ruše
978. Uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023
979. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravilih pogojenosti
980. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
981. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03

Sklepi

982. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za april, maj in junij 2023
983. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

MINISTRSTVA

887. Pravilnik o načinu vložitve zahtevkov za izplačilo dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19
888. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
889. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s čolni
890. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu
984. Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

USTAVNO SODIŠČE

891. Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 74. člena Zakona o sodniški službi v neskladju z Ustavo, in razveljavitvi 76.a člena Zakona o sodniški službi
892. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul, kolikor kategorizira javno pot »Brezovec« (odsek 568361) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1009/2, k. o. Horjul

SODNI SVET

893. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
894. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

895. Splošni akt o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in gradnji stavbne fizične in pasivne komunikacijske infrastrukture ter razdelilnih točk
896. Splošni akt o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture
897. Splošni akt za pregled in napoved postavitve omrežij ter izvedbo poizvedovanja po tržnem interesu za gradnjo visokozmogljivih omrežij
898. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5)
899. Sporazum o načinu reševanja stavkovnih zahtev in o odložitvi začetka stavke
900. Stavkovni sporazum
901. Poročilo o gibanju plač za januar 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

902. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

OBČINE

Ankaran

903. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2023

Bovec

904. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2023

Brezovica

905. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Brežice

906. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
907. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
908. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
909. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
910. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
911. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
912. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
913. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina
914. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice
915. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice
916. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih

Celje

917. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2022
918. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023

Cerknica

919. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
920. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Cerknica
921. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica
922. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica
923. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica
924. Sklep o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti
925. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
926. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica

Dobje

927. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2023
928. Sklep o spremembi cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Gorenja vas-Poljane

929. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Idrija

966. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2023
967. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2024

Ig

930. Sklep o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023

Kranj

931. Odlok o ureditvi mestne tržnice in ostalih javnih tržnic Mestne občine Kranj
932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Kranj
933. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2135 DRULOVKA – parcela 581/12 (ID 7307922) in katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 581/14 (ID 7307918)

Ljubljana

934. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (za del prostorske enote P2)
935. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Ljubljanski grad
936. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban
937. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA

Luče

938. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2023
939. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Luče

Medvode

940. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode
941. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah
942. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnih zemljišč v enoti urejanja prostora TT_445

Metlika

943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike

Moravske Toplice

944. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2023
945. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2024

Nova Gorica

946. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica
947. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica
948. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih
949. Sklep o višini cen grobnin, prispevkov in cen za uporabo poslovilnih objektov
950. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtokamp »Bor« na Trnovem

Piran

951. Razveljavitev obvezne razlage 8. člena Pravilnika o izvajanju Asanacijskega načrta mesta Piran

Puconci

952. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Razkrižje

953. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2023
954. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023 v občini Ljutomer, Križevci, Razkrižje

Sežana

968. Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača«

Sveti Jurij ob Ščavnici

969. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2023

Šempeter-Vrtojba

970. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2023

Šentjur

955. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2023
956. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2024

Šmarje pri Jelšah

957. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Š12S1 – Dobrava – Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Š12S1 – Dobrava
958. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
959. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
960. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3355 v naselju Kristan Vrh (parc. št. 447/1 in 447/2, k.o. 1199 – Kristan Vrh)
961. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro

Trebnje

971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 – rebalans
972. Sklep o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Trebnje v letu 2023
973. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine faktorja G za leto 2023

Tržič

962. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2023
963. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Kovor – V delih II
964. Poročilo o izidu ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Križe, Leše, Pristava, Ravne in Tržič-mesto

Vipava

965. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

Žalec

974. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje Občine Žalec

POPRAVKI

985. Popravek Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti