Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

Št. 0301-1/2022-SRRS-12 Ob-2353/22, Stran 1452
Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) (Uradni list RS, št. 187/21), Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (Uradni list RS, št. 35/22, v nadaljevanju ZSDV), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Ustanovitvenega akta Sklada št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 174/22 z dne 24. 3. 2022), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Zakona o javnih skladih, ZJS-1, (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), Splošnih pogojev poslovanja Sklada št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 s spr. in dop. (v nadaljevanju: SPP), Pogodbe št. C1545-22-100020 o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov neformalnega izobraževanja za odrasle, stare 55 let in več, na področju osnovnih digitalnih kompetenc za leto 2022in soglasja Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo z dne 18. 5. 2022 k javnemu razpisu objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SDP) zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa, izvajalec javnega razpisa je Sklad.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih digitalnih kompetenc državljanov, ki so bili 12. 3. 2022 stari 55 let ali več in so imeli na ta dan stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Z udeležbo na izobraževanjih, udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.
Ravni osnovnih digitalnih spretnosti in znanj v Sloveniji so nižje kot bi si želeli. So pod povprečjem EU saj podatki glede na DESI1 indeks za leto 2021 kažejo, da ima 55 % prebivalcev v starosti od 16 do 74 vsaj osnovne digitalne spretnosti in znanj. Podatki Statističnega urada2 razkrivajo, da ima vsaj osnovne digitalne spretnosti le polovica prebivalstva. S starostjo delež drastično pada, pri čemer je v skupini med 55–64 let preko 20 % oseb brez digitalnih spretnosti in skoraj 60 % oseb z manj kot osnovnimi digitalnimi spretnostmi, v skupini 65–74 pa je ta odstotek oseb brez digitalnih spretnosti že 45 %, delež oseb z manj kot osnovnimi digitalnimi spretnostmi pa preko 80 %. DESI 2021 ne spremlja več podatkov o uporabi interneta, iz podatkov DESI 2020 pa izhaja, da živi v Sloveniji višji delež ljudi od evropskega povprečja, ki niso še nikoli uporabljali interneta. Delež uporabnikov interneta ter delež uporabnikov spletnih tečajev, spletnega bančništva in spletnega nakupovanja pa je nižji od evropskega povprečja.
1 DESI 2021, https://www.gov.si/novice/2021-11-12-slovenija-obcutno-napredovala-na-indeksu-digitalnega-gospodarstva-in-druzbe-desi/
2 Polovica 16–74 letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine, 2022, https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10255
Na podlagi podatkov SURS3, je imelo v prvem četrtletju leta 2021 dostop do interneta 93 % državljanov, uporabljalo pa ga je redno 89 % državljanov. Najmanjši delež uporabnikov interneta je v starostni skupini od 65 do 74 let, in sicer 62 % v letu 2021. V tej skupini je tudi največji delež takih, ki interneta do zdaj še nikoli niso uporabljali, in sicer 31 % v letu 2021. Tudi pri podatku o redni (večkrat dnevni) uporabi interneta delež z starostjo pada in je v skupini 55–64 (74 %) let 65–74 (46 %) najnižji med vsemi starostnimi kategorijami, pri čemer gre predvsem za branje novic in uporabo el. pošte.
3 Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2021: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9704
OECD4 ugotavlja, da so digitalne spretnosti odraslih v Sloveniji nizke, ob tem pa ugotavlja še, da so nizke tudi investicije v izobraževanje odraslih. Podobno ugotavlja tudi UMAR5 pri razvoju človeških virov v obdobju 2012–2019, pri čemer je Slovenija povečevala zaostanek za vodilnimi državami članicami EU. Neugodna gibanja so povezana z manjšo vključenostjo odraslih v vseživljenjsko učenje in zmanjšanjem števila novih doktorjev znanosti s področij naravoslovja in tehnike.
4 2020 OECD Economic survey of Slovenia, julij 2020 (str. 43–44). Dostopno na: https://www.oecd.org/economy/surveys/slovenia-2020-OECD-economic-survey-overview.pdf
5 Poročilo o razvoju 2021, UMAR. Dostopno na: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2021/slovenski/POR2021_skupaj.pdf
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.
Spletni tečaji, ki so posneti vnaprej in se ne odvijajo v živo, niso predmet tega javnega razpisa.
4. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– pridobivanje in krepitev osnovnih digitalnih kompetenc,
– spodbujanje in razvijanje splošne digitalne pismenosti,
– krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije,
– krepitev razumevanja digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.
Opolnomočenje ciljne skupine na področju digitalne pismenosti bo prispevalo k višji stopnji znanja za uporabo digitalne tehnologije in omogočilo višjo stopnjo uporabe digitalnih naprav, interneta in storitev, kot so e-pošta, e-uprava, e-zdravje, e-nakupovanje ipd. To bo pripomoglo k boljši informiranosti in lažjemu komuniciranju v družbi in hkrati k zmanjševanju razkoraka v digitalni pismenosti med generacijami.
5. Upravičeni vlagatelji ter ciljne skupine javnega razpisa
Na javni razpis lahko kandidirajo podjetnik posameznik, pravne osebe, vključno z javnimi in zasebni zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države (sindikati).
Organizacije iz prejšnjega odstavka se lahko na predmetni javni razpis prijavijo, če so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu.
Vlagatelj mora ob oddaji vloge zagotoviti tudi:
− strokovno usposobljenost kadra za izvedbo izobraževanj,
− prostorske pogoje za izvajanje izobraževanj,
− računalniško opremo za izvajanje izobraževanj.
Ciljna skupina neformalnih izobraževanj po javnem razpisu so odrasli, ki so bili na dan 12. 3. 2022 stari 55 let ali več in so imeli na ta dan (12. 3. 2022) stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se udeležijo izobraževanja iz predmeta tega javnega razpisa.
6. Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča:
– predloga opis projekta,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka za izplačilo z navodili za poročanje,
– metodologija za določitev standardne lestvice stroška na enoto, predpisana s strani SDP,
– program izobraževanj, predpisan s strani SDP.
Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.
7. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
7.1 Splošni pogoji za vlagatelje in prijavo na javni razpis
7.1.1. Splošni pogoji za prijavo
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo Sklad odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili pogodbe o sofinanciranju.
7.1.2. Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Vlagatelj lahko na javnem razpisu kandidira z eno vlogo za izvedbo izobraževanj v posamezni statistični regiji. Če bo vlagatelj na javnem razpisu kandidiral z več vlogami na eno regijo, bo upoštevana tista vloga, ki bo oddana kot zadnja (datum in ura oddaje), vse predhodno oddane vloge pa bodo zavržene.
4. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
5. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
6. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
7. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 121.877.167,10 EUR na dan 31. 12. 2021.
8. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evropskih in slovenskih javnih sredstev.
9. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).
10. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
11. Vlagatelj ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), s spr. in dop. (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora vlagatelj izreči v izjavi.
12. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oziroma poslovni register pred 1. 1. 2020.
13. Vlagatelj mora imeti v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je razviden iz registra transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
14. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj pravni subjekt in je zavezanec mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dneva preverjanja. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
15. Upravičeni stroški, za katere bodo upravičencu na podlagi sklenjene pogodbe izplačana sredstva po tem javnem razpisu, ne smejo biti sofinancirani iz drugega javnega vira, tj. sredstev evropskega ali državnega proračuna (dvojno financiranje).
16. Vlagatelj ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), za kar predloži ustrezno izjavo.
17. Vlagatelj mora izkazati reference na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih ali formalnega ali neformalnega izobraževanja o digitalnih spretnostih pridobljenih od vključno 1. 1. 2019 naprej (vsaj eno dokazilo).
18. Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge zaposlenega ali z drugim pogodbenim razmerjem zagotovljenega najmanj enega predavatelja, z referencami na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih o osnovnih digitalnih spretnostih, pridobljenih od vključno 1. 1. 2019 naprej (vsaj eno dokazilo).
19. Vlagatelj mora za izvedbo izobraževanj predložiti seznam predavateljev oziroma strokovnega kadra z referencami s področja formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih o osnovnih digitalnih spretnostih, pridobljenih od vključno 1. 1. 2019 naprej (vsaj eno dokazilo po predavatelju oziroma strokovnemu kadru).
20. Vlagatelj mora na vsaj eni izmed lokacij izvajanja izobraževanj upravičencem omogočiti dostop za invalide.
21. Vlagatelj je seznanjen in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
7.2 Posebni pogoji za vlagatelje in prijavo na javni razpis
Vlagatelj ob prijavi na predmetni javni razpis odda na zato predvidenem obrazcu Opis projekta, ki vsebuje najmanj:
– Opis organizacijske strukture za vodenje in izvajanje projekta, ki vključuje poimenski seznam oseb, ki bodo delale na projektu in opis njihovih referenc s področja formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih o digitalnih spretnostih (pridobljenih od vključno 1. 1. 2019 naprej), pri čemer morajo biti iz tega opisa jasno razvidne aktivnosti, ki jih bodo te osebe izvajale v okviru projekta. Terminski načrt izvedbe projekta s fazami, mejniki, aktivnostmi in nosilci posameznih aktivnosti.
– Popis računalniške in tehnične opreme za izvajanje izobraževanj.
– Opis prostorskih pogojev (z naslovom lokacij) za izvajanje izobraževanj.
– Opredelitev tveganj v povezavi s pandemijo Covid-19 in opis ukrepov za njihovo obvladovanje, vključno s konkretnimi rešitvami za izvajanje izobraževanj.
– Načrt oglaševanja izobraževanj, prilagojenega ciljni skupini.
Vlagatelj mora izvesti program, predpisan s strani SDP, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vlagatelj mora na vseh lokacijah, kjer bo izvajal izobraževanja, izvajati osnovni del izobraževanja po programu in ponuditi vsaj tri dodatne dele izobraževanj po programu.
Vlagatelj mora imeti za izvedbo izobraževanj zagotovljen prostor, opremljen z mizami in stoli, tabličnim, namiznim ali prenosnim računalnikom z dostopom do spleta za predavatelja in vsakega udeleženca ter projektorjem in platnom (ali drugo primerno projekcijsko opremo), k čemur se zaveže s popisom razpoložljive računalniške in tehnične opreme v okviru priloge – opis projekta.
Zaradi zagotavljanja kakovosti izvedbe programov tega javnega razpisa se zahteva tudi izvajanje naslednje aktivnosti: uvodni pogovor z udeleženci in priprava izvedbenega načrta za skupino, svetovanje in pomoč udeležencem tekom izvajanjem izobraževanja, spremljanje napredka pri udeležencih z evalvacijo. Izbrani izvajalec mora zagotavljati podporo udeležencem prek elektronske pošte in telefona oziroma kontaktne točke za pomoč uporabnikom po javno objavljenem urniku, in sicer po vsaj 10 ur na teden.
Kontaktna točka za pomoč uporabnikom mora delovati za čas trajanja pogodbe, na način, da se določi in med udeleženci izobraževanj promovira kontaktni naslov (telefon in elektronski naslov), na katerem je izvajalec izobraževanj dosegljiv za pomoč udeležencem v procesu digitalnega vključevanja (pomoč pri uporabi storitev eUprave, pomoč pri delu z elektronsko pošto in drugih vsebinah, ki so bile obravnavane v okviru izobraževanj).
Posamezna skupina izobraževanja šteje največ petnajst udeležencev.
Za vsako izobraževanje izvajalec zagotovi poleg enega predavatelja v okviru strokovnega kadra tudi enega pomočnika za skupine, večje od deset ljudi.
Izbrani izvajalec mora pripraviti in zagotoviti učno gradivo v tiskani obliki za udeležence o vsebini izobraževanja, ki ga udeleženci lahko odnesejo domov.
Zaradi zagotavljanja zadostne informiranosti potencialnih udeležencev izobraževalnih programov, izbrani izvajalec objavi informacijo o načrtovanem izobraževanju vsaj dva tedna pred njegovo izvedbo na svoji spletni strani, na družabnih omrežjih ter v lokalnem, regijskem ali ciljni skupini usmerjenem mediju (časopis ali radio ali televizija ipd.), dodatno pa izobesi plakate (min. velikosti A3) z informacijo o načrtovanem izobraževanju na vsaj treh mestih v občini načrtovanega izobraževanja (npr. v občinski knjižnici, zdravstvenem domu ipd.). Izbrani izvajalec mora pri informiranju javnosti o izvajanju izobraževanj vedno navesti, da so sredstva za izvedbo izobraževanj zagotovljena s strani SDP oziroma organa, pristojnega za področje digitalne preobrazbe. Vlagatelj bo točna navodila o navedbi in uporabi morebitnega logotipa pristojnega organa, prejel najkasneje do podpisa pogodbe.
Ko vlagatelj oziroma izvajalec zapolni mesta za posamezno izobraževanje zasedena, mora o tem nemudoma obvestiti Sklad in potencialne udeležence.
Vlagatelj oziroma izvajalec mora ob koncu programa izobraževanja poskrbeti, da udeleženci izpolnijo spletno anketo SDP-ja. Vlagatelj bo prejel povezavo do vprašalnika ob začetku izvajanja izobraževanj.
Udeleženec izobraževanja pridobi pravico do digitalnega bona, ko izpolni enega od naslednjih pogojev:
– opravljenih 9 ur osnovnega izobraževanja,
– opravljenih skupno 9 ur v okviru dveh dodatnih izobraževanj.
Udeleženca, ki izpolni enega od navedenih pogojev, vlagatelj uvrsti na seznam, ki ga enkrat tedensko (praviloma ob ponedeljkih do 12. ure) posreduje SDP-ju, za namen vpisa med upravičence do digitalnega bona 2022 pri FURS na način in s podatki, določenimi v uredbi iz tretjega odstavka 27. člena ZSDV. Vlagatelj je hkrati dolžan voditi listo prisotnosti in mesečno evidenco izvedenih izobraževanj ter poimenski seznam njihovih udeležencev, vključno s podatkom o številu ur udeležbe po posameznemu udeležencu in programu izobraževanja.
Sklad ali SDP lahko kadar koli nenapovedano opravita preverjanje izvajanja programa na kraju samem.
8. Financiranje
8.1 Višina sredstev javnega razpisa
Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 750.000,00 EUR iz proračunske postavke (221015 Digitalna povezljivost) za leto 2022.
Predvidena razporeditev sredstev po posameznih statističnih regijah je sledeča:
Statistična regija
Sredstva za leto 2022 v EUR
Gorenjska
84.253,06
Goriška
52.996,80
Jugovzhodna
55.330,61
Koroška
31.631,58
Obalno-kraška
39.416,72
Osrednjeslovenska
124.704,29
Podravska
102.264,97
Pomurska
59.100,51
Posavska
42.950,18
Primorsko-notranjska
30.677,58
Savinjska
93.861,57
Zasavska
32.812,13
SKUPAJ
750.000,00
Sklad bo po prvem odpiranju vlog na svoji spletni strani objavil predviden obseg preostalih sredstev po posameznih statističnih regijah za vloge, ki bodo prispele na 2. rok oddaje vlog.
V kolikor bo Sklad po 2. odpiranju ugotovil, da v kateri od 12 statističnih regij ni izbranih vlagateljev ali da so sredstva v posameznih regijah ostala nerazporejena, bo ponudil sredstva za izvajanje izobraževanj za te regije sprva že izbranim vlagateljem v sosednjih statističnih regijah, razvrščene glede na število doseženih točk pri ocenitvi vlog in ob pogoju, da bo vlagatelj izkazal zmožnost izvedbe dodatnih izobraževanj. V kolikor bo Sklad tudi po tem ugotovil preostanek sredstev, bo ponudil sredstva za izvajanje izobraževanj neizbranim vlagateljem z doseženim pragom točk iz sosednjih statističnih regij, razvrščene glede na doseženo število točk.
V primeru, da se sredstva javnega razpisa ne razdelijo v celoti, ostanejo sredstva nerazporejena.
8.2 Višina zaprošenih sredstev
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 8.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenih sredstev za posamezno statistično regijo je 50 % predvidenih sredstev za posamezno statistično regijo.
9. Upravičeni stroški
V okviru tega javnega razpisa so upravičeni naslednji stroški:
– Stroški izvedbe izobraževalnega programa na udeleženca v višini 124,80 EUR.
– Na vsakih 8.000 EUR upravičenih stroškov za izvedbo izobraževanj, vlagatelju pripada pavšal v višini 1.750 EUR za delovanje kontaktne točke za pomoč uporabnikom, udeležencem izobraževanj, oziroma do porabe sredstev na posamezni regiji.
Vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta.
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
V kolikor vlagatelj ne izvede skupnega pogodbenega dogovorjenega števila izobraževanj, se sredstva vlagatelju sorazmerno znižajo, vsekakor pa delež izvedenih izobraževanj ne sme biti nižji od 80 % skupno dogovorjenega programa.
10. Sklepanje pogodbe, poraba in obdobje porabe dodeljenih sredstev
Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
Podpis pogodbe bo predvidoma potekal v digitalni obliki na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila, v nasprotnem primeru bo morala biti pogodba podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
Rok sklenitve pogodbe je do 30 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev.
Obdobje upravičenih stroškov traja od podpisa pogodbe z vlagateljem do konca izvajanja projekta kot ga določi vlagatelj v vlogi in hkrati najkasneje do 30. 10. 2022. Upravičenci morajo pričeti z izvajanjem projekta takoj po podpisu pogodbe.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od podpisa pogodbe z upravičencem do 30. 10. 2022.
Rok za predložitev zahtevka za črpanje sredstev Skladu je najkasneje do 30. 10. 2022.
Potrjeni zahtevki za izplačilo v letu 2022 bodo izplačani upravičencem neposredno s strani proračuna RS v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS.
Upravičenci lahko oddajo največ 1 zahtevek mesečno za izplačilo v času izvajanja operacije, in sicer do vsakega 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec, razen za upravičene stroške v mesecu oktobru, ko mora upravičenec oddati zahtevek do 30. 10. 2022. V zahtevek lahko vlagatelj vključi le tista izobraževanja, ki so jih udeleženci izobraževanja uspešno zaključili v skladu z javnim razpisom oziroma pridobili pravico do digitalnega bona.
Kadar vlagatelj zaradi nepredvidljivih razlogov ne more izpeljati programa oziroma usposabljanj, mora o tem nemudoma obvestiti Sklad in potencialne udeležence.
Zahtevku za izplačilo mora upravičenec predložiti:
1. Vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih.
2. Poročilo o promocijskih aktivnostih s pripadajočimi dokazili.
3. Stroškovnik projekta, s poimensko evidenco zaključenih izobraževanj ter pripadajočimi dokazili.
11. Vsebina in oddaja vloge
11.1. Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj podpisati elektronsko ali natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja,
– pooblastilo pooblaščenca za oddajo vloge v primeru oddaje vloge preko pooblaščenca, katero mora vlagatelj podpisati elektronsko ali natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Pooblastilo pooblaščenca za oddajo vloge,
– poslovno dokumentacijo oziroma opis projekta, ki mora vsebovati elemente iz točke 7.2 javnega razpisa,
– dokazilo, da je vlagatelj registriran za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali ustanovitveni akti, ki izkazuje, da ima vlagatelj to dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu,
– dokazila o referencah vlagatelja na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih ali formalnega ali neformalnega izobraževanja o digitalnih spretnostih pridobljenih od vključno 1. 1. 2019 naprej (vsaj eno dokazilo),
– dokazilo, da ima vlagatelj ob oddaji vloge na ta javni razpis zaposlenega oziroma v pogodbenem razmerju najmanj enega predavatelja, ki izkazuje reference na področju izobraževanja odraslih o osnovnih digitalnih spretnostih, pridobljenih od vključno 1. 1. 2019 naprej:
– pogodbo o zaposlitvi predavatelja oziroma pogodbenem razmerju s predavateljem, 
– reference predavatelja na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih na področju osnovnih digitalnih spretnostih, pridobljenih od vključno 1. 1. 2019 naprej (najmanj eno dokazilo), 
– dokazila o usposobljenosti predavateljev oziroma strokovnega kadra za izvedbo izobraževanj – dokazila za reference s področja formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih o osnovnih digitalnih spretnostih, pridobljenih od vključno 1. 1. 2019 naprej,
– dokazila za prostorske pogoje za izvajanje izobraževanj (npr. najemna pogodba, v kolikor vlagatelj ni lastnik prostorov),
– popis oziroma dokazila za računalniško opremo za izvajanje izobraževanj (npr. izpis iz knjigovodske evidence – na poziv Sklada).
11.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov info@srrs.si s pripisom zadeve »Vprašanje – razpis 55+«.
11.3. Rok za oddajo vloge
Vlagatelj lahko vlogo odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 10. 6. 2022,
2. rok do 8. 7. 2022.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.
12. Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 40 točk, po sledečih kriterijih:
– prispevek k doseganju ciljev iz drugega odstavka 2. člena ZSDV,
– pretekle reference glede izvajanja izobraževanja na področju digitalnih kompetenc,
– vsebinska in izvedbena zasnova izobraževalnih programov.
Prej navedeni kriteriji se ocenjujejo preko sledečih sklopov oziroma meril:
– Utemeljenost prijave (število let delovanja vlagatelja; reference vlagatelja na področju neformalnega ali formalnega izobraževanja odraslih; reference vlagatelja na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja za digitalne spretnosti)
– Kakovost zasnove projekta (ustreznost časovnega načrta; organizacijska kakovost upravljanja; zagotovljena oprema in dostopnost za invalidi ali certifikat/priznanje za invalidom prijazne organizacije, načrt informiranja komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti izobraževanja)
– Izvedba in obseg tečajev (profil in število strokovnega kadra za izvedbo izobraževanja, izvedba dodatnih vsebin neformalnih izobraževanja, opredelitev tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje; regijska pokritost načrtovanih tečajev).
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 19 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
13. Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor Sklada. 
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge. 
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 5. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. 
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno. 
4. Odpiranje vlog ni javno. 
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 15 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge. 
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge preko spletne aplikacije. 
3. Poziv za dopolnitev, posredovan preko spletne aplikacije, velja za vročenega, ko ga vlagatelj v spletni aplikaciji prevzame. Če vlagatelj poziva za dopolnitev v spletni aplikaciji ne prevzame, vročitev velja za opravljeno po preteku 15 dni od datuma posredovanja poziva za dopolnitev. 
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati preko aplikacije e-Rsklad ali izjemoma na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.
2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. 
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog. 
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo (opis projekta), sicer se vloga zavrže kot nepopolna. 
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo število točk v okviru posamezne statistične regije za izvedbo projekta. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev imajo vloge, ki dosežejo višje število točk znotraj posamezne statistične regije, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo. 
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Regijska pokritost načrtovanih izobraževanj dosegla višje število točk. V kolikor bo več vlog tudi po tem merilu prejelo enako št. točk, bo prednost imela vloga, ki bo prejela več točk po merilu Reference vlagatelja na področju formalnega ali neformalnega izobraževanj za digitalne spretnosti. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta ali prilagoditvi programa izvedbe usposabljanj glede na obseg preostalih razpoložljivih sredstev po predhodnem dogovoru s Skladom.
14. Obveščanje o izboru, pravno varstvo in varovanje osebnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločitev Sklada o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju vročena, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
4. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti