Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1629. Sklep o pravici prevzema mandata poslanca v Evropskem parlamentu

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1630. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1631. Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
1632. Uredba o pomožni policiji

Odloki

1633. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena

MINISTRSTVA

1634. Pravilnik o načinu spremljanja meril za določitev javne mreže in vodenju seznama prostih zmogljivosti pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v institucijah ter načinu njihovega poročanja
1635. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
1636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1637. Pravilnik o preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike
1638. Splošni akt o varstvu ranljivih skupin
1639. Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1640. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

OBČINE

Cerkno

1641. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2021
1642. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022
1643. Sklep o lokacijski preveritvi LP 02 na območju enote urejanja prostora KE06/A216

Dobrova-Polhov Gradec

1644. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča
1645. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča

Kanal ob Soči

1646. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021
1647. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022

Kranj

1648. Sklep o določitvi parkirnih območij v parkirnih conah 2 in 3

Laško

1649. Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Laško
1650. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Laško
1651. Sklep o pripravi drugih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Taborje II na območju EUP LAU-5 – OPPN
1652. Sklep o višini storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

Lendava

1653. Sklep o imenovanju podžupana, ki začasno opravlja funkcijo župana Občine Lendava

Litija

1654. Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti v Občini Litija

Mežica

1655. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2021
1656. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Nova Gorica

1657. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021
1658. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica

Piran

1659. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Termalna riviera
1660. Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Piran
1661. Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti v Občini Piran
1662. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena

Puconci

1671. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci splošne določbe

Rogatec

1663. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogatec

Semič

1664. Sklep o pripravi tretjih (3) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Semič

Šempeter-Vrtojba

1665. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022
1666. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

Škofljica

1667. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja 11-01 Pijavški hrib

Tolmin

1668. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2021

Turnišče

1669. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Turnišče
1670. Pravilnik o štipendiranju v Občini Turnišče

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti