Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

311. Uredba o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
312. Uredba o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
313. Uredba o izvajanju ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
314. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev
315. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca

Sklepi

316. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije

MINISTRSTVA

317. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
318. Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov pri izvrševanju dela v splošno korist

USTAVNO SODIŠČE

319. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

320. Sklep o imenovanju članice Sveta RTV Slovenija

OBČINE

Ilirska Bistrica

321. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo članice Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe 2022–2026

Jesenice

322. Sklep o podelitvi naziva ČASTNI OBČAN OBČINE JESENICE
323. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Jesenice
324. Sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta in potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice
325. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice

Kamnik

326. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023

Kočevje

327. Sklep o potrditvi cen obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na področju občin Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Kostel

Koper

328. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Urbano središče Barka« (enota urejanja Eu 3-18)

Kranj

329. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah
330. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 7 – tehnični popravek
331. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce
332. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin

Odranci

333. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Odranci v mandatnem obdobju 2022–2026

Pivka

334. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjske bloke v Pivki – EUP PI 12/4 in Z del območja EUP PI 12/3 (krajše EUP PI 68)

Ribnica

335. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
336. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok
337. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Rogaška Slatina

338. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
339. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina
340. Sklep o ustanovitvi občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina Odbora za kmetijstvo
341. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

342. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks

Sevnica

343. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj-Sv. Križ (lamela IX.)

Slovenske Konjice

344. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 1464/5 k.o. Zbelovska Gora

Škofljica

345. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2023
346. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica

Tišina

347. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2023

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti