Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021

Kazalo

2937. Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT, stran 8517.

  
Na podlagi tretjega odstavka 469.b člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P 
o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT 
1. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Evropski bančni organ je Evropski bančni organ (v nadaljevanju EBA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12), nazadnje spremenjeni z Uredbo (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa.
(2) ZPPDFT-1 je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.)
(3) Direktiva (EU) 2015/849 je Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5. 6. 2015, str. 73) zadnjič dopolnjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/758 z dne 31. januarja 2019 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za minimalne ukrepe ter vrste dodatnih ukrepov, ki jih morajo kreditne in finančne institucije sprejeti za blažitev tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v nekaterih tretjih državah (UL L št. 125 z dne 14. 5. 2019, str. 4).
2. člen 
(smernice) 
(1) Smernice o dejavnikih tveganja PD/FT so smernice imenovane Smernice na podlagi člena 17 in člena 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (smernice o dejavnikih tveganja PD/FT), ki razveljavljajo in nadomeščajo smernice JC/2017/37 (EBA/GL/2021/02).
(2) Smernice o dejavnikih tveganja PD/FT so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev in EBA.
3. člen 
(uporaba smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev določa uporabo Smernic o dejavnikih tveganja PD/FT za:
– subjekte, za nadzor nad katerimi je Agencija za trg vrednostnih papirjev pristojna na podlagi drugega odstavka 151. člena ZPPDFT-1 in
– Agencijo za trg vrednostnih papirjev, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz prejšnje alineje.
4. člen 
(razveljavitev predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uporabi skupnih smernic na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU) 2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank in dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (Uradni list RS, št. 12/18).
5. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-11/2021-3
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
EVA 2021-1611-0068
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti