Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2023 z dne 24. 3. 2023

Kazalo

897. Splošni akt za pregled in napoved postavitve omrežij ter izvedbo poizvedovanja po tržnem interesu za gradnjo visokozmogljivih omrežij, stran 2906.

  
Na podlagi enajstega odstavka 19. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I   A K T 
za pregled in napoved postavitve omrežij ter izvedbo poizvedovanja po tržnem interesu za gradnjo visokozmogljivih omrežij 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
Ta splošni akt podrobneje ureja postopek pregleda in napovedi postavitve omrežij ter poizvedovanja po tržnem interesu za gradnjo visokozmogljivih omrežij.
II. PREGLED IN NAPOVED POSTAVITVE OMREŽIJ 
2. člen 
(geografski pregled o dosegu širokopasovnih omrežij) 
(1) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) izvede in vsaka tri leta posodobi geografski pregled o dosegu širokopasovnih omrežij.
(2) Agencija pri geografskem pregledu upošteva tudi podatke iz prvega in četrtega odstavka 15. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(3) Agencija lahko od investitorjev ali upravljavcev javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v razumnem roku skladno z deveto točko prvega odstavka 265. člena zakona zahteva dodatne informacije o posameznih delih komunikacijskega omrežja oziroma omrežnih priključnih točk, če je to potrebno.
3. člen 
(poizvedovanje po nameri investitorjev za gradnjo, nadgradnjo ali razširitev zelo visokozmogljivih omrežij) 
(1) Agencija najmanj vsaka tri leta na svojih spletnih straneh objavi javni poziv za poizvedovanje po nameri javnih in zasebnih investitorjev za gradnjo zelo visokozmogljivih omrežij ali nadgradnjo ali razširitev obstoječih omrežij tako, da bodo omogočala hitrost najmanj 100 Mb/s.
(2) Javni investitorji iz prejšnjega odstavka vključujejo vse neposredno oziroma posredno vključene organizacije na državni in lokalni ravni.
(3) Zasebni investitorji iz prvega odstavka tega člena vključujejo vse gospodarske družbe in podjetnike, ki so neposredno oziroma posredno vključeni.
(4) Če se na poziv odzove najmanj en javni investitor, lahko agencija objavi dodatni poziv z namenom zmanjševanja prekrivanja investicij in učinkovite rabe javnih sredstev.
4. člen 
(obvestilo o nameri investitorjev) 
Zainteresirani javni in zasebni investitorji v elektronska komunikacijska omrežja morajo agenciji posredovati podatke, zahtevane v javnem pozivu, v zahtevani obliki in formatu ter v postavljenem roku.
5. člen
(objava namer investitorjev) 
Agencija po zaključenem postopku poizvedovanja po nameri investitorjev objavi podatke o namerah, pri čemer varuje morebitne poslovne skrivnosti. Prav tako agencija za vsako lokacijo javno objavi podatek, če je načrtovana javna ali zasebna investicija.
III. POIZVEDOVANJE PO TRŽNEM INTERESU ZA GRADNJO 
6. člen 
(vloga organa, ki dodeljuje javna sredstva, pri poizvedovanju po tržnem interesu) 
(1) Organ, ki dodeljuje javna sredstva, je organ, ki skladno z zakonom dodeljuje javna sredstva iz 20. člena zakona.
(2) Organ, ki dodeljuje javna sredstva, agenciji poda vlogo za poizvedovanje po tržnem interesu na obrazcu, določenem v prilogi, ki je sestavni del tega splošnega akta. Agencija obrazec vloge objavi na svoji spletni strani.
(3) Obvezni podatki, ki jih mora organ, ki dodeljuje javna sredstva, navesti v vlogi, so določeni v drugem odstavku 19. člena zakona.
(4) Organ, ki dodeljuje javna sredstva, lahko v vlogi navede tudi druge pogoje izvedbe postopka poizvedovanja po tržnem interesu, ki jih zakon ne določa, če je za izvedbo to potrebno.
7. člen 
(javni poziv za izvedbo poizvedovanja po tržnem interesu) 
(1) Agencija glede na vsebino vloge organa, ki dodeljuje javna sredstva, pripravi predlog javnega poziva, v katerem opredeli namen, vsebino, geografsko območje, način in rok posredovanja podatkov ter ga posreduje v potrditev organu, ki dodeljuje javna sredstva.
(2) Po potrditvi organa, ki dodeljuje javna sredstva, agencija objavi javni poziv po tržnem interesu za gradnjo visokozmogljivih omrežij oziroma nadgradnjo ali razširitev obstoječih omrežij.
(3) Pri pripravi javnega poziva agencija upošteva podatke, vpisane v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov iz prvega in četrtega odstavka 15. člena zakona ter podatke o namerah investitorjev, zbrane na podlagi 18. člena zakona.
8. člen 
(obvestilo o napovedi gradnje pri poizvedovanju po tržnem interesu) 
Zainteresirani investitorji v elektronska komunikacijska omrežja morajo posredovati podatke, zahtevane v javnem pozivu, v zahtevani obliki in formatu ter v postavljenem roku.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(prvi geografski pregled o dosegu širokopasovnih omrežij) 
Agencija izvede prvi geografski pregled o dosegu širokopasovnih omrežij v skladu s prvim odstavkom 2. člena tega splošnega akta do 21. decembra 2023.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-46/2022/7
Ljubljana, dne 22. marca 2023
EVA 2023-3150-0011
Mag. Tanja Muha 
v.d. direktorja

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina