Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021

Kazalo

2934. Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil, stran 8473.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) in 5. člena Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 108/21) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet urejanja) 
To navodilo določa vsebino, frekvenco, roke in način poročanja podatkov statistike plačil.
2. člen 
(splošne zahteve poročanja) 
(1) Obveznik poročanja je dolžan posredovati podatke, ki so formalno, računsko in vsebinsko pravilni.
(2) Obveznik poročanja je dolžan posredovati morebitne popravke že poslanih podatkov/poročil.
(3) Obveznik poročanja poroča skladno s tehničnim navodilom za poročanje podatkov statistike plačil, ki je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije.
(4) Obveznik poroča cele številčne podatke in zneske v eurih, ki so zaokroženi na cela števila (brez decimalnih mest). Zneski v tuji valuti se preračunajo v eure po menjalnem tečaju, ki je bil uporabljen za to transakcijo. V kolikor pa menjalni tečaj ni bil uporabljen in ni znan, se uporabi referenčni tečaj Evropske centralne banke.
(5) Poročilo se Banki Slovenije posreduje četrtletno, najpozneje 20. delovni dan po izteku četrtletja, na katerega se podatki nanašajo.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se Poročilo o kartici – CRD poroča ob vzpostavitvi/ukinitvi plačilne kartice oziroma vsakokrat, ko nastopi kakršnakoli sprememba v zvezi z že obstoječo plačilno kartico, Poročilo o računih – ACC pa se poroča polletno, z rokom za posredovanje Banki Slovenije najpozneje 20. delovni dan po preteku polletja.
(7) Določen segment poročila za obveznika poročanja lahko pripravi in posreduje drug subjekt – »izdelovalec poročila«, obveznik poročanja pa je dolžan tudi te podatke pregledati in poročanje zaključiti do roka, določenega s tem Navodilom. Za podatke je odgovoren obveznik poročanja. Podrobnosti v zvezi z vključevanjem dodatnega subjekta – »izdelovalca poročila« v poročanje obveznikov so urejene v tehničnem navodilu za poročanje podatkov statistike plačil, ki je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije.
(8) Obvezniki poročanja izpolnjujejo poročilo in posredujejo predpisane podatke v posameznem poročilu v obsegu glede na relevantne storitve, ki jih opravljajo na področju plačil.
(9) Podatki, ki se nanašajo na stanja, zajemajo stanje na zadnji dan poročevalskega obdobja, podatki, ki se nanašajo na transakcije, pa zajemajo celoten tok poročevalskega obdobja.
(10) Pri podatkih o plačilih se poročajo poslane plačilne transakcije, prejete plačilne transakcije in goljufive plačilne transakcije, kar je podrobneje opredeljeno pri posameznih poročilih.
3. člen 
(opredelitev izrazov) 
(1) Pojmi ponudnik plačilnih storitev, upravljavec plačilnih sistemov in drugi pojmi, uporabljeni v tem Navodilu, imajo enak pomen kot v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20; v nadaljevanju ZPlaSSIED), Uredbi Evropske centralne banke (EU) 2021/2011 z dne 1. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1409/2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (ECB/2020/59) (UL L št. 418 z dne 11. 12. 2020; v nadaljevanju: Uredba ECB) ter Smernici Evropske centralne banke (EU) 2021/832 z dne 26. marca 2021 o zahtevah za poročanje o statistiki plačil (ECB/2021/13) (UL L št. 208 z dne 11. 6. 2021; v nadaljevanju Smernica ECB).
(2) Pojem rezidenti v tem Navodilu pomeni subjekte, ki so registrirani in se nahajajo v Sloveniji, ter podružnice tujih subjektov v Sloveniji, ki imajo svojo upravo zunaj Slovenije.
4. člen 
(vrste poročil) 
(1) Obvezniki poročanja posredujejo naslednja poročila:
1. Poročilo o kartici (CRD);
2. Poročilo o računih (ACC);
3. Poročila statistike plačil:
– Plačilne transakcije in goljufive plačilne transakcije (PAY);
– Kreditna plačila in goljufiva kreditna plačila (PCT);
– Direktne obremenitve in goljufive direktne obremenitve (PDD);
– Plačilne transakcije z elektronskim denarjem in goljufive plačilne transakcije z elektronskim denarjem (PEM);
– Kartične plačilne transakcije in dvigi gotovine z uporabo kartičnih plačilnih instrumentov ter goljufive kartične plačilne transakcije in goljufivi dvigi gotovine z uporabo kartičnih plačilnih instrumentov (PCP);
– Plačilne transakcije, odrejene s strani ponudnikov storitev odreditve plačil, in goljufive plačilne transakcije, odrejene s strani ponudnikov storitev odreditve plačil (PIS);
– Izgube zaradi goljufije glede na nosilca odgovornosti (PLB);
– Plačilne transakcije po vrsti terminala (PTT);
– Elektronska kartična plačila glede na kodo kategorije trgovca – MCC (PMC);
– Število plačilnih kartic, ki so jih izdali domači ponudniki plačilnih storitev in drugi domači subjekti, glede na kartično funkcijo in kartično shemo (PCN);
– Število terminalov, ki jih zagotovijo domači ponudniki plačilnih storitev in drugi domači subjekti (PTN).
(2) Vsebina in oblika poročil statistike plačil iz 3. točke prejšnjega odstavka je določena v 7. do 17. členu tega Navodila ter Prilogi 3 in Prilogi 4 tega Navodila.
2. POROČILO O KARTICI 
5. člen
(poročilo o kartici – CRD) 
(1) Poročilo o kartici se posreduje v vsebini in obliki, kot je določena v Prilogi 1 tega Navodila, ob izdaji nove plačilne kartice s strani rezidenta, ob ukinitvi obstoječe plačilne kartice ter ob vsakokratni spremembi katerekoli lastnosti že obstoječe plačilne kartice. Obveznik poročanja je izdajatelj plačilne kartice, ki je rezident.
(2) Poročilo se posreduje tudi ob uporabi plačilnih kartic v Sloveniji, izdanih s strani nerezidenčnih izdajateljev. Obvezniki tega poročanja so rezidenti, ki opravljajo poravnavo plačil v Sloveniji pri uporabi kartic, izdanih s strani nerezidentov.
(3) Poročajo se naslednji podatki o karticah, ki omogočajo opravljanje plačilnih transakcij:
1. kartična shema;
2. vrsta kartične sheme;
3. tip izdajatelja kartice;
4. območje uporabe kartice;
5. dvig/polog gotovine na ATM;
6. namenskost;
7. imetnik kartice;
8. način poravnave;
9. stična/brezstična kartica in
10. obličnost kartice.
Poročevalec izpolni podatke: naziv, matično številko, datum poročila, naziv kartice, šifro kartice, BIN (prefix) plačilne kartice, datum izdaje v Sloveniji, datum ukinitve, datum druge spremembe. V kolikor gre za novo kartico, poročevalec podatka o šifri kartice ne izpolni, omenjeni podatek mu po »prijavi« dodeli BS. Podatek o šifri kartice (4-mestni, numerični) se uporabi pri izpolnjevanju Poročila statistike plačil 11. PCN.
3. POROČILO O RAČUNIH (ACC) 
6. člen
(poročilo o računih – ACC) 
(1) Podatki, ki jih obvezniki poročajo v poročilu o računih (ACC), so opredeljeni v Uredbi ECB:
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, v Tabeli 1: Institucije, ki ponujajo plačilne storitve za subjekte, ki niso denarne finančne institucije (ne-MFI);
in Smernici ECB:
– v PRILOGI/Tabela A: Institucije, ki ponujajo plačilne storitve za ne-MFI.
(2)Obvezniki poročanja v poročilu o računih poročajo v vsebini in obliki, kot je določena v Prilogi 2 teh Navodil, naslednje podatke:
1. O številu: vlog, plačilnih računov, računov elektronskega denarja, pisarn-poslovalnic, strank storitve zagotavljanja informacij o računih, plačilnih računov, do katerih so dostopali ponudniki storitve zagotavljanja informacij o računih (AISP), ter uporabnikov spletne-, tele- in mobilne banke.
Podatek o številu strank ponudnikov storitve zagotavljanja informacij o računih in številu plačilnih računov, do katerih so dostopali ponudniki storitve zagotavljanja informacij o računih (AISP), se poroča razčlenjen po državah. Pri številu plačilnih računov, do katerih so dostopali ponudniki storitve zagotavljanja informacij o računih (AISP), se država nanaša na lokacijo- državo AISP.
Podatek o številu uporabnikov spletne-, tele- in mobilne banke se poroča razčlenjen glede na tip uporabnika: na fizične osebe in na pravne osebe. Pri uporabnikih, ki so fizične osebe, se pooblaščenci na računu ne štejejo med uporabnike. Pri uporabnikih, ki so pravne osebe, se kot uporabnik šteje le 1 subjekt na posamezno pravno osebo.
2. O vrednosti v eurih za obstoječo izdano vrednost na shranjevalnikih elektronskega denarja.
4. POROČILA STATISTIKE PLAČIL 
7. člen
(poročilo o plačilnih transakcijah in goljufivih plačilnih transakcijah – PAY) 
(1) Poročilo o plačilnih transakcijah in goljufivih plačilnih transakcijah (PAY) zajema podatke o čekih, denarnih nakazilih, drugih plačilnih storitvah, kot so opredeljene v Uredbi ECB, in drugih storitvah, ki so izključene iz uporabe ZPlaSSIED.
(2) Čeki, denarna nakazila in druge plačilne storitve so opredeljene v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.3: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI, in Del 2.4: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI;
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, v Tabeli 4a: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI, in v Tabeli 5a: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI.
(3) Druge storitve, ki so izključene iz uporabe v ZPlaSSIED, so opredeljene v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.3: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI;
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, v Tabeli 4a: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI.
(4) Poroča se podatek o številu in vrednosti transakcij oziroma goljufij. Vrednost je izražena v eurih.
(5) Za izpolnjevanje podatkov matrike PAY se uporabijo šifranti:
– 15. Država;
– 1. Vrsta plačilne transakcije;
– 3. Vloga v transakciji;
– 10. Vrsta goljufije.
Šifre, ki se uporabijo pri poročanju navedenih podatkov, so razvidne iz določb v nadaljevanju.
(6) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 1 ali 2 (plačnikov ponudnik plačilnih storitev; prejemnikov uporabnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 1. Vrsta plačilne transakcije (CHQ, MREM, SER);
– 3. Vloga v transakciji (1, 2);
– 10. Vrsta goljufije (F). Vrste goljufije se poroča le v primeru, ko je vloga v transakciji 1.
(7) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 4, se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 1. Vrsta plačilne transakcije (ND1, ND2, ND3);
– 3. Vloga v transakciji (4).
8. člen 
(poročilo o kreditnih plačilih in goljufivih kreditnih plačilih – PCT) 
(1) Kreditna plačila in goljufiva kreditna plačila so opredeljena v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.3: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI, in Del 2.4: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI;
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, v Tabeli 4a: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI, in v Tabeli 5a: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI.
(2) Poroča se podatek o številu in vrednosti transakcij oziroma goljufij. Vrednost je izražena v eurih.
(3) Za izpolnjevanje podatkov matrike PCT se uporabijo šifranti:
– 15. Država;
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije;
– 3. Vloga v transakciji;
– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo«;
– 5. Vrsta plačilne sheme;
– 7. Vrsta avtentikacije strank;
– 10. Vrsta goljufije.
Šifre, ki se uporabijo pri poročanju navedenih podatkov, so razvidne iz določb v nadaljevanju.
(4) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 1 (plačnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (1200, 2100, 2210, 2211, 2220, 2230, 2231, 3000, 5000);
– 3. Vloga v transakciji (1);
– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo« (RE, NR);
– 5. Vrsta plačilne sheme (CTS_SEPA, CTS_SEPAI, ONUS, CTS_NONSEPA, CTS_VM);
– 7. Vrsta avtentikacije stranke (100, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210);
– 10. Vrsta goljufije (F1, F2, F3). Navedeno se uporabi le za goljufive plačilne transakcije.
(5) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 2 (prejemnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (6000);
– 3. Vloga v transakciji (2);
– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo« (RE, NR);
– 5. Vrsta plačilne sheme (CTS_ALL);
– 7. Vrsta avtentikacije stranke (100, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210).
9. člen 
(poročilo o direktnih obremenitvah in goljufivih direktnih obremenitvah – PDD) 
(1) Direktne obremenitve in goljufive direktne obremenitve so opredeljene v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.3: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI, in Del 2.4: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI;
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/ SHEME POROČANJA, v Tabeli 4a: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI, in v Tabeli 5a: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI.
(2) Poroča se podatek o številu in vrednosti transakcij oziroma goljufij. Vrednost je izražena v eurih.
(3) Za izpolnjevanje podatkov matrike PDD se uporabijo šifranti:
– 15. Država;
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije;
– 3. Vloga v transakciji;
– 5. Vrsta plačilne sheme;
– 8. Kanal, po katerem je dano soglasje;
– 10. Vrsta goljufije.
Šifre, ki se uporabijo pri poročanju navedenih podatkov, so razvidne iz določb in v nadaljevanju.
(4) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 2 (prejemnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (2100, 2200);
– 3. Vloga v transakciji (2);
– 5. Vrsta plačilne sheme (DDS_SEPAC, DDS_SEPAB, ONUS, DDS_NONSEPA);
– 8. Kanal, po katerem je dano soglasje (1, 2);
– 10. Vrsta goljufije (F3, F4). Navedeno se uporabi le za goljufive plačilne transakcije.
(5) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 1 (plačnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (6000);
– 3. Vloga v transakciji (1);
– 5. Vrsta plačilne sheme (DDS_ALL);
– 8. Kanal, po katerem je dano soglasje (1, 2).
10. člen 
(poročilo o plačilnih transakcijah z elektronskim denarjem in goljufivih plačilnih transakcijah z elektronskim denarjem – PEM)
(1)Plačilne transakcije z elektronskim denarjem in goljufive plačilne transakcije z elektronskim denarjem so opredeljene v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.3: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI, in Del 2.4: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI;
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, v Tabeli 4a: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI, in v Tabeli 5a: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI.
(2) Poroča se podatek o številu in vrednosti transakcij oziroma goljufij. Vrednost je izražena v eurih.
(3) Za izpolnjevanje podatkov matrike PEM se uporabijo šifranti:
– 15. Država;
– 1. Vrsta plačilne transakcije;
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije;
– 3. Vloga v transakciji;
– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo«;
– 7. Vrsta avtentikacije stranke;
– 10. Vrsta goljufije.
Šifre, ki se uporabijo pri poročanju navedenih podatkov, so razvidne iz določb v nadaljevanju.
(4) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 1 (plačnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 1. Vrsta plačilne transakcije (EMP0, EMP2, EMP3);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (2230, 2231, 2240, 2250, 6000);
– 3. Vloga v transakciji (1);
– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo« (RE, NR);
– 7. Vrsta avtentikacije stranke (100, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210);
– 10. Vrsta goljufije (F10, F11, F12, F13, F14, F2, F3). Navedeno se uporabi le za goljufive plačilne transakcije.
Če je vrsta plačilne transakcije EMP0 ali EMP2, se za kanal odreditve plačilne transakcije uporabi šifra 6000. Če pa je vrsta plačilne transakcije EMP3, se za kanal odreditve plačilne transakcije uporabi šifra 2230, 2231, 2240 ali 2250.
(5) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 2 (prejemnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 1. Vrsta plačilne transakcije (EMP0);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (6000);
– 3. Vloga v transakciji (2);
– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo« (RE, NR);
– 7. Vrsta avtentikacije stranke (100, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210).
11. člen 
(poročilo o kartičnih plačilnih transakcijah in dvigih gotovine z uporabo kartičnih plačilnih instrumentov ter goljufivih kartičnih plačilnih transakcijah in goljufivih dvigih gotovine z uporabo kartičnih plačilnih instrumentov – PCP) 
(1) Kartične plačilne transakcije in dvigi gotovine z uporabo kartičnih plačilnih instrumentov ter goljufive kartične plačilne transakcije in goljufivi dvigi gotovine z uporabo kartičnih plačilnih instrumentov so opredeljeni v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.3: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI (Tabela 4a), in Del 2.4: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI (Tabela 5a);
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, v Tabeli 4a: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI, in v Tabeli 5a: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI.
(2) Poroča se podatek o številu in vrednosti transakcij oziroma goljufij. Vrednost je izražena v eurih.
(3) Za izpolnjevanje podatkov matrike PCP se uporabijo šifranti:
– 15. Država;
– 17. Lokacija terminala;
– 1. Vrsta plačilne transakcije;
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije;
– 3. Vloga v transakciji;
– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo«;
– 5. Vrsta plačilne sheme;
– 6. Vrsta kartice;
– 7. Vrsta avtentikacije stranke;
– 10. Vrsta goljufije.
(4) Šifre, ki se uporabijo pri poročanju navedenih podatkov za segment kartičnih plačilnih transakcij in goljufivih kartičnih plačilnih transakcij, so navedene v petem in šestem odstavku.
(5) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 1 (plačnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 17. Lokacija terminala (šifre po ISO-standardih);
– 1. Vrsta plačilne transakcije (CP0, CP1, CP11);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (1000, 2000, 2221, 2223, 2229, 2230, 2231);
– 3. Vloga v transakciji (1);
– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo« (RE, NR);
– 5. Vrsta plačilne sheme (PCS_VISA, PCS_MCRD, PCS_DINE, PCS_AMEX, PCS_CUP, PCS_DISC, PCS_JCB, PCS_SI_KARANTA, PCS_ALL, Petrol, Mercator, OMV, Shell, URBANA, MOL);
– 6. Vrsta kartice (11, 12, 13);
– 7. Vrsta avtentikacije stranke (100, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210);
– 10. Vrsta goljufije (F10, F11, F12, F13, F15, F2, F3). Navedeno se uporabi le za goljufive plačilne transakcije.
Poročevalci, ki v skladu z ZPlaSSIED niso ponudniki plačilnih storitev, podatkov o goljufivih kartičnih plačilnih transakcijah ne poročajo.
(6) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 2 (prejemnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 17. Lokacija terminala (šifre po ISO-standardih);
– 1. Vrsta plačilne transakcije (CP0);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (1000, 2000, 2221, 2223, 2229);
– 3. Vloga v transakciji (2);
– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo« (RE, NR);
– 5. Vrsta plačilne sheme (PCS_VISA, PCS_MCRD, PCS_DINE, PCS_AMEX, PCS_CUP, PCS_DISC, PCS_JCB, PCS_SI_KARANTA, PCS_ALL, Petrol, Mercator, OMV, Shell, URBANA, MOL);
– 6. Vrsta kartice (11, 12, 13);
– 7. Vrsta avtentikacije stranke (100, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210);
– 10. Vrsta goljufije (F10, F11, F12, F13, F15, F2, F3). Navedeno se uporabi le za goljufive plačilne transakcije.
(7) Šifre, ki se uporabijo pri poročanju navedenih podatkov za segment dvigov gotovine z uporabo kartičnih plačilnih instrumentov in goljufivih dvigov gotovine z uporabo kartičnih plačilnih instrumentov, so:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 17. Lokacija terminala;
– 1. Vrsta plačilne transakcije (CW1);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (6000);
– 3. Vloga v transakciji (1);
– 5. Vrsta plačilne sheme (PCS_VISA, PCS_MCRD, PCS_DINE, PCS_AMEX, PCS_CUP, PCS_DISC, PCS_JCB, PCS_ALL);
– 6. Vrsta kartice (11, 12, 13);
– 10. Vrsta goljufije (F10, F11, F12, F15, F3). Navedeno se uporabi le za goljufive dvige gotovine.
Poročevalci, ki v skladu z ZPlaSSIED niso ponudniki plačilnih storitev, podatkov o dvigih ne poročajo.
12. člen
(poročilo o plačilnih transakcijah, odrejenih s strani ponudnikov storitev odreditve plačil, in goljufivih plačilnih transakcijah, odrejenih s strani ponudnikov storitev odreditve plačil – PIS)
(1)Storitve odreditve plačil so opredeljene v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.3: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI (Tabela 4a), in Del 2.4: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI (Tabela 5a);
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, v Tabeli 4a: Plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI.
(2) Poroča se podatek o številu in vrednosti transakcij oziroma goljufij. Vrednost je izražena v eurih.
(3) Navedeni podatki se poročajo razčlenjeni po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 1. Vrsta plačilne transakcije (CT0, NOTCT);
– 3. Vloga v transakciji (3);
– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo« (RE, NR);
– 7. Vrsta avtentikacije stranke (100, 200);
– 10. Vrsta goljufije (F).
13. člen 
(poročilo o izgubah zaradi goljufije glede na nosilca odgovornosti – PLB) 
(1) Izgube zaradi goljufije glede na nosilca odgovornosti so opredeljene v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.4: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI (Tabela 5a);
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, v Tabeli 5a: Goljufive plačilne transakcije, ki vključujejo ne-MFI.
(2) Poroča se vrednost izgub zaradi goljufivih plačilnih transakcij, ki je izražena v eurih.
(3) Za izpolnjevanje podatkov matrike PLB se uporabijo šifranti:
– 15. Država;
– 1. Vrsta plačilne transakcije;
– 3. Vloga v transakciji;
– 9. Nosilec (odgovornosti) izgube;
– 10. Vrsta goljufije.
(4) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 1 (plačnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 1. Vrsta plačilne transakcije (CT0, CP0, CW1, EMP0);
– 3. Vloga v transakciji (1);
– 9. Nosilec odgovornosti – izgube zaradi goljufije (1, 2, 3);
– 10. Vrsta goljufije (F).
(5) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 2 (prejemnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 1. Vrsta plačilne transakcije (DD, CP0);
– 3. Vloga v transakciji (2);
– 9. Nosilec odgovornosti – izgube zaradi goljufije (1, 2, 3);
– 10. Vrsta goljufije (F).
14. člen 
(poročilo o plačilnih transakcijah po vrsti terminala – PTT) 
(1) Transakcije po vrsti terminala so opredeljene v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.5: Plačilne transakcije po vrsti terminala (Tabela 6);
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, v Tabeli 6: Plačilne transakcije po vrsti terminala, ki vključujejo ne-MFI.
(2) Poroča se podatek o številu in vrednosti transakcij. Vrednost je izražena v eurih.
(3) Za izpolnjevanje podatkov matrike PTT se uporabijo šifranti:
– 15. Država;
– 17. Lokacija terminala;
– 1. Vrsta plačilne transakcije;
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije;
– 3. Vloga v transakciji.
(4) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 1 (plačnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 17. Lokacija terminala (šifre po ISO-standardih);
– 1. Vrsta plačilne transakcije (CW1, CD1, TRSC, TRSO, EMLU, EMP1, CADV, CD0);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (2220, 2221, 2222, 1300);
– 3. Vloga v transakciji (1).
(5) V kolikor je pri šifrantu »3. Vloga v transakciji« vrednost šifre 2 (prejemnikov ponudnik plačilnih storitev), se poroča razčlenitev podatka po šifrantih:
– 15. Država (šifre po ISO-standardih);
– 17. Lokacija terminala (šifre po ISO-standardih);
– 1. Vrsta plačilne transakcije (CW1, CD1, TRSC, TRSO, EMLU, EMP1, CW0);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (2220, 2221, 2222, 1300);
– 3. Vloga v transakciji (2).
15. člen 
(poročilo o elektronskih kartičnih plačilih glede na kodo kategorije trgovca (MCC) – PMC)
(1)Elektronska kartična plačila, razčlenjena glede na kodo kategorije trgovca (MCC), so opredeljena v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.8: Četrtletno poročanje plačilnih transakcij, ki vključujejo ne-MFI (Tabela 9);
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, Tabela 9: Četrtletno poročanje transakcij, ki vključujejo ne-MFI.
(2) Poroča se podatek o številu in vrednosti transakcij. Vrednost je izražena v eurih.
(3) Za izpolnjevanje podatkov matrike PMC se uporabijo šifranti:
– 4. Odreditev »na daljavo« in »ne na daljavo« (RE, NR);
– 13. Koda kategorije trgovca – MCC (kode MCC – seznam)
– 17. Lokacija terminala (šifre po ISO-standardih).
Če določene kode MCC ni v šifrantu, mora poročevalec o tem nemudoma pisno obvestiti Banko Slovenije, Oddelek finančna statistika, na elektronski naslov: fit@bsi.si.
16. člen 
(poročilo o številu plačilnih kartic, ki so jih izdali domači ponudniki plačilnih storitev in drugi domači subjekti, glede na kartično funkcijo in kartično shemo – PCN) 
(1) Podatki o plačilnih karticah, ki so razčlenjeni glede na kartično funkcijo, so opredeljeni v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.1: Kartične funkcije (Tabela 2);
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, Tabela 2: Kartične funkcije.
(2) Poroča se podatek o številu plačilnih kartic, ki so jih izdali rezidenčni ponudniki plačilnih storitev in subjekti iz 3. alineje 3. člena Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 108/21; v nadaljevanju: Sklep).
(3) Za izpolnjevanje podatkov matrike PCN se uporabijo šifranti:
– 14. Šifra kartice (vpiše se 4-mestna numerična šifra, ki jo dobi poročevalec ob »prijavi« kartice);
– 5. Vrsta plačilne sheme (plačilne sheme: VISA, MCRD, KARANTA, DINE in sheme subjektov rezidentov, ki niso PSP: Petrol, Mercator, OMV, Shell, URBANA, MOL);
– 6. Vrsta kartice (1, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 41, 42, 43, 5, 6).
(4) Poročevalci, ki niso ponudniki plačilnih storitev, pri šifrantu »6. Vrsta kartice« poročajo šifro 1, 12 in 6.
17. člen 
(poročilo o številu terminalov, ki jih zagotovijo domači ponudniki plačilnih storitev in drugi domači subjekti – PTN) 
(1) Podatki o terminalih, ki jih zagotovijo rezidenčni ponudniki plačilnih storitev, so opredeljeni v Uredbi ECB:
– v PRILOGI I/SPLOŠNA STRUKTURA STATISTIKE PLAČIL/Del 2.2: Naprave za sprejemanje kartic (tabela 3);
– v PRILOGI II/OPREDELITEV PODATKOV;
– v PRILOGI III/SHEME POROČANJA, Tabela 3: Naprave za sprejemanje kartic.
(2) Poroča se podatek o številu terminalov, ki jih zagotovijo rezidenčni ponudniki plačilnih storitev in subjekti iz 4. alineje 3. člena Sklepa, ki je razčlenjen po državah. V kolikor je terminal v Sloveniji, je podatek razčlenjen po poštnih številkah lokacije terminala.
(3) Za izpolnjevanje podatkov matrike PTN se uporabijo šifranti:
– 18. Matična številka lastnika terminala (AJPES – 10-mestna matična številka);
– 17. Lokacija terminala (šifre po ISO-standardih);
– 16. Poštna številka (poštna številka SI iz registra);
– 2. Kanal odreditve plačilne transakcije (2221, 2222, 2223, 2224);
– 11. Vrsta terminala (1, 2, 3, 4, 5, 6).
(4) Če je po šifrantu »2. Kanal odreditve plačilne transakcije« vrednost šifre:
– 2221, se za šifrant »11. Vrsta terminala« poročajo šifre 1, 2, 3 in 6;
– 2222, se za šifrant »11. Vrsta terminala« poroča šifra 6;
– 2223, se za šifrant »11. Vrsta terminala« poročajo šifre 3, 4 in 6;
– 2224, se za šifrant »11. Vrsta terminala« poročajo šifre 4, 5 in 6.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen
(prehodna določba) 
Obvezniki poročanja prvič predložijo poročila skladno s tem navodilom v 2022:
– četrtletna poročila – Poročila statistike plačil, ki se nanašajo na obdobje prvega četrtletja 2022, do najpozneje 20. delovnega dne po izteku tega četrtletja;
– polletno poročilo – Poročilo o računih (ACC), ki se nanaša na obdobje prvega polletja 2022, do najpozneje 20. delovnega dne po izteku polletja;
– poročilo o kartici (CRD) ob vzpostavitvi ali ukinitvi plačilne kartice oziroma ob spremembi katerekoli lastnosti plačilne kartice od 1. 1. 2022 dalje.
19. člen 
(končna določba) 
Ta navodila pričnejo veljati 1. januarja 2022.
Ljubljana, dne 16. septembra 2021
Boštjan Vasle 
guverner 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti