Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3953. Sklep o izvolitvi članov Državnotožilskega sveta, ki jih voli Državni zbor Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3954. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3955. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na desnem bregu reke Pake v Mestni občini Velenje
3956. Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla
3957. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju cemprinovega nasada na Kladjeku pod Črnim vrhom na Pohorju

Sklepi

3958. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Flic en Flacu, v Republiki Mauritius
3959. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Flic en Flacu, v Republiki Mauritius

MINISTRSTVA

3960. Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine
3961. Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika
3962. Pravilnik o izpitnih centrih za voznike motornih vozil
3963. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah
3964. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2011

USTAVNO SODIŠČE

3965. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3966. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
3967. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru in sklepa Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni

BANKA SLOVENIJE

3968. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3969. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
3970. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji II. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3971. Poslovnik o načinu dela Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva in njegovih strokovnih komisij

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3972. Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
3973. Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov
3974. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za medije

OBČINE

Ajdovščina

3975. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina

Braslovče

3976. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Potočnik)
3977. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 2 – Braslovče (Šoštarič)

Brezovica

3978. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje (uradno prečiščeno besedilo)
3979. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica (uradno prečiščeno besedilo)
3980. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo)

Celje

3981. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Divača

3982. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3983. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov

Hodoš

3984. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Hodoš

Hrpelje-Kozina

3997. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2011

Idrija

3985. Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kamnik

3986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva

Kostanjevica na Krki

3987. Sklep o soustanoviteljstvu javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

Ljubljana

3988. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 266 Tacen – zahod

Murska Sobota

3989. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Poljčane

3990. Statut Občine Poljčane
3991. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici

Tolmin

3992. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d. in ustanovitvi skupnega organa
3993. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Tolmin

Trebnje

3998. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2011
3999. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4001. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vipava

3994. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Železniki

3995. Odlok o ustanovitvi Občinskega časopisa Občine Železniki
3996. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2011

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

89. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med državami članicami Evropske unije, ki so se sestale v okviru Sveta, o varovanju tajnih podatkov, ki se izmenjujejo v interesu Evropske unije (MVTPIEU)
90. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (MCAESZP)
91. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, in protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito (BXKSOPN)
92. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BROMVTP)
93. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Azerbajdžan o obrambnem sodelovanju (BAZOS)
94. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD-A)
95. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1)

Ministrstvo za zunanje zadeve

96. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Prostovoljci Združenih narodov
97. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
98. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti