Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023

Kazalo

Ob-1344/23, Stran 283
Na podlagi prvega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljnjem besedilu: ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in naslednji, v nadaljnjem besedilu: Akt o ustanovitvi) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 69ONS22 
Kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: poziv) so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in v celoti financirajo lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine) na območju Republike Slovenije. Okoljske naložbe po tem pozivu so naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljnjem besedilu: naložbe) v gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine in stavb javne uprave (v nadaljnjem besedilu: stavbe), razvrščenih po enotni klasifikaciji objektov v skupine kot sledi: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12650 Stavbe za šport, 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, 12201 Stavbe javne uprave.
Skoraj nič-energijska stavba po tem pozivu je stavba, katere energijska učinkovitost, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a) za stanovanjske stavbe in Qh ≤ 6,0 kWh/(m3a) in QK ≤ 6,0 kWh/(m3a) za ostale stavbe. Navedena vrednost Qh se izračuna za neto ogrevani in prezračevani volumen stavbe ter ne glede na dejansko lokacijo stavbe za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada. Ustreznost gradnje skoraj nič-energijske stavbe se preverja na podlagi dokazil, navedenih v pozivu.
Obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniškega varstva) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo.
Toplotne prehodnosti U gradbenih elementov in sklopov toplotnega ovoja stavbe morajo znašati:
− U ≤ 0,15 W/(m2K), če mejijo proti zunanjemu zraku (zunanja stena, streha, strop, previs ipd.)
− U ≤ 0,17 W/(m2K), če mejijo proti terenu ali na neogrevan prostor (vkopane stene, tla na terenu, tla nad hladno kletjo ipd.).
Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.
Dovoljena je vgradnja le sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Ustreznost vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva, izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe, ogrevalnega, hladilnega in prezračevalnega sistema mora biti razvidna iz ustreznih dokazil, ki morajo biti priloženi dokumentaciji za prijavo.
2. Višina razpisanih sredstev: višina sredstev po tem pozivu znaša 7 milijonov EUR.
3. Upravičene osebe
Do pridobitve kredita so upravičene občine, ki izvajajo in v celoti financirajo naložbo, ki je predmet vloge za pridobitev kredita, ter so lastnice, solastnice ali imetnice stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena. Upravičena oseba po tem pozivu je v primeru solastništva lahko samo občina, ki ima nepremičnino, kjer bo naložba izvedena, v solastništvu zgolj z drugo občino oziroma Republiko Slovenijo. V primeru stavbne pravice pa je upravičena občina po tem pozivu le, če je stavbna pravica na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena, ustanovljena vsaj za dobo vračila kredita.
Do kredita ni upravičena občina:
– ki ima zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
– ki nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki nima poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
– ki ima blokiran transakcijski račun,
– če se upravičena oseba, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec upravičene osebe nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.
4. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.
Letna obrestna mera za kredite po tem javnem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 360 dni, s pribitkom v višini 0 %, ki je fiksen za celotno obdobje odplačevanja kredita.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič, vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba v nobenem primeru ne more presegati 20 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1 leto. Krediti se odplačujejo v mesečnih ali četrtletnih obrokih.
c) Višina kredita
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 3 milijone EUR. Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 milijonov EUR.
Najvišji delež kredita je omejen z višino priznanih stroškov naložbe in se odobri v deležu od vrednosti priznanih stroškov naložbe ter lahko znaša največ do 85 % priznanih stroškov naložbe.
Višina odobrenega kredita se lahko zniža v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev dodeljenih javnih sredstev za iste upravičene stroške in glede na pogoje iz soglasja Ministrstva za finance k zadolžitvi.
d) Združljivost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
Občina je poleg kredita po tem pozivu upravičena pridobiti tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občinam. Za isto naložbo lahko občina prejme kredit le v primeru, da predlagana naložba še ni izvedena in izpolnjuje pogoje tega poziva, vsota kredita in nepovratne finančne spodbude pa ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če kreditojemalec že vnaprej soglaša, da se dodeljena nepovratna finančna spodbuda v višini, ki presega priznane stroške naložbe, nameni za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
Eko sklad ob takem delnem poplačilu kredita ne zaračuna stroškov predčasnega vračila kredita.
5. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane.
Naložba mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
b) Priznani stroški
Priznani stroški naložbe so vsi stroški, ki so enoznačno in nedvoumno povezani z izvedbo naložbe, razen stroški nakupa zemljišč.
Priznani stroški obsegajo stroške projektiranja (stroški izdelave projektne in pripadajoče tehnične dokumentacije), pridobivanja dovoljenj in zunanjega tehničnega nadzora, stroške nakupa in namestitve opreme in naprav, in vse druge stroške, ki so nedvoumno ter v celoti ali v natančno določljivem deležu povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.
Med priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov in drugih dajatev.
c) Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup
Kreditirana naložba oziroma osnovna sredstva ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.
d) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev.
6. Vloga
Osnovni pogoj za dodelitev pravice do kredita je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejeme vlogo.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 69ONS22 in obvezne priloge:
a) izpolnjen obrazec A s podatki o vlagatelju in naložbi z dokazili o usposobljenosti, opredeljenimi v dokumentaciji za prijavo na poziv,
b) ponudbe oziroma pogodbe za izvedbo del in nakup opreme za celotno naložbo,
c) izpolnjen obrazec B Podatki za okoljsko vrednotenje naložb,
d) izpolnjen obrazec C Finančni podatki o naložbi z obveznimi prilogami.
Če občina z isto naložbo ne kandidira tudi na javnem pozivu Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, pa mora vloga vsebovati tudi:
e) fotokopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenje za kreditirano naložbo,
f) dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), kjer so navedeni cilji, namen in časovni okvir izvedbe investicije ter sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, projektna dokumentacija, ki mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in oddana v projektantskih mapah, z natisnjenimi načrti v originalnem merilu, z žigi in podpisi projektantov, in sicer:
– projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD);
– projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):
– 0. Vodilna mapa,
– 1. Načrt s področja arhitekture,
– 4. Načrt s področja strojništva za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje;
g) elaborat energijske učinkovitosti sNES z izračuni in dokazili:
– izračun energijske učinkovitosti stavbe po metodologiji PHPP (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteka), kjer se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, upoštevajo klimatski podatki za mesto Ljubljana, ki so objavljeni za ta javni poziv na spletni strani www.ekosklad.si;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava), izdelan na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen če je stavba oskrbovana iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
h) dokazila o ustreznosti:
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5, in nasl., v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, oziroma drugo ustrezno dokazilo,
– izjava o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-11 oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud),
– izjava o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi, geometrijske podatke profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve,
– izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov,
– izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27, in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave,
– podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava ipd.),
– izjava dobavitelja o lastnostih sistema, če bo stavba oskrbovana iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
7. Postopek obravnave vlog in dokazno breme
a) Postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do kredita vlagatelju se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače. O pravici do dodelitve kredita se odloči z odločbo.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do kredita za naložbo, s katero je izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep. Vlagatelj pridobi pravico do kredita po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine kredita po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in nasl.; ZUT), ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do kredita, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
b) Obrnjeno dokazno breme
Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od vlagatelja zahteva dodatna dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do kredita, ki jih mora vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev. Če vlagatelj ne predloži zahtevanih dodatnih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj že predložil.
8. Kreditna pogodba
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– opravljen pregled stranke v skladu z zakonodajo, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma;
– plačilo nadomestila za sklenitev kreditne pogodbe skladno s Tarifnim pravilnikom Eko sklada;
– predložen sklep ustreznega organa o najemu kredita;
– soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi.
Ob sklenitvi kreditne pogodbe mora upravičena oseba predložiti tudi štiri bianco menice in pooblastilo za njihovo izpolnitev.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita. Iz utemeljenih razlogov se ta rok s soglasjem Eko sklada lahko podaljša za največ 3 mesece. V kolikor kreditna pogodba v navedenem roku ni sklenjena, pravica do kredita preneha.
Kreditna pogodba se sklene v obliki notarskega zapisa.
Prav tako mora upravičena oseba plačati stroške notarskih storitev in vodenja kredita, odobrenega na podlagi tega poziva, stroške morebitne spremembe kreditne pogodbe na željo kreditojemalca oziroma stroške predčasnega poplačila odobrenega kredita ter druge stroške, ki bi nastali v času trajanja poslovnega razmerja, skladno z veljavnim Tarifnim pravilnikom Eko sklada.
9. Poraba odobrenega kredita
Pred pričetkom koriščenja kredita mora občina predložiti sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika in soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi. Kredit se v tekočem letu lahko koristi do zneska, navedenega v tem soglasju.
Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe kreditojemalca. Pred vsakim nakazilom sredstev mora kreditojemalec poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada in predložiti ustrezno soglasje Ministrstva za finance za tekoče leto. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcu nakazani po predložitvi ustreznih dokumentov (tj. pogodb, računov, predračunov, mesečnih situacij opravljenih del).
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem naložbe kreditojemalec zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita.
Naložbe po tem pozivu morajo biti zaključene najkasneje v 3 letih od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje v 3 mesecih po navedenem roku.
10. Pridobitev obrazcev in informacij o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani https://www.ekosklad.si/. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani https://www.ekosklad.si/, po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
11. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno, po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si.
Vloga se po elektronski poti lahko odda brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
12. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita do dokončnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, pogodbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta kreditiranja.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vlagateljeva vloga zavrnjena oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do kredita, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti