Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2009 z dne 19. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2009 z dne 19. 10. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3652. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije

MINISTRSTVA

3653. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
3654. Pravilnik o letenju vojaških zrakoplovov
3655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
3656. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta

USTAVNO SODIŠČE

3657. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
3658. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Novem mestu
3659. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3660. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
3661. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
3662. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom
3663. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod
3664. Sklep o zavrženju pobude

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3665. Sklep o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada in načinu določitve datuma konverzije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3666. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

OBČINE

Brežice

3667. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Vida na Čatežu ob Savi za kulturni spomenik lokalnega pomena
3668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kelharjevega hrama za kulturni spomenik lokalnega pomena

Grosuplje

3669. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2009
3670. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010
3671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje
3672. Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje
3673. Sklep o pogojih priključitve obstoječih objektov
3674. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje – naselje (parc. št. 651/2)
3675. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2477/4, k.o. Žalna
3676. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 516/42, 516/52, 516/55, 516/56, 516/59, 516/61, 516/63, 516/67, 516/69, 516/71, 516/72, 516/74, 516/76 in parc. št. 516/79, vse k.o. Slivnica
3677. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 258/33, 267/1, 268/2 in 269/7, vse k.o. Polica

Ljubno

3678. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno
3679. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno

Ribnica

3680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah

Rogašovci

3681. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2009
3682. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogašovci
3683. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Rogašovci

Rogatec

3690. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec
3691. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rogatec
3692. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogatec
3693. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec
3694. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sveta Ana

3684. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009
3685. Odlok o predkupni pravici Občine Sveta Ana

Vitanje

3686. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Vojnik

3687. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vojnik
3688. Odlok o določitvi in imenovanju ulice na območju Občine Vojnik

Žirovnica

3689. Odlok o občinskih cestah

POPRAVKI

3695. Tehnični popravek Odloka o prostorskem načrtu Občine Mirna Peč

PREKLICI

3696. Preklic objave Odloka o občinskih cestah
AAA Zlata odličnost