Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2009 z dne 27. 10. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3750. Sklep o imenovanju ministra
3751. Sklep o imenovanju predsednice Državne revizijske komisije
3752. Sklep o imenovanju dveh članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
3753. Sklep o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije
3754. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov državnega pomena, projektov objektov v javni rabi, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte (projekt Pediatrične klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem
3755. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

Drugi akti

3756. Deklaracija o seznanitvi z Resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu z dne 2. aprila 2009 (DeReEPEZT)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3757. Pravila službe v Slovenski vojski

MINISTRSTVA

3758. Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov
3759. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
3760. Navodilo o namestitvi obsojenca v samsko sobo
3784. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport

USTAVNO SODIŠČE

3761. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Mariboru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3762. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2009

OBČINE

Črnomelj

3763. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Gorje

3781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2009 – rebalans II

Grosuplje

3764. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča parc. št. 2035/10, 2035/11, 2035/13, 2035/14 in 2035/15 v k.o. Sela

Horjul

3765. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2008

Krško

3766. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice)
3767. Odlok o spremembi odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2009

Ljubljana

3768. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
3769. Cene storitev javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti

Osilnica

3770. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2009

Poljčane

3771. Sklep o ukinitvi statusa zemljiišča v skupni rabi

Radeče

3772. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Radeče

Semič

3773. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič« (uradno prečiščeno besedilo)
3774. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Semič
3775. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja proizvodno servisne cone Vrtača
3776. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev 2008
3777. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Semič

Sevnica

3782. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Sevnica

Sežana

3778. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010

Sveti Jurij ob Ščavnici

3779. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja otrok v Vrtec Sonček Sveti Jurij ob Ščavnici

Vrhnika

3783. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Zreče

3780. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

3785. Popravek Uredbe o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov
3786. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

75. Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (MKSEPT)
76. Zakon o ratifikaciji Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (MESSOG)
77. Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (MELSMA)
78. Zakon o ratifikaciji Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju (MPUOS)
79. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBYCPB)

Vlada Republike Slovenije

80. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Nacionalno geoprostorsko obveščevalno agencijo Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike o izmenjavi geoprostorskih obveščevalnih podatkov in sodelovanju pri tem

Ministrstvo za zunanje zadeve

81. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švice

Razglasni del

Javni razpisi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti