Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2011 z dne 2. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2011 z dne 2. 12. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4147. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4148. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4149. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4150. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje organiziranega trga z električno energijo

OBČINE

Bloke

4151. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4152. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Bloke
4153. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Bovec

4154. Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec
4155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Lokalna turistična organizacija Bovec«
4156. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec

Braslovče

4157. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik)

Brežice

4158. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice

Ig

4159. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011

Jesenice

4160. Odlok o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013

Kamnik

4161. Obvezna razlaga 4. člena Odloka o sprejetju Ureditvenega načrta K-9 Šole

Kranj

4162. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4163. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4164. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4165. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4166. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4167. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4168. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4169. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4170. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4171. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
4172. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj (uradno prečiščeno besedilo)

Križevci

4173. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Križevci

Krško

4174. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško
4175. Odlok o spremembi Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v občini Krško
4176. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje premične in nepremične kulturne dediščine na območju občine Krško
4177. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
4178. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
4179. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Krško
4180. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško
4181. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
4182. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 3/2011

Mokronog-Trebelno

4183. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Mokronog - Trebelno
4184. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog - Trebelno

Odranci

4185. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Odranci
4186. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Odranci

Piran

4187. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Fornače«

Slovenske Konjice

4188. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Prevrat – območje Konec
4189. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat – za hišo Pučnik

Straža

4190. Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža
4191. Odlok o spremembah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža
4192. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas

Sveti Jurij ob Ščavnici

4193. Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Škofljica

4194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2011

Šmarješke Toplice

4195. Sklep o ukinitvi javnega dobra

POPRAVKI

4196. Popravek Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI)
4197. Popravek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti