Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

356. Sklep o imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
357. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
358. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
359. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

360. Uredba o sevalnih dejavnostih
361. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017
362. Uredba o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
363. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

MINISTRSTVA

364. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
365. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice
366. Pravilnik o spremembah Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
367. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju in embalaži vina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

368. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena

OBČINE

Brežice

369. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

Celje

370. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o rabi javnih površin
371. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje v najem
372. Sklep št. 1/17 o ukinitvi statusa javnega dobra

Dol pri Ljubljani

373. Sklep o izločitvi nepremičnine iz javnega dobra

Ilirska Bistrica

374. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
375. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
376. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
377. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
378. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
379. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
380. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
381. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
382. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Kamnik

383. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« (uradno prečiščeno besedilo)
384. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017
385. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2018
386. Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov v Občini Kamnik
387. Pravilnik o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Kamnik
388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik
389. Pravilnik o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik

Kidričevo

390. Koncesijski akt o izvedbi projekta »športno rekreacijski center – Gramoznica Pleterje«

Ljubljana

391. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
392. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 262 Stegne

Metlika

393. Koncesijski akt za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Metika«
394. Koncesijski akt za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

395. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

396. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota

Piran

397. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Postojna

398. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

Slovenj Gradec

399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Industrijska cona »Pameče – Troblje enota Pi1B«
400. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8)
401. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 1.2)

Trebnje

402. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Trgovski objekt«

POPRAVKI

403. Popravek Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti