Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2011 z dne 28. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2011 z dne 28. 11. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4117. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4146. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Sklepi

4118. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Sionu, v Švicarski konfederaciji
4119. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Sionu, v Švicarski konfederaciji
4120. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

MINISTRSTVA

4121. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del
4122. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda
4123. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2011

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4124. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2011
4125. Poročilo o izidu volitev štirih članov Državnotožilskega sveta, ki jih državni tožilci izvolijo izmed državnih tožilcev, ki so bile 17. 11. 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4126. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem

OBČINE

Grosuplje

4127. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2011
4128. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012
4129. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Benedikta na Blečjem vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena
4130. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana na Vinu za kulturni spomenik lokalnega pomena
4131. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa, Šmarje - Sap za kulturni spomenik lokalnega pomena
4132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Grosuplje
4133. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2027/8 in parc. št. 2028/13, obe k.o. 1785-Sela
4134. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 233/4, k.o. 1783-Grosuplje – naselje
4135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Grosuplje

Kočevje

4136. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2011_2

Majšperk

4144. Odlok o javnem redu in miru v Občini Majšperk
4145. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo samostojnih svetnikov in svetniških skupin v Občini Majšperk

Pivka

4137. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka
4138. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka
4139. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Polzela

4140. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela
4141. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ločica III, 1. in 2. faza
4142. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ločica III – 2. faza

Slovenska Bistrica

4143. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Razglasni del

Druge objave

Objave gospodarskih družb