Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4002. Uredba o spremembah Uredbe o načinu ustanovitve in delovanja odbora uporabnikov letališča ter njegovih nalogah
4003. Uredba o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo

Sklepi

4004. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Baru, v Črni gori
4005. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Baru, v Črni gori

MINISTRSTVA

4006. Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011
4007. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011
4008. Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v cestnem prometu
4009. Pravilnik o pogojih za opravljanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

4010. Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kolikor se nanaša na zavarovance iz sedme alineje 34. člena istega zakona, v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4011. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Železniki (zaokroženo območje občine: naselja Železniki, Studeno, Selca)
4012. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje naselja Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak v Občini Šentilj
4013. Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev
4014. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2011
4015. Poročilo o gibanju plač za september 2011

OBČINE

Beltinci

4016. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Beltinci

Borovnica

4017. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2010
4018. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2011 – II
4019. Odlok o dopolnitvi Odloka o splošnih merilih in pogojih PUP za Občino Vrhnika

Brežice

4020. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
4021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice

Cerknica

4022. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica
4023. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica
4024. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2012
4025. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica

Črenšovci

4026. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2011

Idrija

4027. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Rožna
4028. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Faletovše

Ig

4029. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kobarid

4030. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2011
4031. Odlok o razglasitvi enote EŠD 29579, Jevšček – Domačija pri Cendolu za kulturni spomenik lokalnega pomena
4032. Sklep o Lokalnem energetskem konceptu Občine Kobarid

Komen

4033. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2011
4034. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2012
4035. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2012

Kranjska Gora

4036. Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN za Dovje – zahod (DM S3)

Litija

4037. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Litija na naslednjega kandidata z liste
4038. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izplačilu sejnin članom kolegija občinskega sveta in predsednikom svetov mestne in krajevnih skupnosti
4039. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija

Ljubljana

4040. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 228 Šmartinka – Teol – Izolirka – del in 226 Šmartinka – Park – del
4041. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 110 Konjeniške površine v Tomačevem

Ljubno

4042. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Ljubno
4043. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2011

Log-Dragomer

4044. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačilih občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter o povračilih stroškov

Mežica

4045. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica

Moravske Toplice

4046. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina
4047. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4048. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4049. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4050. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
4051. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4052. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4053. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
4054. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4055. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
4056. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
4057. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4058. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4059. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4060. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4061. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4062. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4063. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4064. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4065. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina
4066. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi

Murska Sobota

4067. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)

Novo mesto

4068. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Brusnice

Osilnica

4069. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2011
4070. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2012

Poljčane

4071. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev

Ribnica

4072. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktor Knjižnice Miklova hiša v plačni razred

Sevnica

4073. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega načrta za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici
4074. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta »Poslovno trgovski center Sevnica«

Sežana

4075. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2011
4076. Odlok o spremembah – 1 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2012
4077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – Kulturni center Krasa
4096. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
4097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana
4098. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
4099. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2012
4100. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2012
4101. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Sežana

Sodražica

4078. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Središče Sodražica vzhod – 18-03 severni del

Škofljica

4079. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka spremembe zazidalnega načrta VP 9/1, VO 9/2 za del funkcionalne enote F3

Tišina

4080. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina

Zagorje ob Savi

4081. Odlok o javni snagi ter urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju Občine Zagorje ob Savi
4082. Odlok o spremembah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
4083. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu

Zreče

4084. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Zreče
4085. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče
4086. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro
4087. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče
4088. Sklep o soglasju k povišanju cene najema grobov na pokopališču v Gorenju pri Zrečah
4089. Sklep o soglasju k povišanju cene najema grobov na pokopališču v Skomarju

Žalec

4090. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja/direktorja javnega zavoda v plačilni razred
4091. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011

Žiri

4092. Statut Občine Žiri
4093. Poslovnik Občinskega sveta Občine Žiri
4094. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2011

Žirovnica

4095. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja SELO JUG – SE 3(*)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti