Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1643. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna, stran 4384.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o sistemu javnih plač (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 Odl. US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 50/10 Odl. US: U-I-266/08-12, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 Odl. US: U-I-249/10-27, 40/12 – ZUJF) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 6. seji dne 21. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine Dobrna (v nadaljevanju: občina), članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenuje župan.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(pravica do plače in plačila)
(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in določbe Zakona o lokalni samoupravi.
(3) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(4) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(5) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(6) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(7) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
(8) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom drugih organov občine ter članom delovnih in projektnih skupin pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa ta pravilnik.
3. člen
(plača župana)
(1) Župan občine je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v 49. plačni razred.
(2) Županu pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo 50% plače poklicnega župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
(4) Sklep o opravljanju funkcije za čas mandata, o sklenitvi delovnega razmerja, o plači ter dopustu župana izda in podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Dobrna.
4. člen
(plača podžupana)
(1) Podžupan je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v plačne razrede v razponu od 34 do 41.
(2) Plačni razred podžupana določi s sklepom župan, glede na pooblastila in obseg dela podžupana.
(3) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo največ 50% plače poklicnega podžupana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo podžupana.
(4) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
(5) Pri predčasnem prenehanju mandata župana podžupanu določi plačni razred Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA
2.1. Občinski svet in delovna telesa
5. člen
Občinski svet in delovna telesa
(letni znesek plačil)
(1) Plačilo za opravljanje funkcije je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seje delovnega telesa občinskega sveta.
(2) Članu občinskega sveta se določi sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta – 100 točk
– udeležba na izredni seji občinskega sveta – 70 točk
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta – 100 točk
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je – 50 točk.
Vrednost bruto točke znaša 0,88 €.
Plačilo se ugotovi tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk.
(3) Podlaga za izplačilo sejnine za člane občinskega sveta je sklep o potrditvi mandata in lastnoročni podpis posameznika na listi prisotnosti.
(4) Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
(5) Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje. Mesečno izplačilo se opravi za pretekli mesec na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo v občinski upravi vodi občinska uprava.
(6) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu Občinskega sveta Občine Dobrna, ne sme presegati zakonsko določenega odstotka letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
6. člen
(Plačila članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta)
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki znaša 50 točk.
(2) Glede vodenja evidence in načina izplačila se primerno uporabljajo določbe 5. člena.
2.2. Nadzorni odbor
7. člen
(plačila predsedniku in članom nadzornega odbora)
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju pravico do plačila v obliki sejnin in kot plačilo za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora. Letni znesek plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora, vključno s plačili za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati zakonsko določenega odstotka letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
(2) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora
120 točk
– sejnina člana nadzornega odbora
60 točk
– udeležba na seji občinskega sveta
50 točk
– pregled dokumentacije po letnem programu nadzora
60 točk.
(3) Podlaga za izplačilo sejnine za predsednika in člane nadzornega odbora je lastnoročni podpis posameznika na listi prisotnosti. Izplačilo se opravi za pretekli mesec v skladu z veljavno zakonodajo, na podlagi evidence o opravljenem delu članov nadzornega odbora, ki jo vodi občinska uprava.
(4) Podlaga za izplačilo plačila za izvedbo nadzora za predsednika in člane nadzornega odbora je izpolnjen list prisotnosti.
2.3. Delovne in projektne skupine
8. člen
(izplačila sejnin članom delovnih teles in projektnih skupin)
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
2.4. Volilni organi
9. člen
(nadomestila)
Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov pravico do nadomestila v skladu z zakonom.
3. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
(povračila drugih stroškov)
(1) Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
(3) Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje v službene namene. Stroški prevoza se povrnejo v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(5) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu z veljavnimi predpisi.
11. člen
(nalog za službeno potovanje)
(1) Pravice iz 10. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
4. NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo funkcionarji, člani nadzornega odbora, se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
13. člen
(izplačila)
Plače, sejnine in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 48/99, 17/07, 31/07, 59/12).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2015-1(1)
Dobrna, dne 21. maja 2015
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost