Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4002. Uredba o spremembah Uredbe o načinu ustanovitve in delovanja odbora uporabnikov letališča ter njegovih nalogah
4003. Uredba o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo

Sklepi

4004. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Baru, v Črni gori
4005. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Baru, v Črni gori

MINISTRSTVA

4006. Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011
4007. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011
4008. Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v cestnem prometu
4009. Pravilnik o pogojih za opravljanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

4010. Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kolikor se nanaša na zavarovance iz sedme alineje 34. člena istega zakona, v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4011. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Železniki (zaokroženo območje občine: naselja Železniki, Studeno, Selca)
4012. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje naselja Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak v Občini Šentilj
4013. Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev
4014. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2011
4015. Poročilo o gibanju plač za september 2011

OBČINE

Beltinci

4016. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Beltinci

Borovnica

4017. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2010
4018. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2011 – II
4019. Odlok o dopolnitvi Odloka o splošnih merilih in pogojih PUP za Občino Vrhnika

Brežice

4020. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
4021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice

Cerknica

4022. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerknica
4023. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica
4024. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2012
4025. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica

Črenšovci

4026. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2011

Idrija

4027. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Rožna
4028. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Faletovše

Ig

4029. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kobarid

4030. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2011
4031. Odlok o razglasitvi enote EŠD 29579, Jevšček – Domačija pri Cendolu za kulturni spomenik lokalnega pomena
4032. Sklep o Lokalnem energetskem konceptu Občine Kobarid

Komen

4033. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2011
4034. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2012
4035. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2012

Kranjska Gora

4036. Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN za Dovje – zahod (DM S3)

Litija

4037. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Litija na naslednjega kandidata z liste
4038. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izplačilu sejnin članom kolegija občinskega sveta in predsednikom svetov mestne in krajevnih skupnosti
4039. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija

Ljubljana

4040. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 228 Šmartinka – Teol – Izolirka – del in 226 Šmartinka – Park – del
4041. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 110 Konjeniške površine v Tomačevem

Ljubno

4042. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Ljubno
4043. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2011

Log-Dragomer

4044. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačilih občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter o povračilih stroškov

Mežica

4045. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica

Moravske Toplice

4046. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina
4047. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4048. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4049. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4050. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
4051. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4052. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4053. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje
4054. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4055. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
4056. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
4057. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4058. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4059. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4060. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4061. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4062. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4063. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4064. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4065. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina
4066. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi

Murska Sobota

4067. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)

Novo mesto

4068. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Brusnice

Osilnica

4069. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2011
4070. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2012

Poljčane

4071. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev

Ribnica

4072. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktor Knjižnice Miklova hiša v plačni razred

Sevnica

4073. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega načrta za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici
4074. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta »Poslovno trgovski center Sevnica«

Sežana

4075. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2011
4076. Odlok o spremembah – 1 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2012
4077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – Kulturni center Krasa
4096. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana
4097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana
4098. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
4099. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2012
4100. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2012
4101. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Sežana

Sodražica

4078. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Središče Sodražica vzhod – 18-03 severni del

Škofljica

4079. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka spremembe zazidalnega načrta VP 9/1, VO 9/2 za del funkcionalne enote F3

Tišina

4080. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina

Zagorje ob Savi

4081. Odlok o javni snagi ter urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju Občine Zagorje ob Savi
4082. Odlok o spremembah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
4083. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu

Zreče

4084. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Zreče
4085. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Zreče
4086. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro
4087. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Zreče
4088. Sklep o soglasju k povišanju cene najema grobov na pokopališču v Gorenju pri Zrečah
4089. Sklep o soglasju k povišanju cene najema grobov na pokopališču v Skomarju

Žalec

4090. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja/direktorja javnega zavoda v plačilni razred
4091. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011

Žiri

4092. Statut Občine Žiri
4093. Poslovnik Občinskega sveta Občine Žiri
4094. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2011

Žirovnica

4095. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja SELO JUG – SE 3(*)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost