Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5822. Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija
5823. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Vinica

Odloki

5831. Odlok o določitvi oseb, za katere sklenitev zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo ni obvezna

Sklepi

5764. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Celovcu
5824. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
5825. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
5826. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum
5827. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2011
5828. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
5829. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida
5830. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije

MINISTRSTVA

5765. Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin
5766. Pravilnik o integrirani pridelavi sadja
5767. Pravilnik o integrirani pridelavi zelenjave
5768. Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja
5769. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
5770. Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
5771. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
5772. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu zahteve za uveljavljanje odškodnine
5773. Odredba o sprejemu prilagojenih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja Grafični operater, Mizar, Računalnikar in poklicno-tehniškega izobraževanja Ekonomski tehnik, Grafični tehnik, Lesarski tehnik, Strojni tehnik, Ustvarjalec modnih oblačil
5774. Odredba o sprejemu izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja Ladijski strojni tehnik in Plovbni tehnik in poklicno-tehniškega izobraževanja Gradbeni tehnik
5775. Odredba o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik varovanja
5832. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2010–2019)
5833. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2010–2019)
5834. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2010–2019)
5835. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grintovec (2010–2019)
5836. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črnomelj (2010–2019)
5837. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica desni breg Save (2010–2019)
5838. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jelendol (2010–2019)
5839. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrice (2010–2019)
5840. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Studenec (2010–2019)
5841. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerklje (2010–2019)
5842. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Laško (2010–2019)
5843. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamnik (2010–2019)
5844. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2010–2019)
5845. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2010–2019)
5846. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2010–2019)
5847. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2010–2019)
5848. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2010–2019)
5849. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2010–2019)
5850. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2010–2019)
5851. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežica (2010–2019)
5852. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Solčava (2010–2019)
5853. Pravilnik o potrdilu o zaznavi ali naznanitvi in obravnavi kaznivega dejanja
5854. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij
5855. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornji Grad (2004–2013)
5856. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih
5857. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi »FUNDACIJE GOODLIFE, ustanova za financiranje humanitarnih projektov na področju pomoči socialno ogroženim«

USTAVNO SODIŠČE

5776. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Celju in sklepov Okrajnega sodišča v Velenju

BANKA SLOVENIJE

5777. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2010

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

5778. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 12. decembra 2010

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5779. Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo
5780. Pravilnik o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo

OBČINE

Ajdovščina

5781. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ajdovščina

Brežice

5782. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
5783. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Divača

5784. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača
5785. Sklep o vrednosti točke za izračun najemnine za oddajo poslovnih prostorov Občine Divača v najem
5786. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Divača

Ig

5821. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2011

Jesenice

5787. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
5788. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti – prečiščeno besedilo
5789. Spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje programov športa v Občini Jesenice
5790. Merila za vrednotenje programov športa v Občini Jesenice – prečiščeno besedilo
5791. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Koper

5792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo z avtomobilskim prevozom
5793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper
5794. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Kranj

5819. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (uradno prečiščeno besedilo)

Ljubljana

5795. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2011

Majšperk

5796. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Majšperk
5797. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk

Novo mesto

5798. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto

Polzela

5799. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5800. Sklep o spremembi višine denarnega darila za novorojence v Občini Polzela

Rečica ob Savinji

5801. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011

Slovenj Gradec

5802. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011
5803. Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec

Šentjur

5820. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o dopolnitvi javnega naznanila o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica

Škocjan

5804. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2011
5805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan
5806. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan – uradno prečiščeno besedilo (PUP-UPB-1)

Šmarješke Toplice

5807. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010
5808. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2011

Šmartno pri Litiji

5809. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
5810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
5811. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011

Štore

5812. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2011
5813. Sklep o zagotavljanju sredstev za kritje drobnih osebnih potreb
5814. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa

Veržej

5815. Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju januar–marec 2011
5816. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2011

Vojnik

5817. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2011

Žiri

5818. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011

POPRAVKI

5858. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti