Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023

Kazalo

Št. 430-4/2023 Ob-1783/23, Stran 618
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) in določil Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 (Uradni list RS, št. 140/22) Občina Kostanjevica na Krki objavlja
javni razpis 
Sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki v letu 2023 
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Kostanjevica na Krki.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini Kostanjevica na Krki,
– društva s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki, ki jim je z odločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu in so lastniki objekta, ki služi izvajanju dejavnosti društva.
2. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil 150. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2),
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 10. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2),
– čistilna naprava mora biti izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije, razen v primerih:
a.) da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji nesorazmerno draga. Informacije si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško; 
b.) da izgradnja javne kanalizacije ni v veljavnem načrtu razvojnih programov (NRP). Informacijo si vlagatelj pridobi sam na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki; 
c.) da je investitor izpolnil obveznosti iz pogodbe o medsebojnih razmerjih pri urejanju komunalne infrastrukture, komunalna infrastruktura pa v času oddaje vloge še ni bila izgrajena. 
– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) se malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih. Informacije o lokacijah vodovarstvenih območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško;
– prejemnik za iste upravičene stroške ali za isti namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za iste upravičene stroške oziroma isti namen.
3. Deleži sofinanciranja:
– do 60 % upravičenih stroškov investicije oziroma največ 1.500,00 EUR.
III. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023, po programu 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, pod proračunsko postavko 40500050 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav, konto 411999, v višini 8.500,00 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2022 do oddaje vloge in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 150. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) uporabno dovoljenje.
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami.
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav je popolna, če vsebuje naslednje izpolnjene obrazce:
1. Izjava lastnika nepremičnine.
2. Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.
3. Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti.
4. Izjava o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi oziroma pogodba z gospodarsko javno službo.
5. Računi o nakupu male čistilne naprave in montaže.
6. Potrdilo o plačanih računih.
7. Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige.
8. Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 150. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) uporabno dovoljenje.
9. Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod.
10. Parafiran vzorec pogodbe.
Obrazci in priloge naj bodo zložene po vrstnem redu, kot je navedeno.
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago v tajništvu (sprejemna pisarna) Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki v času uradnih ur in na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki (www.kostanjevica.si).
Dodatne informacije: tel. 08/20-50-620, e-pošta: matej.kuhar@kostanjevica.si.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
Zahtevek za sofinanciranje z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav«.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala predvidoma v naslednjih mesecih: julij, september, november, oziroma do porabe sredstev. Obravnavala bo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne predhodnega meseca. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril iz razpisa.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev glede na namembnost sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in nastopu pravnomočnosti sklepa, bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Kostanjevica na Krki.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Kostanjevica na Krki 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti