Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011

Kazalo

95. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1), stran 774.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-28
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE O FULBRIGHTOVEM PROGRAMU IZMENJAV (BUSFPI-1)
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav, podpisan v Ljubljani 6. oktobra 2011.
2. člen
Besedilo memoranduma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
MEMORANDUM O SOGLASJU
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE O FULBRIGHTOVEM PROGRAMU IZMENJAV
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada Slovenije) in Vlada Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu: vlada Združenih držav Amerike)(v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) se sporazumeta o naslednjih pogojih izmenjave diplomantov, podoktorskih raziskovalcev in predavateljev v okviru Fulbrightovega programa (v nadaljnjem besedilu: program).
1. člen
Pogodbenici ustanovita dvostranski odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor), katerega naloga je priporočati ukrepe vladi Združenih držav in vladi Slovenije pri vseh zadevah v zvezi s predlaganim programom.
2. člen
Odboru skupaj predsedujeta vodja oddelka za stike z javnostmi veleposlaništva Združenih držav v Ljubljani in visoki uradnik ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo Republike Slovenije. Veleposlaništvo Združenih držav in ministrstvo imenujeta še po dva člana, ki predstavljata univerzitetno in znanstveno skupnost in od katerih je vsaj po eden že bil ali pa je udeležen v programu. Veleposlanik Združenih držav v Sloveniji in minister, pristojen za Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, sta častna predsednika odbora.
3. člen
Program je dvostranski in omogoča izmenjavo približno enakega števila štipendistov v vsakem letu, pri čemer se enakost ugotavlja na podlagi števila štipendistov in števila mesecev.
4. člen
Odbor priporoči ukrepe, ki omogočajo in zagotavljajo:
1. pripravo predlogov glede obsega programa in vrst štipendij ter drugih splošnih smernic za naslednje finančno leto Združenih držav,
2. pripravo in objavo letnega razpisa Fulbrightovih štipendij za državljane Slovenije,
3. sprejem prošenj prijaviteljev na razpis iz Slovenije, ki zagotavlja odprtost in objektivnost natečaja,
4. nepristranski pregled izpolnjevanja pogojev v prošnjah, prejetih po razpisu,
5. zunanje ovrednotenje prošenj tako, da odbor vsako leto ustanovi akademsko strokovno komisijo za pripravo ocene utemeljenosti vseh predlogov študij, raziskav in predavanj, ki jo preda v nadaljnjo presojo komisiji za razgovore s kandidati in odbora,
6. razgovor z vsemi kandidati, katerih prošnja izpolnjuje tehnične pogoje razpisa. Odbor vsako leto določi sistem ocenjevanja kandidatov (ki zajema znanje angleškega jezika, kakovost in izvedljivost predlaganih programov, uporabnost področja vsakega kandidata za potrebe obeh držav in akademska potrdila ali priporočila) in po potrebi na razgovor povabi strokovnjake s posameznih področij,
7. pripravo seznama glavnih in nadomestnih kandidatov po vrstnem redu na podlagi ocene in razgovorov ter predložitev tega seznama v odobritev Svetu J. Williama Fulbrighta za štipendije v tujini v Združenih državah,
8. pregled prošenj študentov, znanstvenikov in raziskovalcev iz Združenih držav, ki želijo priti v Slovenijo, in
9. razporeditev štipendistov iz Združenih držav po slovenskih univerzah in akademskih raziskovalnih ustanovah.
5. člen
Ob upoštevanju razpoložljivosti sredstev so dogovorjene finančne obveznosti financiranja programa:
1. Vladi obeh držav krijeta stroške v svoji državi v svoji valuti, vključno z objavami, sestanki odbora in akademske strokovne komisije, sestanki komisije za razgovore in drugimi stroški.
2. Prispevek pogodbenic za tekoče delovanje programa se uporabi za kritje stroškov štipendije, kar zajema potne stroške, nastanitev, zdravstveno zavarovanje in denarno izplačilo.
3. Vlada RS daje svoj prispevek prek Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
4. Pogodbenici s sklepom določita letno višino sredstev za izvajanje programa.
5. Sredstva morajo biti pravočasno na razpolago za kritje dogovorjenih stroškov programa.
6. Vladi Slovenije in Združenih držav se bosta medsebojno obveščali o višini sredstev.
6. člen
V Združenih državah program izvaja zunanje ministrstvo (United States Department of State) prek urada za izobraževanje in kulturo (Bureau of Educational and Cultural Affairs). V Republiki Sloveniji program izvajata veleposlaništvo ZDA in ministrstvo, pristojno za Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
7. člen
A. Ta memorandum o soglasju (v nadaljnjem besedilu: MoS) se začasno uporablja z dnem podpisa. Veljati začne z dnem prejema zadnjega obvestila po diplomatski poti o izpolnitvi vseh pogojev, potrebnih za začetek veljavnosti tega MoS, v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic.
B. Ta MoS se sklene za pet (5) let in se samodejno podaljša še za pet let, razen če ena pogodbenica pisno po diplomatski poti ne obvesti druge pogodbenice o svoji nameri o odpovedi MoS. MoS preneha veljati šest mesecev od dneva prejema pisne odpovedi.
C. Ob predčasnem prenehanju tega MoS se sprejeti projekti in dejavnosti nadaljujejo do dokončanja v skladu s pogoji tega MoS, razen če ni dogovorjeno drugače.
Podpisano v Ljubljani, 6. oktobra 2011, v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Igor Lukšič l.r.
 
ZA VLADO
ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE
Joseph A. Mussomeli l.r.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING THE FULBRIGHT EXCHANGE PROGRAM
The Government of the Republic of Slovenia (hereinafter, »the Government of Slovenia«) and the Government of the United States of America (hereinafter, »the Government of the United States«)(hereinafter, collectively, “the Parties”) agree to the following terms for the exchange of graduate students, postdoctoral researchers and lecturers under the auspices of the Fulbright exchange program (hereinafter, “the Program”).
Article 1
The Parties shall create a bilateral committee (hereinafter, »the Committee«) for the purpose of recommending action to the Government of the United States and the Government of Slovenia on all matters pertaining to the proposed Program.
Article 2
The Committee shall be jointly chaired by the Public Affairs Officer of the U. S. Embassy in Ljubljana and a senior officer of the ministry responsible for higher education of the Republic of Slovenia. The U.S. Embassy and the Ministry shall each appoint two more members representing their respective university and scholarly communities, of which at least one member for each shall be a former or current participant in the Program. The United States Ambassador to Slovenia and the Minister responsible for the Slovene Human Resources Development and Scholarship Fund shall be honorary co-Chairs of the Committee.
Article 3
The Program shall be bilateral and shall provide for the exchange of an approximately equal number of grantees each year, equality to be determined on a grantee-month basis.
Article 4
The Committee shall recommend actions that will provide for and assure the following:
1. The development of proposals detailing the scope of the Program, the types of grants to be awarded, and similar general guidelines for the following United States fiscal year;
2. The development and publication of the annual announcement of the request for applications for Fulbright grants from citizens of Slovenia;
3. The receipt of applications from citizens of Slovenia that will assure that the competition is open and merit based;
4. The determination of the eligibility of submitted applications through non-partisan review;
5. External evaluation of applications through the establishment each year of academic review panels for the purpose of evaluating the merits of each study, research and lecturing proposal for further consideration by interview panels and the Committee;
6. Interviewing all individuals whose applications have passed technical review. The Committee each year shall recommend a rating system for evaluation of candidates (including English language ability, quality and feasibility of proposed programs, applicability of each candidate's field to the needs of each country, and academic credentials/letters of reference of each candidate) and, if necessary, invite experts from specific fields to the interviews.
7. The presentation of a roster of rank-ordered principal and alternate candidates, based on the results of the evaluation and interviews for the approval of the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board of the United States;
8. The review of applications from U.S. students, scholars and researchers seeking placement in Slovenia; and
9. The placement of U.S. grantees in Slovene universities and academic research institutes.
Article 5
The financial obligations for the funding of the Program are agreed to be as follows, subject to the availability of funds:
1. Each Government shall be responsible for in-country, local currency expenses including publicity, Committee and academic review panel meetings, interview panel meetings, and other local expenses.
2. The monies contributed by each Party to the ongoing operation of the bilateral Program shall be used to fund scholarship costs, including travel, housing, medical insurance and stipends.
3. The Government of Slovenia shall administer its contribution through a contract with the Slovene Human Resources Development and Scholarship Fund (“Javni Sklad”).
4. Each Party shall determine its annual allocation of funds for the implementation of the Program.
5. These funds shall be available in a timely fashion to cover the Program costs as agreed upon.
6. The Governments of Slovenia and the United States shall inform each other of the amount of relevant funds.
Article 6
The Program shall be implemented in the United States by the United States Department of State through the Bureau of Educational and Cultural Affairs. The Program shall be implemented in the Republic of Slovenia by the United States Embassy and by the Ministry responsible for the Slovene Human Resources Development and Scholarship Fund.
Article 7
A. This Memorandum of Understanding (hereinafter, “MOU”) shall be provisionally applied by the Parties upon signature. It shall enter into force on the date of the last written notification, sent through diplomatic channels, of fulfilment by the Parties of the internal procedures required for the entry into force of this MOU.
B. This MOU shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically extended for an additional period of five years, unless either Party notifies the other in writing, through diplomatic channels, of its intention to terminate this MOU. The MOU shall terminate six months after the date of such written notification.
C. In the case of early termination of this MOU, all approved projects and activities may be continued until completion under the terms of this MOU, except as otherwise agreed.
Signed in Ljubljana, this 6th day of October 2011, in duplicate, in the Slovene and English languages, both texts being equally authentic.
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA
Igor Lukšič (s)
 
FOR THE GOVERNMENT
OF THE UNITED STATES
OF AMERICA
Joseph A. Mussomeli (s)
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 603-08/11-2/12
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2106-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti