Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1698. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu
1699. Uredba o metodologiji za izračun referenčnih cen za medicinske pripomočke in medicinsko opremo
1700. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem
1701. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

MINISTRSTVA

1702. Pravilnik o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami
1703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
1704. Odredba o spremembah Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom

USTAVNO SODIŠČE

1705. Odločba o ugotovitvi, da je točka b) četrtega odstavka 75. člena in točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju v neskladju z Ustavo
1706. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 4. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1707. Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju
1708. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
1709. Poročilo o gibanju plač za marec 2022
1710. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1711. Pravilnik o strokovnem izpitu za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva
1712. Spremembe Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju

OBČINE

Celje

1713. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

Cerkno

1714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno

Črnomelj

1715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1716. Sklep o izbrisu zaznambe vpisa statusa javnega dobra
1717. Sklep o izbrisu zaznambe vpisa statusa javnega dobra
1718. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1719. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrna

1720. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Dobrna
1721. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za Zdraviliški kompleks v Dobrni

Idrija

1722. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija

Ilirska Bistrica

1750. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP IB61 za umestitev večstanovanjskega objekta

Kanal ob Soči

1723. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti

Litija

1724. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora LI–54 SSa
1725. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Gabrovka

Ljubljana

1726. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo
1727. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2022
1728. Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja

Metlika

1729. Odlok o občinskih cestah v Občini Metlika
1730. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Metlika
1731. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Metlika
1732. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v Občini Metlika
1751. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Gradac, št. 1

Murska Sobota

1752. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za konjeniški park Rakičan (EUP RA 9/2)

Piran

1753. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Piran

Pivka

1733. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka
1734. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Pivka

Postojna

1754. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna
1755. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin

Rečica ob Savinji

1735. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2021
1736. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Rogaška Slatina

1737. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas

Sevnica

1738. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 106-02: Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje – Podvrh II

Sežana

1739. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2021
1740. Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača«
1741. Obvezna razlaga 13. člena Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje novejšega mestnega jedra v Sežani – 1. faza

Slovenske Konjice

1756. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1757. Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
1758. Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice

Straža

1742. Odlok o pokopališkem redu v Občini Straža

Štore

1743. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2022
1744. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Štore
1745. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Štore

Velike Lašče

1746. Sklep o ceni pomoči na domu

Žužemberk

1747. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk
1748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk
1749. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Žužemberk

POPRAVKI

1759. Tehnični popravek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Piran

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti