Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023

Kazalo

898. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5), stran 2908.

  
Na podlagi prvega in četrtega odstavka 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v soglasju z ministrstvom pristojnim za obrambo, ministrstvom pristojnim za varstvo okolja, ministrstvom pristojnim za notranje zadeve, direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in z ministrstvom pristojnim za promet
S P L O Š N I  A K T 
o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-5) 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
(1) Ta splošni akt določa načrt uporabe radijskih frekvenc, s katerim Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) podrobneje opredeli namen uporabe in način dodelitve radijskih frekvenc znotraj radiofrekvenčnih pasov, ki so za posamezne radiokomunikacijske storitve predvideni z Uredbo o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 69/13, 1/17, 170/20 in 130/22 – ZEKom-2; v nadaljnjem besedilu: uredba), in določi tehnične parametre za uporabo radijskih frekvenc.
(2) Ta splošni akt se izdaja ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1-15) in je bil v postopku informiranja, preprečevanja in dialoga na področju tehničnih predpisov o proizvodih in storitvah informacijske družbe objavljen v evropski podatkovni zbirki TRIS št. 2022/650/SI.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, pomenijo:
1. Državna uporaba je uporaba radijskih frekvenc v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: zakon), izključno za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z uredbo, ki ureja upravljanje radijskih frekvenc za državne potrebe.
2. Državna souporaba je uporaba radijskih frekvenc v skladu z zakonom, za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v skladu z uredbo, ki ureja upravljanje radijskih frekvenc za državne potrebe, pod pogojem, da njihova uporaba ne vpliva na uporabo radijskih frekvenc, ki jih je agencija dodelila z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu in v uredbi.
3. člen 
(načrt uporabe radijskih frekvenc) 
(1) Načrt uporabe radijskih frekvenc je določen v Prilogi A: Tabeli uporabe radijskih frekvenc (NTFA) (ki jo sestavljata dve tabeli uporabe radijskih frekvenc: A.1 Osnovna tabela in A.2 Dodatna tabela), ki je sestavni del tega splošnega akta.
(2) Uporabljene kratice so določene v Prilogi B: Kratice, ki je sestavni del tega splošnega akta.
(3) Uporabljeni dokumenti in posebni tehnični pogoji so določeni v Prilogi C: Uporabljeni dokumenti, ki je sestavni del tega splošnega akta. Prilogo C sestavljajo: C.1 Slovenski dokumenti (C.1.1 Zakon in podzakonski akti, C.1.2 Navodila za vloge, C.1.3 Letna plačila za uporabo frekvenc in C.1.4 Posebni tehnični pogoji), C.2 Mednarodni sporazumi, C.3 Dokumenti EU (C.3.1 Direktive EU, C.3.2 Sklepi EU in C.3.3 Oprema razreda 1 in 2), C.4 Sporazumi med upravami oziroma administracijami, C.5 Dokumenti Evropske konference uprav za pošto in telekomunikacije (v nadaljnjem besedilu: CEPT) (C.5.1 Sklepi in C.5.2 Priporočila), C.6 Dokumenti Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljnjem besedilu: ITU), navedeni v tem splošnem aktu ter C.7 Dokumenti ISO/IEC mednarodnih standardov.
4. člen 
(A.1 Osnovna tabela) 
(1) V Prilogi A.1 Osnovna tabela iz Priloge A je določena uporaba radijskih frekvenc za aplikacije, ki so v neposredni povezavi z radiokomunikacijskim storitvami, določenimi v uredbi, na način in v vsebini kot je določeno v tem členu.
(2) Prvi (1) stolpec tabele določa radiofrekvenčne podpasove radijskih frekvenc od 8,3 kHz do 3000 GHz.
(3) V drugem (2) stolpcu tabele so vključene radiokomunikacijske storitve v skladu z dokumenti Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše) kot so določene v uredbi. V primeru neskladja veljajo določbe uredbe.
(4) V tretjem (3) stolpcu tabele so z izrazoma »Državna uporaba« oziroma »Souporaba« označene radijske frekvence, ki so določene za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Radiokomunikacijske storitve morajo ustrezati splošnim zahtevam iz drugega (2) in posebnim pogojem iz petega (5) stolpca tabele.
(5) V četrtem (4) stolpcu tabele so določene aplikacije, ki so dovoljene v posameznem frekvenčnem pasu. Opis sestavljajo:
1. vrsta aplikacije, ki je določena v dokumentu Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše);
2. frekvenčni pas;
3. dupleksni razmak oziroma širina radiofrekvenčnega kanala (če je potrebno določiti);
4. oznaka dokumenta ali posebnega tehničnega pogoja iz Priloge C, ki podrobneje opredeljuje pogoje uporabe;
5. dodatni parametri, ki niso določeni v naštetih dokumentih;
6. standardi, ki za radijsko opremo zagotavljajo skladnost glede na zakon, ki določa tehnične zahteve za ugotavljanje skladnosti (harmonizirani evropski standardi – SIST EN). Pri aplikacijah, kjer je uporaba radijskih frekvenc dovoljena na podlagi splošne odobritve v skladu z 39. členom zakona, mora radijska oprema izpolnjevati poleg ostalih zahtev tudi vse zahteve v navedenih standardih.
(6) V petem (5) stolpcu tabele so navedeni način dodelitve radijskih frekvenc, status in način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc. Opis sestavljajo:
1. način dodelitve radijskih frekvenc je določen z oznako dokumenta (vloge) iz Priloge C.1.2;
2. glede na način dodelitve je določena primarna (P) ali sekundarna (S) uporaba. V določenem frekvenčnem pasu ima primarni uporabnik prednost pred sekundarnim uporabnikom. Sekundarna uporaba pomeni uporabo frekvenc na način, da ne moti ostalih storitev v frekvenčnem pasu in ne zahteva zaščite pred njimi;
3. način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc je naveden kot oznaka izračuna iz Priloge C.1.3 v skladu z določbami splošnega akta, ki ureja način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc; v primeru neskladja se upoštevajo določbe splošnega akta, ki ureja način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc.
(7) Šesti (6) stolpec tabele določa, kjer je ustrezno, organizacijo oziroma okvirni dokument za harmonizirano uporabo radiofrekvenčnega spektra (aplikacije).
(8) Sedmi (7) stolpec tabele določa, kjer je potrebno, spremembe oziroma zahteve za spremembe uporabe v prehodnem obdobju.
5. člen 
(A.2 Dodatna tabela) 
(1) V Prilogi A.2 Dodatna tabela iz Priloge A je podrobneje določena uporaba radijskih frekvenc za aplikacije, ki niso v povezavi z radiokomunikacijskimi storitvami določenimi v uredbi, na način in v vsebini kot je določeno v tem členu.
(2) Prvi (1) stolpec tabele določa radiofrekvenčne podpasove radijskih frekvenc od 8,3 kHz do 3000 GHz.
(3) V drugem (2) stolpcu tabele so določene aplikacije, ki so dovoljene v posameznem frekvenčnem pasu. Opis sestavljajo:
1. vrsta aplikacije, ki je določena v dokumentu Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše);
2. frekvenčni pas;
3. oznaka dokumenta ali posebnega tehničnega pogoja iz Priloge C, ki podrobneje opredeljuje pogoje uporabe;
4. dodatni parametri, ki niso določeni v naštetih dokumentih;
5. standardi, ki za radijsko opremo zagotavljajo skladnost glede na zakon, ki določa tehnične zahteve za ugotavljanje skladnosti (harmonizirani evropski standardi – SIST EN). Pri aplikacijah, kjer je uporaba radijskih frekvenc dovoljena na podlagi splošne odobritve v skladu z 39. členom zakona, mora radijska oprema izpolnjevati poleg ostalih zahtev tudi vse zahteve v navedenih standardih.
(4) V tretjem (3) stolpcu tabele so navedeni način dodelitve radijskih frekvenc, status in način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc:
1. način dodelitve radijskih frekvenc je določen z oznako dokumenta (vloge) iz Priloge C.1.2;
2. status določa, ali je za posamezno aplikacijo določena primarna (P) ali sekundarna (S) uporaba v skladu z ITU RR;
3. način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc je naveden kot oznaka izračuna iz Priloge C.1.3 v skladu z določbami splošnega akta ki ureja način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc; v primeru neskladja se upoštevajo določbe splošnega akta, ki ureja način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc.
(5) Četrti (4) stolpec tabele določa, kjer je ustrezno, organizacijo oziroma okvirni dokument za harmonizirano uporabo radiofrekvenčnega spektra (aplikacije).
(6) Peti (5) stolpec tabele določa, kjer je potrebno, spremembe oziroma zahteve za spremembe uporabe v prehodnem obdobju.
6. člen 
(implementacija CEPT dokumentov) 
V Prilogi C.5 so v tabelah navedeni dokumenti CEPT. Tabele sestavljajo:
1. oznaka dokumenta;
2. naslov;
3. status dokumenta v skladu s pravili CEPT.
7. člen 
(uporaba radijskih frekvenc) 
Tehnične rešitve za uporabo radijskih frekvenc morajo biti v skladu z zakonom, ki določa tehnične zahteve za ugotavljanje skladnosti.
8. člen 
(dopuščena drugačna uporaba radijskih frekvenc) 
(1) Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske opreme lahko izda agencija tudi za opremo, ki ne ustreza določbi iz 6. člena tega splošnega akta v skladu s četrtim in petim odstavkom 66. člena zakona.
(2) Odločbe agencije morajo biti skladne z načeli prava Evropske unije.
9. člen 
(spremembe tega splošnega akta) 
(1) Agencija lahko brez predhodnega javnega posvetovanja v splošnem aktu spremeni naslednje podatke:
1. navedbe standardov v Prilogi A.1;
2. navedbe standardov v Prilogi A.2;
3. seznam dokumentov v Prilogi C.1.
(2) Agencija v treh mesecih po začetku veljavnosti tega splošnega akta uskladi podatke v CEPT sistemu obveščanja o frekvencah EFIS kot je določeno v dokumentih Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše).
10. člen 
(splošni akt v angleškem jeziku) 
Agencija objavi neuradni prevod v angleškem jeziku in neuradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta na spletnih straneh agencije.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4; Uradni list RS, št. 10/18, 46/19, 139/20, 189/21 in 130/22 – ZEKom-2).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-24/2022/17
Ljubljana, dne 17. marca 2023
EVA 2022-1545-0021
Mag. Tanja Muha 
v. d. direktorja 
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Ministrstvo za obrambo
št. 381-8/2023-10 z dne 7. 2. 2023
Ministrstvo za notranje zadeve
št. 007-16/2023/9 (145-03) z dne 10. 2. 2023
Ministrstvo za infrastrukturo
št. 007-54/2023/6 z dne 9. 2. 2023
Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
št. 0070-2/2023/2 z dne 23. 1. 2023
Ministrstvo za okolje in prostor
št. 35400-32/2023-2550-2 z dne 19. 1. 2023

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti