Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3697. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3698. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Zelenortski otoki
3699. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
3700. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
3701. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
3702. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
3703. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji
3704. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3705. Uredba o rudarski pravici za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru Gabrovica v Občini Komen ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Konjišče 7 a v Občini Apače, Konjišče 7 b v Občini Apače, Konjišče 7 c v Občini Apače, Tržišče – širitev v Občini Sevnica, Griža pri Rižani – širitev 1 b v Mestni občini Koper, Dolenje Laknice – širitev v Občini Mokronog - Trebelno in Zelence v Občini Šentjur pri Celju
3706. Uredba o koncesiji za opravljanje javne svetovalne službe v čebelarstvu
3707. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za obstoječe žičnice
3749. Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo

Sklepi

3708. Sklep o spremembi zneskov za izračun minimalnega kapitala in zneskov zajamčenega kapitala zavarovalnic
3709. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Firencah v Generalni konzulat Republike Slovenije v Firencah
3710. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Firencah
3711. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Nangomi

MINISTRSTVA

3712. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows
3713. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus

USTAVNO SODIŠČE

3714. Odločba o ugotovitvi, da so tretji odstavek 8. člena, 84. in 85. člen Zakona o delovnih razmerjih v neskladju z Ustavo ter da prvi odstavek 2. člena in prvi odstavek 10. člena Zakona o kolektivnih pogodbah nista v neskladju z Ustavo
3715. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 384. člena, drugi odstavek 385. člena, prvi stavek tretjega odstavka 387. člena in prvi odstavek 388. člena Zakona o gospodarskih družbah niso v neskladju z Ustavo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3716. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov

OBČINE

Beltinci

3717. Statut Občine Beltinci
3718. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2009

Borovnica

3719. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2008

Bovec

3720. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec

Horjul

3721. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul

Jesenice

3722. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih taksah v Občini Jesenice

Kanal ob Soči

3723. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

3724. Pravilnik za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Ljubljana

Metlika

3725. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2009

Mežica

3726. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav
3727. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2009
3728. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Mežica

Moravske Toplice

3729. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
3730. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

Mozirje

3731. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mozirje

Murska Sobota

3732. Pravilnik o načinu oddajanja večnamenskih športnih dvoran, telovadnic in zunanjih športnih površin v Mestni občini Murska Sobota v uporabo

Prevalje

3733. Sklep o prenehanju postopka priprave pogojnega lokacijskega načrta "Lahovnikovo – območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)"

Šmarje pri Jelšah

3734. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009
3735. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah
3736. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
3737. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Šmartno pri Litiji

3738. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008

Tabor

3740. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2008

Vojnik

3741. Sklep o imenovanju članov komisije za oceno izvrševanja nalog medobčinskega redarstva in uporabe prisilnih sredstev občinskih redarjev

Vrhnika

3739. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturno navezavo območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo Podhruševca na Vrhniki na širše območje

Zagorje ob Savi

3742. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Glasbena šola Zagorje ob Savi«
3743. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
3744. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«
3745. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
3746. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi«
3747. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
3748. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost