Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

2711. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha človekovih pravic

MINISTRSTVA

2712. Pravilnik o dovoljenjih za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov
2713. Pravilnik o obrazcih odločbe o zavrnitvi izdaje vizuma za dolgoročno bivanje, sklepa o ustavitvi postopka in sklepa o zavrženju prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje
2714. Odločba o prenehanju ustanove Sklad dela Spodnje Podravje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja

USTAVNO SODIŠČE

2715. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 57. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in ugotovitvi kršitve človekovih pravic
2716. Odločba o delni razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani

OBČINE

Celje

2717. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje

Dobje

2718. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Gornji Petrovci

2719. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
2720. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

2721. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje

Jesenice

2722. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

Kamnik

2723. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik

Koper

2760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin« – za ureditveno območje VI
2761. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper
2762. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper

Krško

2724. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Krško
2725. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic neurij junija in julija 2018
2726. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Krško
2727. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško

Litija

2728. Razpis rednih volitev članov sveta mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija

Ljubljana

2729. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471
2730. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)
2731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388

Ljubno

2732. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Ljubno

Log-Dragomer

2733. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno proizvodno cono na Logu – zahodni del

Moravske Toplice

2763. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
2764. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice

Piran

2734. Odlok o turistični taksi v Občini Piran
2735. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Termalna riviera
2736. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Termalna riviera
2737. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za upravljanje pristanišča Marina Portorož
2738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož

Podčetrtek

2739. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek

Puconci

2740. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Vas in V oračaj (stanovanjska gradnja) v naselju Puconci
2741. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Puconci

Rogaška Slatina

2742. Odlok o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina
2743. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
2744. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina
2745. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2746. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2747. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

2748. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana

Slovenske Konjice

2749. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2

Šempeter-Vrtojba

2750. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba

Šentjur

2751. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Šentjur

Škofljica

2752. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP 9/1 in VO 9/2
2753. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Škofljica
2754. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica

Šmarje pri Jelšah

2755. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
2756. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Štore

2757. Razpis rednih volitev v svet krajevne skupnosti na območju Občine Štore

Tišina

2758. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina

Vipava

2759. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava

POPRAVKI

2765. Popravek Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v Občini Bovec
2766. Popravek Razpisa rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti