Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2767. Uredba o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa

Drugi akti

2768. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
2769. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

MINISTRSTVA

2770. Odredba o spremembi Odredbe o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev

USTAVNO SODIŠČE

2771. Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju delno v neskladju z Ustavo
2772. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani

OBČINE

Beltinci

2773. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Beltinci za leto 2018

Bovec

2774. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Bovec

Cerkno

2775. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno

Črnomelj

2776. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018
2777. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2778. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

2779. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Ivančna Gorica

2780. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ivančna Gorica
2781. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica
2782. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica

Kočevje

2783. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje

Ljubljana

2784. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama
2785. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion

Nova Gorica

2786. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju naselja »Sončni breg v Grgarju«
2787. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018
2788. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica

Sežana

2789. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje novejšega mestnega jedra v Sežani – 1. faza

POPRAVKI

2790. Popravek Odloka o prostorskem redu Občine Ig

MEDNARODNE POGODBE

Ministrstvo za zunanje zadeve

16. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Armenije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
17. Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene
18. Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 za Republiko Slovenijo
19. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora o spremembi Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole
20. Obvestilo o začetku veljavnosti Sklepa Sveta z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije za Republiko Slovenijo
21. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje za Republiko Slovenijo
22. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije za Republiko Slovenijo
23. Obvestilo o začetku veljavnosti Večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo Misije Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora za Republiko Slovenijo
24. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani
25. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani
26. Obvestilo o začetku veljavnosti Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti za Republiko Slovenijo
27. Obvestilo o začetku veljavnosti Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani
28. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo
29. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola št. 16 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost