Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1663. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2014, stran 4412.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 5. redni seji dne 26. 5. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Odranci za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2014. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Odranci za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih in realiziranih vrednostih posameznih projektov.
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2014.
2. člen
Proračun Občine Odranci za leto 2014 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.503.490
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.313.068
70
DAVČNI PRIHODKI 
936.927
700 Davki na dohodek in dobiček
859.347
703 Davki na premoženje 
72.612
704 Domači davki na blago in storitev
4.968
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
376.141
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
9.577
711 Takse in pristojbine
404
712 Denarne kazni
7.148
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
359.012
72
KAPITALSKI PRIHODKI
32.726
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
57
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
32.669
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.120.196
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
234.847
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
885.349
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
37.500
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
37.500
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.583.128
40
TEKOČI ODHODKI
425.655
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
103.651
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
15.552
402 Izdatki za blago in storitve
291.669
403 Plačila domačih obresti 
14.782
409 Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
490.148
410 Subvencije
396
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 
339.777
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
41.440
413 Drugi tekoči domači transferi
108.535
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.663.912
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.663.912
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
3.413
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.651
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
1.762
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)(PRIMANJKLJAJ)
–79.638
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJILIN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJEKAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
55.674
55
ODPLAČILO DOLGA
55.674
550 Odplačilo domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VI.-II.-V.-VIII.)
–135.312
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–55.674
XI.
NETO FINANCIRANJE
(V.+VI.-VIII.–IX.=-II)
79.638
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2014
–1.770
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 25.020,28 EUR (konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2015.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 29-5/2015
Odranci, dne 26. maja 2015
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.