Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3576. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3577. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3644. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Čaplja v Planici
3645. Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture

Sklepi

3646. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem ter Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v študijskem letu 2009/10

MINISTRSTVA

3578. Pravilnik o financiranju javnih del
3579. Pravilnik o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
3580. Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil
3581. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
3582. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
3583. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
3584. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa
3585. Pravilnik o spremembi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
3586. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje poskusov na živalih
3647. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2009

BANKA SLOVENIJE

3587. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

SODNI SVET

3588. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Upravnega sodišča Republike Slovenije
3589. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto podpredsednika Okrajnega sodišča na Vrhniki

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3590. Sklep o začasni oprostitvi plačevanja letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora za mesec november 2009 in mesec december 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3591. Dopolnjen Sklep o vsebini in obliki diplom Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana
3592. Razlaga 53. člena Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 35/09)

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3593. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Borovnica

3594. Sklep o spremembi Statuta Občine Borovnica
3595. Sklep o izvzemu parcele iz javnega dobra

Cerknica

3596. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Center Cerknice CE-16C in CE-18C

Dol pri Ljubljani

3597. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2009

Dolenjske Toplice

3598. Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Dolenjske Toplice
3599. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2009
3600. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
3601. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dolenjske Toplice

Gorenja vas-Poljane

3602. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas - Poljane
3603. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Hrpelje-Kozina

3604. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Hrpelje - Kozina
3605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina

Kozje

3606. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Kranj

3607. Odlok o dopolnitvi Odloka o splošni prepovedi gradnje na območju zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje
3608. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 704/7, k.o. Goriče

Kranjska Gora

3609. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Krško

3610. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009

Litija

3611. Odlok o zaključnem računu proračunaObčine Litija za leto 2008

Ljubljana

3612. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območji urejanja MS 1/2 – 2 in MR 1/1 Zelena jama
3613. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR1/17 Kongresni trg ter dele območij urejanja CT2 Wolfova ulica – Trg osvoboditve in CT10 Slovenska cesta
3614. Odlok o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Tobačne tovarne)
3615. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Murska Sobota

3616. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009

Novo mesto

3617. Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

Ravne na Koroškem

3618. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
3619. Pravilnik o dodeljevanju izredne denarne pomoči v Občini Ravne na Koroškem
3620. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem

Ribnica

3621. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2009

Rogaška Slatina

3622. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2009
3623. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3624. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

3625. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2009

Straža

3626. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Straža
3627. Sklep o spremembi lastništva javnega dobra
3628. Sprememba Sklepa o financiranju izgradnje vodovodnih priključkov na Drganjih selih v Občini Straža

Šalovci

3629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci
3630. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci
3631. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

Šempeter-Vrtojba

3632. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2009/2010

Škofja Loka

3633. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II

Škofljica

3634. Sklep o zadržanju izvajanja Sklepa Občinskega sveta Občine Škofljica

Štore

3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2009
3642. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3643. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno cestno infrastrukturo v Občini Štore

Tabor

3635. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke

Tišina

3636. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina

Tolmin

3637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2009
3638. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin (Uradno glasilo, št. 2/1989 in 4/1992)

Veržej

3639. Poslovnik Občinskega sveta Občine Veržej

Vojnik

3640. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve LN za območje nove stanovanjske soseske Vojnik cona 7a

POPRAVKI

3648. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju za borznoposredniške družbe
3649. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe
3650. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov borznoposredniške družbe
3651. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2009

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost