Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2022 z dne 20. 5. 2022

Kazalo

Št. 1000-6/2022-17-1 Ob-2354/22, Stran 1476
Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, na podlagi Sklepa Vlade RS o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo št. 021-04/95-6/1-8 z dne 6. julij 1995 in Sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, št. 024-13/2000-1 z dne 19. oktober 2000, Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, št 024-13/2000-2 z dne 6. november 2000, Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, št. 024-13/2001-1 z dne 26. julij 2001, Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, št. 024-13/2001-4 z dne 30. januar 2003, Sklepa o spremembi Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, št. 024-13/2001-7 z dne 18. november 2003, Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, št. 01403-44/2005/5 z dne 22. november 2005 in Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi zavoda Republike Slovenije za šolstvo, št. 01403-3/2007/6 z dne 23. januar 2007, Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi zavoda Republike Slovenije za šolstvo, št. 01403-168/2009/5 z dne 5. januar 2010, Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, št. 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016, Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, št. 01403-6/2019/4 z dne 26. 2. 2019, Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, št. 01403-18/20215/15 z dne 15. 6. 2021 in 20. člena Statuta Zavoda RS za šolstvo, št. 0071-3/2021-1 z dne 16. 9. 2021, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidat za direktorja Zavoda RS za šolstvo mora v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja in delovanja Zavoda RS za šolstvo.
Mandat direktorja Zavoda RS za šolstvo traja štiri leta. Direktor Zavoda RS za šolstvo je lahko ponovno imenovan.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ter kopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu in navede zahtevano stopnjo izobrazbe za delovno mesto, ki ga je zasedal;
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku;
– dokazilo o znanju tujega jezika.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom, zahtevanimi izjavami, potrdili, dokazilo in svojo zamisel razvoja in delovanja Zavoda RS za šolstvo v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet Zavoda RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana s pripisom »Za razpis direktorja«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v roku 30 dni od dneva objave javnega razpisa.
Vse dodatne informacije dobite pri Karmen Košir na tel. 01/300-51-05.
V besedilu razpisa za direktorja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 

AAA Zlata odličnost