Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10. 8. 2018

Kazalo

Št. 4300-11/2018/29 Ob-2660/18, Stran 1678
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Mentorske sheme za socialna podjetja« 
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006,
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR) ter
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1), vključno z zadnjo spremembo, objavljeno v UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017 (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– Sheme de minimis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16, 64/16),
– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17),
– Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15),
– Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-14/2015/8, z dne 22. 4. 2015,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 9-4/1/MGRT/0, Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«, z dne 7. 8. 2018.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen, cilji, kazalniki in predmet javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Javni razpis se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi 9: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«; prednostne naložbe 9.4: »Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnostnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve«; specifičnega cilja 9.4.1: »Povečati obseg dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
V okviru javnega razpisa bo ministrstvo sofinanciralo operacije oziroma projekte, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji.
Javni razpis je razdeljen na dva ločena sklopa. Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe javnega razpisa za oba sklopa enako.
Namen javnega razpisa (sklop A) je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin1, za njihovo večjo socialno vključenost in višjo stopnjo zaposlenosti, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Namen javnega razpisa je prenos znanj iz mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. Mentorski programi se lahko nanašajo na različne faze v življenjskem ciklu socialnega podjetja, od oblikovanja in razvoja podjetniške ideje do začetnega vstopa na trg ali faze rasti.
1Skladno s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o socialnem podjetništvu so najbolj ranljive skupine na trgu dela vsi prikrajšani delavci, resno prikrajšani delavci in invalidi opredeljeni v Uredbi komisije (EU) 651/2014, tj. vsaka oseba, ki:
(a) v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve; ali
(b) je stara od 15 do 24 let; ali
(c) nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicne kvalifikacije (mednarodna standardna klasifikacija izobrazbe 3) ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve; ali
(d) je starejša od 50 let; ali
(e) živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov; ali
(f) dela v sektorju ali ima poklic v državi članici, kjer je neravnovesje med spoloma vsaj 25 % višje od povprečnega neravnovesja med spoloma v vseh gospodarskih sektorjih v zadevni državi članici, in spada v skupino, ki je zastopana v manjšem številu; ali
g) je član etnične manjšine v državi članici in ki hoče razvijati svoj lingvistični profil, poklicno usposabljanje ali delovne izkušnje, da poveča svoje možnosti dostopa do redne zaposlitve;
(h) v preteklih 24 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve; ali
(i) ni imela redno plačane zaposlitve najmanj 12 mesecev in spada v eno od kategorij (b) do (g);
(j) ima status invalidnega delavca v skladu z nacionalno zakonodajo; ali
(k) ima dolgotrajne telesne, duševne, intelektualne ali senzorične okvare, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi polno in učinkovito sodelovala v delovnem okolju na isti ravni kot drugi delavci.
Namen javnega razpisa (sklop B) je okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«).
Cilji javnega razpisa
Skladno z 9.4.1 specifičnim ciljem OP EKP 2014–2020 »Povečanje obsega dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva« so pričakovani rezultati javnega razpisa usmerjeni v podporno shemo, ki vključuje programe usposabljanj, izobraževanj, mentorstev ter svetovanj za vse deležnike socialnega podjetništva, vključevanje ranljivih skupin in razvoj dejavnosti ter zaposlovanja v socialnih podjetjih. Pri tem so konkretni cilji razpisa za posamezen sklop naslednji:
Sklop A:
– dvig znanja in kompetenc zaposlenih v socialnih podjetjih,
– razvoj dejavnosti socialnega podjetništva,
– vključevanje in povečanje aktivacije ranljivih skupin v socialnih podjetjih,
– zmanjšanje socialne izključenosti in tveganja revščine s spodbujanjem vključevanja ranljivih ciljnih skupin,
– ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest v socialnih podjetjih,
– zagotavljanje trajnega delovanja socialnih podjetij na trgu.
Sklop B:
– dvig usposobljenosti, znanja in kompetenc mentorjev za socialno podjetništvo.
Kazalniki javnega razpisa
Glede na predvidene kazalnike v OP EKP 2014-2020 se na ravni celotnega javnega razpisa v obeh sklopih predvideva:
– povečanje števila podprtih socialnih podjetij (šifra kazalnika 9.23) v celotnem obdobju razpisa, in sicer 75 podprtih socialnih podjetji v vzhodni kohezijski regiji in 55 v zahodni kohezijski regiji,
– vključitev 172 oseb v vzhodni kohezijski regiji in 120 oseb v zahodni kohezijski regiji v programe mentorstva v sklopu A in B v celotnem obdobju razpisa (šifra kazalnika 9.22).
V obeh sklopih, v celotnem obdobju razpisa, se načrtuje, da bo delež oseb (šifra kazalnika 9.21), ki bodo zaposlene ob izhodu 25 % v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.
Skladno s kazalniki v OP EKP 2014-2020 so določeni specifični kazalniki učinka, ki jih mora upravičenec spremljati na operaciji, to so:
Sklop A:
– število vključenih oseb (v izvedbo mentorskega programa),
– število vključenih oseb iz ranljivih ciljnih skupin (v izvedbo mentorskega programa),
– število novih zaposlitev (za polni delovni čas).
Sklop B:
– število vključenih oseb, tj. usposobljenih mentorjev za socialno podjetništvo.
Priporočamo, da posamezen prijavitelj na javni razpis v sklopu A, v kolikor organizacija socialnega podjetja to dopušča, v program mentorstva vključi vsaj 2 osebi. V sklopu B pa priporočamo, da prijavitelj v program usposabljanja za mentorja vključi vsaj eno osebo.
Specifični kazalniki učinka, ki jih bodo dosegli upravičenci se seštevajo v sklopu javnega razpisa in tvorijo kazalnike rezultata.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov.
Pri tem bodo izbrane sofinancirane operacije v sklopu A z aktivnostmi vključevanja zaposlenih v programe mentorstva za obdobje najmanj šestih mesecev in največ enega leta prispevale k:
– razvoju poslovanja socialnih podjetij (z oblikovanjem oziroma nadgradnjo poslovnih modelov, ki bodo prispevali k večji stabilnosti in trajnosti poslovanja socialnih podjetij),
– dvigu usposobljenosti zaposlenih v socialnih podjetjih na različnih področjih delovanja socialnih podjetij,
– večji socialni vključenosti zaposlenih v socialnih podjetjih s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah.
Izbrane sofinancirane operacije v sklopu B pa bodo z aktivnostmi usposabljanja oziroma izobraževanja mentorjev za obdobje najmanj treh mesecev za socialno podjetništvo, ki se bodo udeležili izobraževanja oziroma usposabljanja, specifično za področje socialnega podjetništva, bodisi v Sloveniji bodisi v tujini, zaposlenim zagotovile ustrezna dodatna znanja ter kompetence za izvajanje mentorstva socialnih podjetij ter na tak način bistveno prispevale k oblikovanju ustreznega podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji.
Prijavitelji sklopa A so socialna podjetja, ki bodo usposabljala oziroma v programe mentorstva vključila svoje zaposlene, prijavitelji sklopa B pa so socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki izkazujejo vsaj eno referenco na področju socialnega podjetništva in bodo z vključitvijo zaposlenih oziroma samozaposlenih oseb v usposabljanje za mentorje socialnim podjetjem prispevala k razvoju podpornega okolja za socialna podjetja.
Izvajanje mentorskega programa in z njim povezanih aktivnosti lahko traja do največ 1 leto. Po tem obdobju mora socialno podjetje zagotoviti trajnost svojega delovanja, kar mora biti razvidno iz vloge na javni razpis.
Prijavitelji lahko v posameznem sklopu javnega razpisa izvedejo več programov mentorstva.
3. Zunanji izvajalci in mentorji
V vlogi bo prijavitelj moral navesti zunanjega izvajalca/e in mentorja/e, ki bo/do storitve opravil/i.
V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje z največ desetimi (kvota sodelovanj) upravičenci hkrati oziroma posamezni mentor z največ petimi (kvota sodelovanj) upravičenci hkrati. V ta namen bo za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa komisija, navedena v 7. točki tega javnega razpisa, vzpostavila evidenco, iz katere bo razvidno, kateri zunanji izvajalci oziroma mentorji so navedeni v vlogah, v katerem časovnem obdobju naj bi se mentorstvo opravilo in ali so bile vloge odobrene za sofinanciranje ali ne. V primeru, da bo komisija v postopku obravnave vloge ugotovila, da je prijavitelj v vlogi navedel zunanjega izvajalca oziroma mentorja, ki je že zapolnil kvoto mentorstev z upravičenci, se taka vloga zavrne. Na kvoto vplivajo le podatki iz tistih vlog, ki bodo odobrene za sofinanciranje. Doseganje dovoljene kvote sodelovanj bo komisija ocenjevala na osnovi časovnega prispetja posameznih vlog, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo na ministrstvo prispele prej.
Vsak mentor mora kumulativno izpolnjevati naslednje pogoje:
– mentor pozna področje socialnega podjetništva, kar dokazuje z vsaj dvema relevantnima referencama in hkrati pozna strokovno področje vključeno v mentorski program, kar dokazuje z vsaj desetimi relevantnimi referencami (sklop A),
– mentor je že izvajal mentorstvo na področju socialnega podjetništva, kar dokazuje z vsaj desetimi relevantnimi referencami (sklop B),
– v sodelovanju s socialnim podjetjem oziroma prijaviteljem pripravi celovit mentorski program, ki je priložen k vlogi na javni razpis (velja za sklop A in B) z jasno povezavo rezultatov mentorskega programa s cilji socialnega podjetništva,
– za mentorske storitve lahko izstavi račun preko svojega podjetja ali podjetja v katerem je zaposlen ali preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo (velja za sklop A in B),
– o opravljenem delu je dolžen pripraviti poročila (velja za sklop A in B).
Med reference mentorjev štejemo izdelavo poslovnih načrtov, raziskovalno dejavnost, predavanja na strokovnih dogodkih, svetovanja, objavo strokovnih člankov, izdelavo analiz, sodelovanje v mednarodnih projektih ter druge relevantne aktivnosti na področju socialnega podjetništva oziroma strokovnega področja mentorskega programa, ki jih je mogoče dokazati z opisom del in drugimi ustreznimi dokazili.
Obseg mentorstva
Sklop A: Minimalni čas trajanja mentorskega programa je 6 mesecev, v katerem mora/jo biti mentor/ji socialnemu podjetju kumulativno na razpolago vsaj 4 ure na teden oziroma 96 ur v obdobju 6 mesecev, in sicer na naslovu socialnega podjetja (ali njegove podružnice) ter socialnemu podjetju zagotoviti spletno oziroma telefonsko dostopnost za nujne zadeve/vprašanja, vezane na izvajanje mentorskega programa. Spletna oziroma telefonska dostopnost za nujne zadeve/vprašanja, vezana na izvajanje mentorskega programa, se ne šteje v minimalno kvoto 96 ur v obdobju 6 mesecev.
Sklop B: Minimalni čas trajanja mentorskega programa je 3 mesece, v katerem mora/jo biti zunanji izvajalci/mentorji drugemu mentorju kumulativno na razpolago vsaj 2 uri na teden oziroma 24 ur v obdobju 3 mesecev ter mentorju zagotoviti spletno oziroma telefonsko dostopnost za nujne zadeve/vprašanja, vezane na izvajanje mentorskega programa. Spletna oziroma telefonska dostopnost za nujne zadeve/vprašanja, vezana na izvajanje mentorskega programa, se ne šteje v minimalno kvoto 24 ur v obdobju 4 mesecev.
Področja mentorstva
Sklop A: Izbran mentor socialnemu podjetju izbranem na javnem razpisu na podlagi individualnih srečanj nudi pomoč v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih socialno podjetje potrebuje, da uspe. Pri izvajanju mentorstva je pomembna aktivna vloga obeh, tako mentorja kot socialnega podjetja z namenom vzpostavitve zaupanja in doseganja konkretnih rezultatov. Mentorstvo se izvaja na tistih področjih poslovanja socialnega podjetja, ki jih socialno podjetje opredeli skupaj z mentorjem, na primer: udejanjanje načel socialnega podjetništva po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18), strateško planiranje in vodenje socialnega podjetja, oblikovanje ali validacija (trajnostnih) poslovnih modelov, delo z ranljivimi skupinami oseb, merjenje družbenih učinkov, finance, prodaja in marketing, človeški viri, mreženje, povezovanje, dostop do trgov, dostop do virov financiranja, priprava projektov za pridobitev investitorjev idr. Mentor ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih aktivnosti. Namen tovrstne oblike mentorstva je identifikacija lastnih pomanjkljivosti v zastavljenem poslovnem modelu in odprava le-teh v času sofinanciranja operacije.
Sklop B: Izbran zunanji izvajalec/mentor drugemu mentorju, ki deluje na izbranem področju v socialnem podjetju, na podlagi individualnih srečanj nudi pomoč v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj ter nadgradnje kompetenc specifično na področju socialnega podjetništva, ki jih mentor potrebuje za nadaljnji prenos znanj na socialna podjetja. Pri izvajanju mentorstva je pomembna aktivna vloga obeh mentorjev z namenom vzpostavitve zaupanja in doseganja konkretnih rezultatov. Mentorstvo se izvaja samo na specifičnem področju socialnega podjetništva, ki ga podrobneje opredelita mentorja skupaj v mentorskem programu, na primer: udejanjanje načel socialnega podjetništva po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18), strateško planiranje in vodenje socialnega podjetja, oblikovanje ali validacija (trajnostnih) poslovnih modelov, delo z ranljivimi skupinami oseb, merjenje družbenih učinkov idr.
Oseba, ki je vključena v usposabljanje, izobraževanje oziroma mentorstvo v okviru sklopa A tega javnega razpisa, ne sme biti izvajalec mentorstva v sklopu B. Prav tako oseba, ki izvaja mentorstvo v sklopu B tega javnega razpisa, ne more biti vključena v usposabljanje, izobraževanje oziroma mentorstvo v okviru sklopa A.
4. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij in občini se bo v celoti izvajala aktivnost. Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls2
2Za potrebe izvajanja OP EKP ima Občina Litija poseben status in tako sodi v kohezijsko regijo zahodna Slovenija.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v programskem območju, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine/upravičenci se razlikujejo glede na sklop, in sicer:
Ciljna skupina in upravičenci javnega razpisa sklopa A so socialna podjetja.
Ciljna skupina javnega razpisa sklopa B so socialna podjetja, upravičenci sklopa B pa so: socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.
6. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Glede izpolnjevanja splošnih razpisnih pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 4 v obliki izjave, ki je del razpisne dokumentacije (Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu), in sicer: Obrazec št. 4 A za sklop A in Obrazec št. 4 B za sklop B.
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točkah 2.7.1, 2.7.2. in 2.7.3.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru operacije pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Javni razpis predvideva tri odpiranja, in sicer eno v letu 2018, eno v letu 2019 in eno v letu 2020. Prijavitelj lahko na posamezno odpiranje kandidira le z eno vlogo na javni razpis, pri čemer mora biti operacija skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa.
Na javnem razpisu lahko prijavitelj v posameznem sklopu kandidira na izbranem strokovnem področju mentorstva le enkrat (npr. prijavitelj lahko v sklopu A izvaja mentorstvo na področju računovodstva le enkrat, če se prijavi ponovno, mentorstvo na področju računovodstva ne bo odobreno), lahko pa v mentorskem programu izbere več področji na katerih bo izvajal mentorstvo v sklopu ene prijave (npr. prijavitelj lahko v enem sklopu izvaja mentorstvo na področjih računovodstva, krožnega gospodarstva in socialne ekonomije hkrati).
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu – tj. ali sklopu A ali na sklopu B. V okviru izbranega sklopa prijavitelj lahko odda le 1 vlogo na posamezno odpiranje.
Specifike vsakega posameznega sklopa so med pogoji za kandidiranje jasno označene, v kolikor teh specifik ni, veljajo pogoji za kandidiranje za oba sklopa enako.
6.1. Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je socialno podjetje, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18) (sklop A).
2. Prijavitelj je socialno podjetje, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18) ali zadruga, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirana po Zakonu o zadrugah – ZZad (Uradni list RS, št. 97/) ali nevladna organizacija, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirana po Zakonu o nevladnih organizacijah – ZNOrg (Uradni list RS, št. 21/18) ali gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registriran po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) (sklop B) in ima vsaj eno referenco, ki dokazuje njegovo delovanje na področju socialnega podjetništva3.
3Med reference štejemo izdelavo poslovnih načrtov, raziskovalno dejavnost, predavanja na strokovnih dogodkih, svetovanja, objavo strokovnih člankov, izdelavo analiz, sodelovanje v mednarodnih projektih ter druge relevantne aktivnosti na področju socialnega podjetništva, ki jih je mogoče dokazati z opisom del in drugimi ustreznimi dokazili.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge in pred podpisom pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge in pred podpisom pogodbe).
5. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
7. Prijavitelj ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24).
10. Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
13. Da ima sposobnost zagotavljanja tehničnih, kadrovskih in finančnih zmogljivosti za izvedbo operacije.
14. Da je seznanjen in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
15. Da vse morebitne kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom.
16. Da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
6.2. Posebni pogoji za prijavitelje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je oddal vlogo na predmetni javni razpis pred začetkom izvajanja operacije (spodbujevalni učinek v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU).
2. Prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško, upravljavsko ali sorodstveno povezan z izbranim zunanjim izvajalcem/mentorjem.
6.3. Pogoji za operacijo
Pogoji za operacijo so:
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Operacija naslavlja ustrezne ciljne skupine.
3. Pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči oziroma zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči, veljavna za razpis (Shema de minimis, št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
4. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
5. V primeru, ko prijavitelj izvaja svoje dejavnosti na več lokacijah v eni kohezijski regiji, se upoštevajo vse lokacije, skladno z razmejitvijo med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo (www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls).
6. Pri nakupu opreme in naročilu storitev zunanjih izvajalcev morajo biti dobavitelji oziroma izvajalci izbrani skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje. Oprema, ki bo kupljena v okviru predmetne operacije, mora biti v času izvajanja operacije nameščena na lokaciji socialnega podjetja (sklop A).
7. Pri naročilu storitev zunanjih izvajalcev morajo biti dobavitelji oziroma izvajalci izbrani skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje (sklop B).
8. Mentor/ji mora/jo kumulativno izpolnjevati pogoje navedene v prvih treh alinejah 3. točke javnega razpisa. Možnost izstavitve računa in predložitve poročila o opravljenem delu se bo preverjalo v sklopu zahtevkov za izplačilo.
9. Minimalni čas trajanja mentorskega programa je 6 mesecev, v katerem mora/jo biti mentor/ji socialnemu podjetju kumulativno na razpolago vsaj 4 ure na teden oziroma 96 ur v obdobju 6 mesecev, in sicer na naslovu socialnega podjetja (ali njegove podružnice) ter socialnemu podjetju zagotoviti spletno oziroma telefonsko dostopnost za nujne zadeve/vprašanja, vezane na izvajanje mentorskega programa (sklop A).
10. Minimalni čas trajanja mentorskega programa je 3 mesece, v katerem mora/jo biti zunanji izvajalci/mentorji drugemu mentorju kumulativno na razpolago vsaj 2 uri na teden oziroma 24 ur v obdobju 3 mesecev ter mentorju zagotoviti spletno oziroma telefonsko dostopnost za nujne zadeve/vprašanja, vezane na izvajanje mentorskega programa (sklop B).
11. Prijavitelj mora v vlogi navesti, kako bo prispeval h kazalnikom, ki jih mora spremljati na operaciji.
7. Merila za ocenjevanje vlog in način izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo je s sklepom imenoval minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: minister) ali od njega pooblaščena oseba.
7.1. Merila za ocenjevanje vlog
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge strokovna komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Sklop A:
Merilo
Št. točk
1
Vključevanje oseb 
20
2
Ustreznost in izvedljivost operacije
60
3
Širši družbeni vpliv oziroma odgovor 
na družbene izzive
10
4
Trajnost predvidenih rezultatov
10
SKUPAJ
100
Sklop B:
Merilo
Št. točk
1
Ustreznost in izvedljivost operacije
70
2
Širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive
10
3
Trajnost predvidenih rezultatov
20
SKUPAJ
100
Dodatno merilo, ki velja za oba sklopa (A in B):
Dodatno merilo, ki upošteva regionalni vidik
Št. točk
1
Sedež prijavitelja na obmejnem problemskem območju4 ali problemskem območju z visoko brezposelnostjo5 ali na območju Triglavskega narodnega parka6
10
SKUPAJ
10
Maksimalno število točk je 110.
4Obmejno problemsko območje zajema naslednje občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.
5 Problemsko območje z visoko brezposelnostjo zajemajo občine: Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi, Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Črnomelj, Metlika in Semič, Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
6 Območje Triglavskega narodnega parka vključuje občine: Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Bovec, Kobarid in Tolmin.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki 2.8. razpisne dokumentacije.
7.2. Postopek izbora
Postopek izbora, ki ga vodi strokovna komisija, se deli na postopek preverjanja pogojev javnega razpisa in postopek ocenjevanja.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk ali več. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
V primeru, da spodnjo mejo za izbor vloge doseže več prijaviteljev kot je na voljo razpisanih sredstev, imajo prednost tisti prijavitelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavitelji, ki so pridobili več točk pri merilu ocena kakovosti in izvedljivosti operacije, nato vključevanje oseb, dalje zagotavljanje trajnosti in nazadnje širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 3.180.924,36 EUR, in sicer:
– za leto 2018:
– v vrednosti 452.330,20 EUR (sklop A),
– v vrednosti 193.855,80 EUR (sklop B),
– za leto 2019:
– v vrednosti 653.071,29 EUR (sklop A),
– v vrednosti 279.887,70 EUR (sklop B),
– za leto 2020:
– v vrednosti 1.121.245,56 EUR (sklop A),
– v vrednosti 480.533,81 EUR (sklop B).
Proračunska postavka
Programsko območje
%
Leto 2018
Leto 2019
Leto 2020
SKUPAJ
160077 Mentorske sheme v socialnih podjetjih – 14 – 20 – Z – EU udeležba
Zahod
80
230.702,00
333.192,35
566.315,77
1.130.210,12
160078 – Mentorske sheme v socialnih podjetjih – 14 – 20 – Z Slovenija – slovenska udeležba
Zahod
20
57.675,00
83.298,33
141.579,20
282.552,53
Skupaj
100
288.377,00
416.490,68
707.894,97
1.412.762,65
Proračunska postavka
Programsko območje
%
Leto 2018
Leto 2019
Leto 2020
SKUPAJ
160075 Mentorske sheme v socialnih podjetjih – 14 – 20 – V – EU udeležba
Vzhod
80
286.247,00
413.174,65
715.107,71
1.414.529,36
160076 – Mentorske sheme v socialnih podjetjih – 14 – 20 – V Slovenija – slovenska udeležba
Vzhod
20
71.562,00
103.293,66
178.776,69
353.632,35
Skupaj
100
357.809,00
516.468,31
893.884,40
1.768.161,71
Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega socialnega sklada.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2018, 2019 in 2020, oziroma traja do porabe sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru.
Na 1. odpiranju v letu 2018 bo na voljo 646.186,00 € sredstev, na 2. odpiranju v letu 2019 932.958,99 €, na zadnjem v letu 2020 pa 1.601.779,37 €.
Del razpisanih sredstev, ki ostane nerazporejen, se lahko prenese med posameznima sklopoma (sklop A in sklop B) v primeru, če vrednost vlog na en sklop presega razpoložljiva sredstva in hkrati vrednost vlog za drugi sklop ne dosega vrednosti razpoložljivih sredstev.
V kolikor znesek zaprošenih sredstev v vlogi prijavitelja, ki bi imela na osnovi meril naslednja možnost prejeti sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije in je hkrati v vlogi naveden zunanji izvajalec in mentor/ji, ki ne presega/jo kvote mentorstev, presega razpoložljiva sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, sredstva lahko ostanejo nerazporejena.
Ne glede na zgoraj navedeno, lahko del razpisanih sredstev ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja ali pa ne omogoča realne izvedbe novega odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh. Nerazdeljena sredstva izvedenega odpiranja se lahko prenesejo v naslednje odpiranje. Višino nerazdeljenih sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje, bo ministrstvo objavilo na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. V primeru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje po zadnjem odpiranju, ostane ta del sredstev nerazdeljen.
V primeru, da posamezni prijavitelj v roku iz poziva ministrstva ne pristopi k podpisu pogodbe o sofinanciranju, zaradi česar se šteje, da je umaknil vlogo, se sproščena sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjeni vlogi, ki je naslednja v vrsti za sofinanciranje glede na višino prejetih točk.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija je 80 %:20 %.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga) in izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) se prične z oddajo vloge na javni razpis in traja do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo, ko morajo biti operacije tudi dejansko in v celoti izvedene, ki je:
– 15. 10. 2019 za operacije iz prvega odpiranja;
– 15. 10. 2020 za operacije iz drugega odpiranja;
– 15. 10. 2020 za operacije iz tretjega odpiranja.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od oddaje vloge na javni razpis do 31. 12. 2020.
Upravičenci lahko oddajo največ 2 zahtevka za izplačilo v času izvajanja operacije.
Z javnim razpisom se upravičencem dodeljuje sredstva v letih 2018, 2019 in 2020. Ker Proračun Republike Slovenije za leto 2020 še ni bil sprejet, bodo razpis, izdani sklepi o dodelitvi sredstev in sklenjene pogodbe o sofinanciranju zavezovale ministrstvo pod pogojem, da bo do 31. 12. 2019 sprejet Proračun Republike Slovenije za leto 2020, v katerem bodo zagotovljena sredstva za izpolnitev sprejetih obveznosti po tem javnem razpisu. V nasprotnem primeru bo razpis in na njegovi podlagi izdani sklepi ter sklenjene pogodbe razveljavljene.
Obdobje upravičenosti stroškov, izdatkov in izplačil za tretje odpiranje se lahko v primeru zagotovljenih finančnih sredstev in zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov spremeni, v kolikor organ upravljanja potrdi spremembo in izda soglasje k podaljšanju omenjenih obdobij
11. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: sredstva v okviru tega javnega razpisa se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) (v nadaljevanju Uredba Komisije) in Sheme de minimis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
12. Predplačila
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) in 131. členom Uredbe 1303/2013/EU lahko v primerih državne pomoči ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo. Ministrstvo bo upravičencem za namen izvajanja operacije izplačalo predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, v kolikor je prejemnik oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova.
Predplačila morajo biti zavarovana, in sicer se kot primerno finančno zavarovanje šteje osebna bianco menica (ki se glasi na ministrstvo) z menično izjavo za izpolnitev menice in s pooblastilom izdajatelja banki za unovčenje menice s klavzulo »brez protesta« ali drug instrument zavarovanja za zavarovanje predplačila.
Stroške v zvezi z zavarovanjem predplačil nosi upravičenec. Za pridobitev predplačila mora upravičenec ob podpisu pogodbe predložiti ustrezen instrument zavarovanja, ki se glasi na ministrstvo, in sicer do višine 110 % zneska predplačila za predviden čas vračila predplačila oziroma vsaj dva meseca po predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo, s katerim se poračunava predplačilo.
Predplačilo bo upravičencu izplačano v enkratnem znesku skladno z določili Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17). Upravičenec bo moral predplačilo poračunati z zahtevki za izplačilo najkasneje v 180 dneh po prejemu predplačila.
13. Upravičeni in neupravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da so:
– neposredno povezani z izvajanjem operacije, v skladu z namenom in cilji operacije ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju operacije,
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru operacije in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastali v obdobju upravičenosti posameznega operacije,
– dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listinami.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, lahko ministrstvo prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
13.1. Upravičeni in neupravičeni stroški
13.1.1. Upravičeni in neupravičeni stroški za sklop A
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev – to so stroški mentorjev, ki bodo skupaj s socialnim podjetjem pripravili in izvedli ustrezen mentorski program (v minimalnem odstotku 60 % od celotne vrednosti prijavljene operacije),
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom tistih zaposlenih, ki so vključeni v mentorski program in ki se nanašajo na čas vključenosti izvajanja mentorskega programa (v maksimalnem odstotku 10 % celotnih upravičenih stroškov operacije),
– stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev, ki so neposredno povezani s cilji mentorskega programa,
– stroški investicij v neopredmetena sredstva, ki so neposredno povezana s cilji mentorskega programa,
– stroški informiranja in komuniciranja, ki so neposredno povezani s cilji mentorskega programa,
– pavšalno financiranje v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom tistih zaposlenih, ki so vključeni v mentorski program.
Med neupravičene stroške spadajo:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, razen stroški mentorjev, ki bodo skupaj s socialnim podjetjem pripravili ustrezen mentorski program,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom tistih zaposlenih, ki niso vključeni v mentorski program,
– stroški opreme in drugih opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki niso neposredno povezani s cilji mentorskega programa,
– stroški informiranja in komuniciranja, ki niso neposredno povezani s cilji mentorskega programa,
– pavšalno financiranje, ki presega višino do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom tistih zaposlenih, ki so vključeni v mentorski program,
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin,
– stroški nakupa zemljišča,
– stroški nakupa rabljene opreme,
– stroški obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb,
– davek na dodano vrednost (DDV),
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja operacije financirani iz drugih javnih virov,
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju operacije ter
drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino, namenom ter cilji operacije.
13.1.2. Upravičeni in neupravičeni stroški za sklop B
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev – tj. obstoječih strokovnjakov s področja socialnega podjetništva, ki bodo skupaj s prijaviteljem (mentorjem) pripravili ustrezen mentorski program (»train the trainer«),
– stroški službenih potovanj v Sloveniji ali v tujini (prevozi, nastanitve, kotizacije idr.).
Med neupravičene stroške spadajo:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, razen stroški mentorjev, ki bodo skupaj z drugim mentorjem pripravili ustrezen mentorski program,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih,
– stroški opreme in drugih opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
– stroški informiranja in komuniciranja,
– pavšalno financiranje,
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin,
– stroški nakupa zemljišča,
– stroški nakupa rabljene opreme,
– stroški obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb,
– davek na dodano vrednost (DDV),
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja operacije financirani iz drugih javnih virov,
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju operacije ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino, namenom ter cilji operacije.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da prijavitelja pozove na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni nujno potreben za razvoj operacije v časovnem obdobju upravičenih stroškov, ga lahko tudi izloči.
Prejemniki sredstev so pri porabi sredstev, pridobljenih na podlagi tega javnega razpisa zavezani k upoštevanju zakona, ki ureja javno naročanje pri stroških oziroma temeljnih načelih, v kolikor ne presegajo mejnih vrednost za uporabo zakona.
Podrobnejši opis posameznih vrst stroškov ter način uveljavljanja/dokazovanja upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji v točki 2.14.
13.2. Način določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
Način financiranja upravičenih stroškov se izvaja po dejanskih stroških (sklop A in sklop B), pri čemer lahko stroški plač zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije, dosegajo največ 10 % celotnih upravičenih stroškov operacije (sklop A).
Dokazila za upravičene stroške se preverjajo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za programsko obdobje 2014–2020. Prispevek realizacije upravičenih stroškov k ciljem operacije se preverja s poročili, ki jih je upravičenec dolžan posredovati ob posredovanju zahtevka za izplačilo na posredniški organ.
13.3. Intenzivnost pomoči
Sredstva se dodelijo s sklepom na podlagi vloge in finančnega načrta operacije. Višina sofinanciranja je 100 % upravičenih stroškov operacije. Maksimalna višina dodeljenih sredstev je 25.000,00 EUR v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 25.000,00 EUR v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
Operacije, ki bodo predvidevale upravičene stroške nižje od 10.000,00 evrov, niso upravičene do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa.
Ministrstvo bo posamezno operacijo sofinanciralo do največ 25.000,00 EUR, upoštevajoč omejitev po pravilu »de minimis«.
14. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog v letu 2018 je 17. 9. 2018 (tj. prvo odpiranje), rok za drugo in tretje odpiranje v letih 2019 in 2020 bo objavljen naknadno.
Prijavitelj lahko na posamezno odpiranje kandidira le z eno vlogo na javni razpis.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za pripravo vloge so navedena v razpisni dokumentaciji v točki 3.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za oddajo vlog skladno s spodnjimi določbami, tj. do vključno 17. 9. 2018.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko ministrstvo vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v sprejemni pisarni ministrstva, na lokaciji Kotnikova ulica 5, Ljubljana, od 9. do 15.30 (v petek do 14.30), na zadnji dan za oddajo vlog pa do 12. ure.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Mentorske sheme (sklop A)« ali »Ne odpiraj – Vloga – Mentorske sheme (sklop B)«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba vloge), ki je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
15. Odpiranje in dopolnjevanje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: http://www.mgrt.gov.si.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija bo pri pravočasnih in formalno popolnih vlogah preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz razpisne dokumentacije, se bodo kot neustrezne zavrnile in ne bodo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh od prejema tega sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
17. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
18. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike stroškov, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
19. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
20. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
21. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva je navedeno v prilogi št. 5 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa ali javnega poziva, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa ali javnega poziva in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
22. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Za potrebe spremljanja podatkov o vključenih osebah upravičenec v sklopu A uporabi prilogo št. 6 razpisne dokumentacije. Tako vsaki vključeni osebi, ki se je udeležila usposabljanja v obsegu več kot 40 ur oziroma je bila vključena v mentorski program v obsegu več kot 40 ur, v izpolnitev ponudi vprašalnik. Upravičenci lahko smiselno prilagodijo vprašalnik, če so nekateri podatki o vključenih osebah že znani (npr. zaposlitveni status, starost ipd.) oziroma so potrebne dodatne obrazložitve kategorij. Zbrane obrazce pa najkasneje do 15. januarja posreduje ministrstvu.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, o njih pa se poroča preko informacijskega sistema eMA pri vsakem posameznem zahtevku za izplačilo.
Prijavitelj mora tako v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Upravičenec je dolžen, tudi po zaključeni operaciji, posredovati vse potrebne podatke, ki jih bodo od njega zahtevali nadzorni organi. V primeru, da upravičenec takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko izvajalski organ zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
26. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
27. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost