Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

Ob-2328/22, Stran 1478
Na podlagi četrtega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljnjem besedilu: ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in naslednji, v nadaljnjem besedilu: Akt o ustanovitvi), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2022, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-12/2022/4 z dne 10. 5. 2022 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021−2023 (Uradni list RS, št. 101/21, v nadaljnjem besedilu: Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe) ter Pogodbe št. 2550-20-311010 o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020−2023 z dne 16. 10. 2020 ter aneksov k tej pogodbi (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 99SUB-OB22
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stavbah na območju Mestne občine Celje, ki je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in nasl.), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščena v razred največje obremenjenosti in ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do I, ki bodo izvedeni od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.
Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu so:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
G – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
H – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.
Šteje se, da so starejše stavbe stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010 oziroma so bile zgrajene pred 1. 7. 2010, pa je bila za njih izdana odločba o legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost objekta. Če iz odločbe o legalizaciji objekta oziroma dovoljenja za objekt daljšega obstoja ni razvidno, da se nanaša na stavbo, zgrajeno pred 1. 7. 2010, mora na poziv Eko sklada vlagatelj v odrejenem roku o tem predložiti druga dokazila. Če jih ne predloži, se šteje, da se odločba o legalizaciji oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja ne nanaša na objekt, ki je bil zgrajen pred 1. 7. 2010.
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije, za sistem s toplozračnimi sprejemniki sončne energije in za fotonapetostni sistem, ki ne bo priključen na električno omrežje in se bo uporabljal samo za direktno ogrevanje vode preko uporovnih električnih grelnikov. Fotonapetostni sistem ne sme biti priključen na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe in mora izpolnjevati varnostne zahteve skladno s predpisi o nizkonapetostnih električnih instalacijah, kot tudi zahteve ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Nepovratna finančna spodbuda se dodeli na osnovi aperturne površine sprejemnika sončne energije oziroma inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.
Aperturna površina sprejemnika sončne energije bo preverjena na podlagi merilnega poročila, skladnega s standardi, veljavnimi v času njegove izdaje, oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
Priznani stroški vključujejo stroške:
– nakupa in vgradnje sprejemnikov sončne energije oziroma fotonapetostnih modulov;
– nakupa in vgradnje hranilnika tople vode in/ali toplotnega zbiralnika;
– vmesne povezave, črpalke, krmilnih in varovalnih elementov sistema;
– električnih in strojnih instalacij za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagona sistema
ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso ali za zamenjavo stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na lesno biomaso na stanovanje, in sicer za:
– kotel na lesno biomaso, skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100 in naslednji; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189), ki mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da:
– sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %, 
– sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem,
– sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem;
– sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem,
– sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih.
Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik vsaj s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189.
Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe.
Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena na podlagi podatkovne dokumentacije, skladne z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
ali
– peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1185), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in izpolnjuje tudi naslednje zahteve:
– izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 91,0 %, 
– vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 18,0 mg/m3 ter
– vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250,0 mg/m3.
Ustreznost peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) bo preverjena na podlagi merilnega poročila, skladnega s standardom SIST EN 14785:2006, izdelanega s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1) oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe na območju Mestne občine Celje s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Če bo nova kurilna naprava na lesno biomaso zamenjala staro kurilno napravo, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, je vlagatelj upravičen do višje nepovratne finančne spodbude. V tem primeru je potrebno obstoj stare kurilne naprave izkazati s fotografijo stare kurilne naprave, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja stavbe in dimovodno napravo, s fotografijo prostora pred odstranitvijo stare kurilne naprave ter fotografijo tega prostora takoj po odstranitvi stare kurilne naprave (pred prenovo prostora). Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevana stavbe, ter v primeru, ko stara kurilna naprava po vgradnji nove kurilne naprave na lesno biomaso ni bila odstranjena. Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri tem nastajajo emisije v zrak. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude v primeru zamenjave stare lokalne kurilne naprave, toplotne črpalke ali stare električne ogrevalne naprave in v primeru, če stavba še ni bila vseljena.
Za novo kurilno napravo mora biti s strani dimnikarske službe opravljen prvi pregled nove kurilne naprave. Nova kurilna naprava mora biti vpisana v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev, ki jo vodi ministrstvo.
Priznani stroški vključujejo stroške:
– nakupa in vgradnje ene kurilne naprave na lesno biomaso na stanovanje;
– predelave obstoječega ali izdelave novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacije ali izgradnje dimnika;
– nakupa in vgradnje zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje
ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ene toplotne črpalke na stanovanje. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs ( %) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele:
Tip ogrevalne toplotne črpalke
Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs ( %) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
Električna toplotna črpalka
Plinska toplotna črpalka
Sorpcijska toplotna črpalka
Hibridna toplotna črpalka
zrak/voda
140
110
110
150
voda/voda
200
130
slanica 
(kot npr. zemlja)/voda
170
130
Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na podlagi podatkovnega lista toplotne črpalke, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe na območju Mestne občine Celje s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Če bo nova toplotna črpalka zamenjala staro kurilno napravo, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, je vlagatelj upravičen do dodelitve višje nepovratne finančne spodbude. V tem primeru je potrebno obstoj stare kurilne naprave izkazati s fotografijo stare kurilne naprave, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja stavbe in dimovodno napravo, s fotografijo prostora pred odstranitvijo stare kurilne naprave ter fotografijo tega prostora takoj po odstranitvi stare kurilne naprave (pred prenovo prostora). Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, ter v primeru, ko stara kurilna naprava po vgradnji nove toplotne črpalke ni bila odstranjena. Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri tem nastajajo emisije v zrak. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude v primeru zamenjave stare lokalne kurilne naprave, toplotne črpalke ali stare električne ogrevalne naprave in v primeru, če stavba še ni bila vseljena.
Vgradnjo toplotne črpalke lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, ki je vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.
Priznani stroški vključujejo stroške:
– nakupa in vgradnje ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanje;
– nakupa in vgradnje hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezave s toplotno črpalko;
– izvedbe zemeljskega kolektorja ali vrtin;
– električnih in strojnih instalacij za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagona sistema
ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo toplotne postaje ali za vgradnjo nove toplotne postaje, priključene na sistem daljinskega ogrevanja. Nova toplotna postaja mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila.
Priznani stroški vključujejo stroške:
– nakupa in vgradnje toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami;
– ustrezne krmilne in varovalne opreme
ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti novih lesenih oken morajo biti določene na podlagi standarda SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Ustreznost novih lesenih oken bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.
Lesena okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključena obdelava špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Lesena okna morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja oken ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino. Upoštevani bodo le sistemi tesnjenja, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za starejše stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske dele starejših večnamenskih stavb.
Priznani stroški vključujejo stroške:
– odstranitve obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih;
– nakupa in vgradnje senčil;
– nakupa in vgradnje zunanjih in notranjih okenskih polic;
– popravila in zaključne obdelave špalet;
– nakupa in vgradnje zunanjih vhodnih vrat
ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje garažnih vrat ter vgradnje dodatnih novih oken.
F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K).
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 W/(m2K):
Slika 1
Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude. Med obstoječo toplotno izolacijo ne štejejo zidaki, ometi, toplotno izolacijski ometi, toplotno izolacijske opeke, silikatne opeke, porobeton in podobni gradbeni materiali.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za starejše eno ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanjske dele starejših dvostanovanjskih stavb.
Priznani stroški vključujejo stroške:
– nakupa in vgradnje celotnega fasadnega sistema, vključno s toplotno izolacijo;
– nakupa in vgradnje toplotne izolacije podzidka (»cokla«) ali toplotne izolacije zidu proti terenu;
– postavitve gradbenega odra;
– odstranitve ali izravnave obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnje vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontaže starih okenskih polic;
– obdelave špalet;
– nakupa in vgradnje okenskih polic
ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
G – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
V primeru, da bo naložba izvedena iz dveh ali več slojev toplotnih izolacij različnih toplotnih prevodnosti, se ustreznost naložbe preveri po enačbi:
Slika 2
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za starejše stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske dele starejših večnamenskih stavb.
Nepovratna finančna spodbuda je v primeru izvedbe naložbe v stavbo z več posameznimi deli lahko dodeljena le, če se ne posega v skupne dele stavbe.
Priznani stroški vključujejo stroške:
– nakupa in vgradnje toplotne izolacije;
– nakupa in vgradnje parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanja;
– izvedbe zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi stroške odstranitve starih slojev, vgradnje nove hidroizolacije, izvedbe estriha in zaključne obloge
ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
H – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za starejše eno ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanjske dele starejših dvostanovanjskih stavb.
Priznani stroški vključujejo stroške:
– nakupa in vgradnje toplotne izolacije;
– odstranitve oblog, tlakov, izkopa, izvedbe odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbe hidroizolacije, izvedbe novih tlakov in oblog;
– odstranitve ostalih gradbenih materialov;
– odstranitve in ponovne vgradnje elementov stavbe
ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka izvedenega s stanovanjskimi prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: prezračevalna naprava). Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo enega centralnega sistema na stanovanje in/ali za vgradnjo naprav za lokalno prezračevanje.
Prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen enot z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %, vse prezračevalne naprave pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane.
Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjena na podlagi izjave o skladnosti in podatkovnega lista prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
Priznani stroški vključujejo stroške:
– nakupa in vgradnje prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju in/ali nakupa in vgradnje lokalnih prezračevalnih naprav;
– nakupa in vgradnje sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi;
– nakupa in vgradnje sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode
ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, ZURE) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za določene ukrepe se zagotavljajo tudi na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 26.000.000,00 EUR, pri čemer je 16.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike Slovenije vključno z Mestno občino Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja.
b) višina nepovratne finančne spodbude
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 300 EUR na m2 aperturne površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude za kotle na lesno biomaso znaša do:
– 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kotel na lesno biomaso pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stavbi oziroma če kotel na lesno biomaso ni zamenjal stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;
– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kotel na lesno biomaso pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novim kotlom na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kotel na lesno biomaso pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novim kotlom na lesno biomaso v Mestni občini Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Višina nepovratne finančne spodbude za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) znaša do:
– 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 800 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stavbi oziroma če nova peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) ni zamenjala stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;
– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo peletno pečjo z vodnim toplotnim prenosnikom (kaminom) na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.400 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo peletno pečjo z vodnim toplotnim prenosnikom (kaminom) v Mestni občini Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stavbi oziroma če toplotna črpalka ni zamenjala stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo toplotno črpalko v Mestni občini Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.
D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.000 EUR na posamezno stanovanje.
E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 EUR na m2 zamenjanih oken.
F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade.
G – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju.
H – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posameznem stanovanju;
– 300 EUR na prezračevalno napravo, namenjeno lokalnemu prezračevanju.
c) višina nepovratne finančne spodbude v primeru hkratne izvedbe 3 ali več ukrepov po tem javnem pozivu v starejši stavbi
V primeru, da vlagatelj z isto vlogo kandidira za najmanj 3 ukrepe, navedene v razdelkih od A do I po tem javnem pozivu, ki so bili izvedeni v isti starejši stavbi, je upravičen do višje nepovratne finančne spodbude. Višja nepovratna finančna spodbuda je vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov naložbe. Pri izvedbi določenih ukrepov, pri katerih je že osnovna višina nepovratne finančne spodbude določena v višini več kot 30 % priznanih stroškov naložbe, ni mogoče pridobiti višje nepovratne finančne spodbude kot tiste, ki je že določena za izvedbo posamičnega ukrepa v točki 2. b).
Višja spodbuda za hkratno izvedbo najmanj 3 ukrepov bo lahko dodeljena le v primeru, če bodo ukrepi izvedeni v isti stavbi oziroma njenih delih, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010 oziroma so bile zgrajene pred 1. 7. 2010, pa je bila za njih izdana odločba o legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost objekta.
d) višina nepovratne finančne spodbude v primeru izvedbe naložbe v Triglavskem narodnem parku
Če ima vlagatelj stalno prebivališče ter nepremičnina, kjer bo naložba izvedena, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja v stavbi z več posameznimi deli, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
– ožji družinski član lastnika nepremičnine, stavbe ali stanovanja v stavbi z več posameznimi deli, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (po tem javnem pozivu se šteje za ožjega družinskega člana: zakonec, otroci, starši, brati, sestre, stari starši, vnuki) ali
– najemnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja v stavbi z več posameznimi deli, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.
Nepremičnina, stavba oziroma stanovanje v stavbi z več posameznimi deli, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti v izključni lasti/solasti fizične osebe/fizičnih oseb.
Nepremičnina ni v lasti fizične osebe, če je navedena v poslovnih knjigah in registru osnovnih sredstev kot del osnovnih sredstev samostojnega podjetnika posameznika oziroma druge fizične osebe, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona. Na poziv Eko sklada mora taka oseba izpis iz poslovnih knjig in registra osnovnih sredstev predložiti, sicer se šteje, da nepremičnina ni v lasti fizične osebe.
Lastništvo predmetne stavbe oziroma stanovanja bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo in druge listine.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni morebitni lastnik, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, stavbe oziroma stanovanja, na katerem se izvaja naložba, ter za izvedbo naložbe pridobiti njihovo pisno soglasje, ki ga mora na poziv Eko sklada predložiti. Vlagatelj s podpisom Izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil njihovo soglasje.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 99SUB-OB22 in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ter izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, s katero vlagatelj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami
oziroma
– izpolnjeno in podpisano Izjavo o legalnosti in namembnosti, s katero vlagatelj pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je predmetna stanovanjska stavba oziroma stanovanjski del večnamenske stavbe zgrajen skladno s predpisi o graditvi objektov ter da je namembnost stavbe oziroma dela stavbe stanovanjska (v primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno priložiti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje).
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi
– račun za nakup in vgradnjo solarnega oziroma fotonapetostnega ogrevalnega sistema, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točno oznako (naziv) ter proizvajalca sprejemnikov sončne energije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografija vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma fotografija fotonapetostnih modulov;
– merilno poročilo, skladno s standardi, veljavnimi v času njegove izdaje, oziroma drugo ustrezno dokazilo, če sprejemnik sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si, oziroma podatki proizvajalca o fotonapetostnem sistemu, iz katerih so jasno razvidni podatki o fotonapetostnem sistemu (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč fotonapetostnih panelov), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji naprave.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
– račun za nakup in vgradnjo kurilne naprave, hranilnika in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca kurilne naprave in hranilnika;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografija vgrajene kurilne naprave in hranilnika (če je ta vgrajen);
– fotografija vgrajenega hranilnika, če je hranilnik že vgrajen in ni predmet naložbe, in dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen hranilnika (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup hranilnika ipd.);
– fotografije, ki izkazujejo obstoj stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer:
– fotografija stare kurilne naprave, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja stavbe in dimovodno napravo, 
– fotografija prostora s staro kurilno napravo, posneta pred odstranitvijo stare kurilne naprave, 
– fotografija prostora, posneta takoj po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora; 
– za novi kotel na lesno biomaso: podatkovna dokumentacija, skladna z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 oziroma drugo ustrezno dokazilo; za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin): merilno poročilo, skladno s standardom SIST EN 14785:2006, izdelano s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če vgrajena kurilna naprava na lesno biomaso še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si.
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
– račun za nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca toplotne črpalke;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda je potrebno priložiti fotografije tako zunanje kot notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);
– fotografije, ki izkazujejo obstoj stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko, in sicer:
– fotografija stare kurilne naprave, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja stavbe in dimovodno napravo, 
– fotografija prostora s staro kurilno napravo, posneta pred odstranitvijo stare kurilne naprave, 
– fotografija prostora, posneta takoj po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora; 
– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda/voda, če vodno dovoljenje ni razvidno v javnem vpogledu v izdana vodna dovoljenja Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/;
– podatkovni list toplotne črpalke, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si.
D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe
– račun za nakup in vgradnjo toplotne postaje in pripadajoče inštalacije, ki mora vključevati popis del in opreme, točen tip ter proizvajalca toplotne postaje;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– soglasje za priključitev v primeru nove priključitve na omrežje daljinskega ogrevanja oziroma novo soglasje za priključitev v primeru zamenjave obstoječe toplotne postaje, če se spremenijo osnovni parametri priključka;
– fotografije vgrajene toplotne postaje.
E – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi
– račun za nakup in vgradnjo lesenih oken, ki mora vključevati popis del, število in površino vertikalnih in strešnih oken in/ali balkonskih vrat in/ali fiksnih zasteklitev, tip okna in profila, vrsto zasteklitve, tip distančnika, toplotno prehodnost celotnega okna ter navedbo načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken (če podatki niso razvidni iz računa, mora biti poleg računa priložen tudi predračun oziroma drug dokument z vsemi potrebnimi specifikacijami oken);
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete) na mestu vgradnje okna;
– fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže;
– fotografije vseh zamenjanih oken, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu. Če je bila naložba izvedena v stanovanju, se lahko predloži fotografije oken, posnete z notranje strani oziroma iz stanovanja;
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, če okno še ni navedeno na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si.
F – toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe
– račun za izvedbo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, ki mora vključevati popis del, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino vgrajene toplotne izolacije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije fasadnega sistema skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na računu;
– fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz katere bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim trakom (fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu). Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena;
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu);
– fotografije vseh strani stavbe po izvedbi toplotne izolacije (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vse fasade stavbe v celoti vidne;
– izjava o lastnostih, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelana na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG) ali po ZGPro-1, v primeru, da vgrajeni toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si.
G – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi
– račun za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, ki mora vključevati popis del, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na računu;
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu);
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije izolirane površine po izvedbi naložbe toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe (z notranje strani) ali stropa proti neogrevanemu prostoru.
H – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi
– račun izvajalca naložbe za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati popis del, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino vgrajene toplotne izolacije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na računu;
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu);
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije izoliranih tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, ki so bila predmet naložbe.
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi
– račun za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografija vgrajene prezračevalne naprave/naprav;
– izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani: www.ekosklad.si.
b) stavba in izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske dele večnamenskih stavb, tj. dele stavb, katerih namembnost je, skladno z upravno odločbo (gradbenim oziroma uporabnim dovoljenjem), opredeljena kot stanovanjska. Če javni poziv ne določa drugače (kot denimo v razdelku E, F, G in H 1. točke javnega poziva), mora biti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje za spremembo namembnosti iz nestanovanjske stavbe v stanovanjsko izdano pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu. Če gre za naložbo v stanovanjsko stavbo, ki je večnamenska, torej je delno tudi nestanovanjske namembnosti, se višina spodbude določi v deležu, ki ga predstavlja del stavbe stanovanjske namembnosti.
Stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov. Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo, s katero se je dovolila gradnja stavbe (gradbeno ali uporabno dovoljenje za predmetno stavbo in njene dele) ali legalizacija izvedenih gradenj oziroma v odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude, oziroma na podlagi izpolnjene Izjave o legalnosti in namembnosti, podpisane pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe oziroma dela stavbe, na katerega se nanaša naložba, skladno z izdano upravno odločbo, stanovanjska.
V primeru dvoma o legalnosti stavbe oziroma razhajanj med navedbami vlagatelja v Izjavi o legalnosti in namembnosti in podatki, razvidnimi iz uradnih evidenc oziroma evidenc Eko sklada, bo Eko sklad vlagatelja pozval k predložitvi ustrezne upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja stavbe oziroma njena legalizacija in/ali dodatnih dokazil, ki bodo izkazovala skladnost gradnje stavbe s predpisi. V primeru ugotovljene neskladnosti vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude. Če se neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in izplačilu sredstev, Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa lahko naznani pristojnim organom (npr. gradbeni inšpekciji).
V primeru izvedbe naložbe v stavbi, ki je v solastnini oziroma na kateri je vzpostavljena etažna lastnina, ki vključuje izvedbo del, s katerimi se posega v zunanji videz oziroma v skupno lastnino solastnikov oziroma dele stavbe, v skupni lasti etažnih lastnikov predmetne stavbe, mora vlagatelj pred izvedbo takih posegov pridobiti pisno soglasje solastnikov oziroma etažnih lastnikov v deležu, kot ga za tovrstne posege določajo relevantni predpisi (Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon).
Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim. V primeru dvoma mora vlagatelj na poziv Eko sklada predložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da bo načrtovana naložba oziroma da je izvedena naložba izvedena skladno s kulturnovarstevnimi pogoji, ki veljajo na zaščitenem območju. Če vlagatelj na poziv Eko sklada navedenega dokazila ne predloži, se šteje, da ne gre za naložbo, skladno s kulturnovastvenimi pogoji, ki veljajo na zaščitenem območju.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Nepovratna finančna spodbuda je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, ki so javno objavljene (https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/files/uploads/article/smernice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da zahteve iz odločbe niso izpolnjene (npr. naložba ni izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada), in da so bila sredstva vlagatelju že izplačana, Eko sklad pravico do pridobljenih sredstev odvzame. Vlagatelj mora že izplačana sredstva Eko skladu vrniti v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o odvzemu.
c) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na isti stavbi. V primeru, da vlagatelj po drugem javnem pozivu Eko sklada kandidira za ukrep gradnje ali nakupa skoraj ničenergijske nove eno ali dvostanovanjske stavbe, skoraj ničenergijske prenove starejše eno ali dvostanovanjske stavbe ali za ukrep nakupa stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri in večstanovanjski stavbi, lahko po tem javnem pozivu kandidira le za ukrep A.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) datum izvedbe naložbe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in bo izvedena po 1. 3. 2022 in najkasneje v roku 6 mesecev od objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj je izjemoma upravičen do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za naložbo v najmanj tri ukrepe, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega poziva, če sta bila najmanj dva ukrepa izvedena v obdobju od 1. 1. 2021 do 1. 3. 2022, najmanj en ukrep pa po 1. 3. 2022, a le v primeru, da vlagatelj ni oddal vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo istih ukrepov na Javni poziv 74SUB-OB19. Navedena izjema ne velja, če je bil eden od ukrepov vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ali vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe izveden na območju občin, ki so imele v času izvedbe naložbe sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki je določal na tem območju drug prednostni način ogrevanja.
Kot datum izvedbe naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. V kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.
g) prepoved odstranitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in nasl.). Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu in je bila nepovratna finančna spodbuda že izplačana, za izvedbo tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
i) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Vlagatelj se lahko po telefonu ali na spletni povezavi: https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna naroči na brezplačno energetsko svetovanje. Svetovanje lahko poteka osebno v izbrani lokalni pisarni, po telefonu, preko elektronske pošte ali video klica. Neodvisni svetovalci vlagatelju nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko vlagatelj dobi na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno, po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si.
Vloga se po elektronski poti lahko odda brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
8. Postopek obravnave vlog in dokazno breme
a) Postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero je izveden eden ali več z javnim pozivom opredeljenih ukrepov. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in naslednji, ZUT), ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do nepovratnih sredstev, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
b) Obrnjeno dokazno breme
Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od vlagatelja zahteva dodatna dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev. Če vlagatelj ne predloži zahtevanih dodatnih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj že predložil.
9. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju. Vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
10. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev, neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih ali neresničnih podatkov vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude. Če se po izdaji odločbe ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev določb tega javnega poziva, odločbe, ali drugih določil Splošnih pogojev poslovanja glede na namen dodeljenih sredstev ali pa vlagatelj onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, vlagatelj pa je dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude. Kršitev se skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov vlagatelj v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vlagateljeva vloga zavrnjena oziroma s katero je bila odvzeta pravica oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti