Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1609. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1610. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1611. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1612. Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko
1613. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1614. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
1615. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih
1616. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
1677. Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Sklepi

1617. Sklep o razglasitvi slovenskega dneva možganov

MINISTRSTVA

1618. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1619. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1620. Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom
1621. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2015

OBČINE

Bovec

1622. Sklep o ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo
1623. Sklep o ceni storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1624. Sklep o ceni storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1625. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1626. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov

Braslovče

1627. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov Kmetija Marovt
1628. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA2 – Braslovče (Šoštarič)
1629. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Brežice

1630. Odlok o spremembi Odloka o simbolih Občine Brežice
1631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
1632. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko obdobje 2015–2020
1633. Sklep o določitvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Celje

1634. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Golovec GOJ – 5
1635. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu LAVA – DPZ4
1636. Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
1637. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Celje
1638. Sklep o začetku priprave Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
1639. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2015
1640. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve javnega prevoza oseb po žičniških napravah
1641. Sklep št. 3/15 o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrna

1642. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna
1643. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna
1644. Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Dobrna
1645. Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna

Ivančna Gorica

1646. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Laško

1647. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško
1648. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
1649. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015–2020
1650. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško

Ljubljana

1676. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Mežica

1651. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2014
1652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica
1653. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Murska Sobota

1654. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Murska Sobota
1655. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo
1656. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014
1657. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota
1658. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)
1659. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
1660. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino HOFER ob Kroški ulici v Murski Soboti
1661. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice

Nova Gorica

1662. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Odranci

1663. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2014

Rogašovci

1664. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2014
1665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci
1666. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci
1667. Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti v Občini Rogašovci
1668. Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1669. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Rogašovci

Šmarje pri Jelšah

1670. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za programsko obdobje 2015–2020

Tabor

1671. Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2014
1672. Sklep o uveljavljanju rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otrok

Trebnje

1673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cviblje

Tržič

1674. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Tržič v letu 2014

Žalec

1675. Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti