Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2914. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.
2915. Sklep o imenovanju člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.
2916. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2917. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2918. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2919. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2920. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2921. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2922. Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin
2974. Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke

Sklepi

2923. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Linzu
2924. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Linzu
2925. Sklep o spremembah sklepov, ki se nanašajo na Konzulat Republike Slovenije v Istanbulu

MINISTRSTVA

2926. Pravilnik o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2
2927. Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala
2928. Pravilnik o Komisiji za strokovno presojo v katastrskih postopkih
2929. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
2930. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
2931. Odredba o spremembi Odredbe o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

USTAVNO SODIŠČE

2932. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o nalogah in pooblastilih policije v neskladju z ustavo, in o ugotovitvi kršitve človekove pravice. (s prikrito istovetnostjo)

BANKA SLOVENIJE

2933. Sklep o uporabi Smernic o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami
2934. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2935. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede
2936. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev fiskalnega sveta v plačne razrede
2937. Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2938. Kodeks poklicne etike vodij del

OBČINE

Brežice

2939. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Brežice

Grosuplje

2940. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ML 10 A
2941. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1336/2, 1336/3, 1336/4, 1336/5, 1336/6 in 1336/7, vse k.o. 1783 Grosuplje – naselje
2942. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 172/13, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
2943. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1686/9, k.o. 2642 Grosuplje

Kamnik

2966. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območji ZS-09 in ZS-16 Zgornje Stranje

Kočevje

2967. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje
2968. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije na območju Občine Kočevje
2969. Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje

Kranjska Gora

2944. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kranjska Gora
2945. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kranjska Gora
2946. Odlok o višini nadomestila za stroške lokacijske preveritve v Občini Kranjska Gora
2947. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra

Osilnica

2948. Sklep o razpisu nadomestnih volitev dveh (2) članov Občinskega sveta Občine Osilnica

Piran

2949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož
2950. Sklep o zavrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za parceli številka 184/2 in 191/6 k. o. 2631 Portorož

Postojna

2951. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
2952. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
2953. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek
2954. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna
2955. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna
2956. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
2957. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti
2958. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Postojna
2959. Sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora EUP OR-001

Slovenj Gradec

2960. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Poslovnik MS MOSG-UPB-3)
2961. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 12. 2)

Sodražica

2970. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Sodražica
2971. Pravilnik o podpori mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja v Občini Sodražica
2972. Sklep o določitvi višine cene programov vrtca

Tišina

2962. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tišina
2963. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
2964. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina

Zagorje ob Savi

2973. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2021

Žirovnica

2965. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Žirovnica – Novi center – ŽI2

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti