Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5819. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (uradno prečiščeno besedilo), stran 17136.

Na podlagi 113. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/07, 46/07, 51/10) je župan Mestne občine Kranj na podlagi sklepa 42. seje Statutarno pravne komisije št. 600-80/2010-1-(47/10) z dne 6. 9. 2010 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 79/08) z dne 1. 8. 2008,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (Uradni list RS, št. 47/10) z dne 11. 6. 2010.
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj, s sedežem Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj.
Sedež zavoda: Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj.
3. člen
Zavodu se za opravljanje dejavnosti osnovnošolske vzgoje v upravljanje prenese nepremičnino na naslovu Tončka Dežmana 1 v Kranju. Zemljiškoknjižni podatki o nepremičninah, ki jih ustanovitelj prenese v upravljanje zavodu, so opredeljeni v posebnem sklepu sveta Mestne občine Kranj.
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo, način varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
III. DEJAVNOST ZAVODA IN ŠOLSKI OKOLIŠ
5. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– A/01.490    – reja drugih živali
– C/18.120    – drugo tiskanje
– C/18.200    – razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– C/33.120    – popravila strojev in naprav
– C/33.130    – popravila elektronskih in optičnih naprav
– C/33.140    – popravila električnih naprav
– C/33.170    – popravila in vzdrževanje drugih prevoznih
         sredstev
– C/33.190    – popravila drugih naprav
– E/38.110    – zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
– G/47.621    – trgovina na drobno s časopisi in revijami
– G/47.622    – trgovina na drobno s papirjem in
         pisalnimi potrebščinami
– G/47.8     – trgovina na drobno na stojnicah in
         tržnicah
– G/47.9     – trgovina na drobno zunaj prodajaln,
         stojnic in tržnic
– H/49.39     – drug kopenski potniški promet
– H/52.210    – spremljajoče storitvene dejavnosti v
         kopenskem prometu
– I/55.201    – počitniški domovi in letovišča
– I/56.1     – dejavnost restavracij in druga strežba
         jedi
– I/56.2     – priložnostna priprava in dostava jedi ter
         druga oskrba z jedmi
– J/58.110    – izdajanje knjig
– J/58.130    – izdajanje časopisov
– J/58.140    – izdajanje revij in druge periodike
– J/59.2     – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
         muzikalij
– J/62.030    – upravljanje računalniških naprav in
         sistemov
– J/62.09     – druge z informacijsko tehnologijo in
         računalniškimi storitvami povezane
         dejavnosti
– J/63.110    – obdelovanje podatkov in s tem povezane
         dejavnosti
– J/63.990    – drugo informiranje
– K/64.9     – dejavnost finančnih storitev, razen
         zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
         skladov
– K/64.300    – dejavnost skrbniških in drugih skladov
         ter podobnih finančnih subjektov
– L/68.200    – oddajanje in obratovanje lastnih ali
         najetih nepremičnin
– M/69.200    – računovodske, knjigovodske in revizijske
         dejavnosti; davčno svetovanje
– M/73.1     – oglaševanje
– M/74.200    – fotografska dejavnost
– M/74.300    – prevajanje in tolmačenje
– M/74.90     – druge nerazvrščene strokovne in tehnične
         dejavnosti
– N/77.11     – dajanje lahkih motornih vozil v najem in
         zakup
– N/77.210    – dajanje športne opreme v najem in zakup
– N/77.220    – dajanje videokaset in plošč v najem
– N/77.29     – dajanje drugih izdelkov za široko rabo v
         najem in zakup
– N/77.330    – dajanje pisarniške opreme in
         računalniških naprav v najem in zakup
– N/77.390    – dajanje drugih strojev, naprav in
         opredmetenih sredstev v najem in zakup
– N/77.400    – dajanje pravic uporabe intelektualne
         lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih
         del
– N/81.100    – vzdrževanje objektov in hišniška
         dejavnost
– N/81.210    – splošno čiščenje stavb
– N/81.300    – urejanje in vzdrževanje zelenih površin
         in okolice
– N/82.190    – fotokopiranje, priprava dokumentov in
         druge posamične pisarniške dejavnosti
– N/82.300    – organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.200    – osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.5     – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje
– P/85.510    – izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje na področju športa in
         rekreacije
– P/85.520    – izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje na področju kulture in
         umetnosti
– P/85.530    – dejavnost vozniških šol
– P/85.590    – drugje nerazvrščeno izobraževanje,
         izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600    – pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q/88.910    – dnevno varstvo otrok
– R/90.010    – umetniško uprizarjanje
– R/90.040    – obratovanje objektov za kulturne
         prireditve
– R/91.011    – dejavnost knjižnic
– R/91.020    – dejavnost muzejev
– R/93.21     – dejavnost zabaviščnih parkov
– R/93.110    – obratovanje športnih objektov
– R/93.190    – druge športne dejavnosti
– R/93.299    – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
         čas
– S/94.1     – dejavnost poslovnih, delodajalskih in
         strokovnih združenj
– S/95.1     – popravila in vzdrževanje računalnikov in
         komunikacijskih naprav
– S/95.220    – popravila gospodinjskih in hišnih naprav
         in opreme
– S/95.240    – popravila pohištva
– S/95.290    – popravila drugih osebnih ali
         gospodinjskih izdelkov
– S/96.090    – druge storitvene dejavnosti, drugje
         nerazvrščene.
6. člen
Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– C/18.200    – razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– C/33.120    – popravilo strojev in naprav
– C/33.130    – popravila elektronskih in optičnih naprav
– E/38.110    – zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
– I/55.201    – počitniški domovi in letovišča
– I/56.210    – priložnostna priprava in dostava jedi
– I/56.290    – druga oskrba z jedmi
– I/63.110    – obdelovanje podatkov in s tem povezane
         dejavnosti
– J/58.110    – izdajanje knjig
– J/58.130    – izdajanje časopisov
– J/58.140    – izdajanje revij in druge periodike
– J/59.2     – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
         muzikalij
– L/68.200    – oddajanje in obratovanje lastnih ali
         najetih nepremičnin
– M/69.200    – računovodske, knjigovodske in revizijske
         dejavnosti; davčno svetovanje
– N/77.210    – dajanje športne opreme v najem in zakup
– N/77.330    – dajanje pisarniške opreme in
         računalniških naprav v najem in zakup
– N/81.100    – vzdrževanje objektov in hišniška
         dejavnost
– N/81.210    – splošno čiščenje stavb
– N/81.300    – urejanje in vzdrževanje zelenih površin
         in okolice
– N/82.190    – fotokopiranje, priprava dokumentov in
         druge posamične pisarniške dejavnosti
– N/82.300    – organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.510    – izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje na področju športa in
         rekreacije
– P/85.520    – izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje na področju kulture in
         umetnosti
– P/85.530    – dejavnost vozniških šol
– P/85.590    – drugje nerazvrščeno izobraževanje,
         izpopolnjevanje in usposabljanje
– R/90.040    – obratovanje objektov za kulturne
         prireditve
– R/93.110    – obratovanje športnih objektov
– R/93.299    – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
         čas, kot tržne dejavnosti.
7. člen
Zavod opravlja javno-veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku določenem z zakonom.
8. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni je 23 oddelkov.
Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Registra prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Kranj, kjer je mogoče dobiti izsek ustreznega kartografskega prikaza z opisom vsebine prostorskih okolišev.
10. člen
Šolski okoliš OŠ Jakoba Aljaža obsega naslednje prostorske okoliše naselja (014) Kranj: 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, del 0071 (Cesta 1. maja 51, 53, 55, 57, Vrečkova 3, 5), 0072, 0073, 0074, 0319, del 0323 (Ulica Angelce Hlebce 1c, 1d), del 0324 (Ulica Angelce Hlebce 9a, 9b), kar obsega naslednje ulice in hišne številke:
– Cesta 1. maja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 51, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 77,
– Cesta talcev 75, 75A, 77, 77A, 79, 81, 83, 83A, 83B, 85, 87;
– Gogalova ulica 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
– Gubčeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
– Planina 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 52, 64, 65, 66A, 66B, 67A, 67B, 70, 71, 72, 73, 74, 75;
– Ulica Gorenjskega odreda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
– Ulica Janeza Puharja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
– Ulica Nikole Tesle 1, 2, 3, 4, 7B, 9C, 9E;
– Ulica Tončka Dežmana 1, 2, 4, 6, 8, 10;
– Vrečkova ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;
– Ulica Angelce Hlebce 1A, 1B, 1C, 1D, 3A, 3B, 5A, 5B, 7A, 7B, 9A, 9B;
– Župančičeva ulica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.
IV. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
12. člen
Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.
Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
Svet odloča z večino vseh glasov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov.
Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor, zbor delavcev zavoda in reprezentativni sindikat upoštevajoč enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih enot. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed sebe s tajnim ali javnim glasovanjem, upoštevajoč enakomerno zastopanost staršev iz organizacijskih enot, enot vrtcev oziroma podružnic. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta staršev udeleži več kot polovica staršev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.
Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.
13. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni in periodični račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema pravila in druge akte zavoda,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,
– sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom.
14. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta zavoda.
15. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
16. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo, jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.
Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
17. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom in pravili zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka tega člena.
18. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh minister.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
19. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog, za katere ga pooblasti.
Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj v skladu z zakonom.
20. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.
21. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določajo zakon in pravila zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO
22. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih ne potrebuje, odda v najem. Če gre za dalj časa trajajoče najemno razmerje (več kot eno šolsko leto), se sklene tripartitna pogodba med ustanoviteljem, zavodom in najemnikom.
Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z veljavno zakonodajo. Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana v imenu ustanovitelja.
Zavod mora sredstva, pridobljena z oddajanjem prostorov v najem, porabiti namensko za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta(ov), s katerimi upravlja, ter ustanovitelju vsako leto do 30. 11. predložiti poročilo o višini pridobljenih sredstev in namenu porabe le-teh v skladu z navodili ustanovitelja.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi s pridobitvijo in odtujitvijo nepremičnega premoženja.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
25. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Kranj,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest, ki so sofinancirana iz proračuna ustanovitelja,
– daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
VIII. NADZOR
26. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom občine.
27. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
28. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči javnost.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih ravnatelj pooblasti.
29. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi in druge organizacije.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi s pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo.
Za urejanje posameznih zadev ima zavod tudi druge splošne akte, če tako določa zakon.
Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem, druge pa pristojni organ zavoda samostojno.
Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 79/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka. Ravnatelj zavoda opravlja funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
32. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno izobraževanje.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (Uradni list RS, št. 47/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-80/2010-2-(47/10)
Kranj, dne 6. septembra 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti