Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2353. Zakon o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) (ZIN-UPB1)
2354. Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB2)

Drugi akti

2355. Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007–2011 (ReNPJP0711)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2356. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

Drugi akti

2357. Odločba o imenovanju Dragice Abrahamsberg za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2358. Odločba o imenovanju Katarine Bergant za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2359. Odločba o imenovanju Želje Cilenšek Bončina za državno pravobranilko v Oddelku za evropske zadeve na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2360. Odločba o imenovanju Slavice Hafner za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kranju

MINISTRSTVA

2361. Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
2362. Pravilnik o Vipavskem pršutu s priznano geografsko označbo
2363. Pravilnik o višješolskem študijskem programu Upravljanje podeželja in krajine
2364. Pravilnik o višješolskem študijskem programu Hortikultura
2365. Pravilnik o višješolskem študijskem programu Živilstvo in prehrana
2366. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2367. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja kulture
2368. Sklep o določitvi liste strokovnjakov za posredovanje in liste arbitrov za reševanje kolektivnih delovnih sporov
2411. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2369. Sklep o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor

OBČINE

Ajdovščina

2370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Braslovče

2371. Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov
2372. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov

Cerkno

2373. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2007

Črenšovci

2374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci
2375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Črenšovci

Črnomelj

2376. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2007
2377. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2006
2378. Sklep o višini parkirnine na območju ob reki Kolpi

Dol pri Ljubljani

2379. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve

Dolenjske Toplice

2380. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2006

Hrpelje-Kozina

2381. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje - Kozina

Ig

2382. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo v območju urejanja VS 16/4-1 Verteh, m.e.2A/1
2383. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo v območju urejanja VS 16/5 Vrbljene, stanovanjske hiše v m.e. 2D

Kamnik

2384. Odlok o razglasitvi domačije Pr`Klemen za kulturni spomenik lokalnega pomena
2385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik
2386. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik
2387. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom
2388. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov

Lendava

2389. Sklep o imenovanju podžupana Občine Lendava

Ljubljana

2390. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Mirna Peč

2391. Sklep o začetku priprave prostorskega načrta Občine Mirna Peč
2392. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Industrijska cona Dolenja vas ter okoljskega poročila

Mislinja

2393. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Mislinja
2394. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Mislinja
2395. Odlok o dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
2396. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Nova Gorica

2397. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta
2398. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v gospodarstvu

Puconci

2399. Pravilnik o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci

Sevnica

2400. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Sevnica

Sežana

2401. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2006
2402. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana
2403. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana

Slovenska Bistrica

2404. Spremembe Statuta Občine Slovenska Bistrica
2405. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2007
2406. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
2407. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Slovenska Bistrica
2408. Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Velika Polana

2409. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda na območju Občine Velika Polana

Žirovnica

2410. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica

POPRAVKI

2412. Popravek Popravka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice
2413. Popravek Odloka o občinskih taksah v Občini Dolenjske Toplice
2414. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke (uradno prečiščeno besedilo)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti